loading...
رساله معماری | مطالعات معماری ❶
برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی

  مطالعات آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 18 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 91  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست

مقدمه ..............................................................................................................................6

مطالعات پایه.....................................................................................................................8

تعاریفی از دانشگاه

پیدایش دانشگاه ها ....………………………………………………………..

اولین دانشگاه جهان .…………………………………………………………

معنای دانشگاه در دوره های مختلف ………...…………………………………...

آینده دانشگاه ها ………......………………………………………………….

شناخت مسائل و نکات مربوط به ساختمانهای دانشگاهی ....................................................................

ویژگیهای عمومی پردیس دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ..........................................................

پردیس پراکنده داخل شهر……......……………………………….…………..

پردیس مجتمع چند بافته ای داخل شهر……..………………..………………....

پردیس مجتمع خارج از شهر ………………….……..……………...…………

نمونه دانشکده های معماری

هنر و معماری, معماری و شهرسازی, فنی و مهندسی .......................................................................

بررسی برخی از رشته های موجود در دانشکده هنر و معماری

تعریف معماری……………..………….…………………………………..

تعریف هنر ……..………………………………………………………...

رابطه هنر و معماری …………..…………….…………..…………………

 

مطالعات تکمیلی

ضرورت تحقیق …………………………………………………………….20

محاسبه جمعیت دانشجویی و زیربنای لازم …………..………………………….

گروه بندی فضاها ………………........……………………………………...

جدول شرح فضاها …….…………………………………………………..

حوزه اداری

حوزه اداری, جدول شرح فضاهای اداری …………….…………………………

سایر جداول مرتبط ………………….…………………………………….

حوزه فضاهای آموزش

کلاسهای درس…………………........……………………………………..

آتلیه ها ……………….......……………………………………………..

کارگاه طراحی و ساخت ماکت……………......……………………………….

جدول شرح فضاهای آموزشی………………………………………………..

فرم اتاق های اساتید, مدیر گروه و سالن اجتماعات……….......……………………

کلاسهای سمینار و گردهمایی……………………............…………………….

حوزه فضاهای عمومی و پشتیبانی

کتابخانه………………………...........…………………………………...

اتاق شورا…….....……………………………………………………….

جدول شرح فضاهای عمومی و پشتیبانی....…………………………………

حوزه فضاهای پشتیبانی, رفاهی

سالناجتماعات……..….……………………………………………...

آمفی تاتر…………………………………………………………….

سلف سرویس…………………………………………………………

بوفه-تریا……………………….....…………………………………..

فضای نمایسگاهی…….....……………………………………………...

واحد انتشارات و خدمات چاپ……...………………………………….

جدول شرح فضاهای پشتیبانی, رفاهی………..……………………………

حوزه فضاهای خدماتی

موتورخانه, انبار…………...………………................……..…………

سرویس بهداشتی, آبدارخانه……………........…………………………...

 

       نما…………........……………………………………………..

       ورودی فضای آموزشی………………..…………………………...

       فضاهای ارتباطی………………..………………………………..

       پلکان……………………………..…………………………...

       فرم ………………………….......…………………………….

       نور, تهویه, عایق صوتی.……………….……………………….

       کیفیت هوا, راندمان دید, روشنایی مصنوعی………………......………..

       روشنایی روز, زنگ………………………………………………

       طرح و بافت, نویز و آکوستیک……………………………………..

       حساسیت نسبت به ارتعاشات, مسیرهای پیاده رو, دسترسی و مسیرهای گردش...

زیبایی شناسی

دلایل زیبا بنظر رسیدن………………....………………………………

تناسبات, دنباله اعداد فیبوناچی……………….........……………………...

تحلیل تناسبی کلیسای سنت آتین………..……………………………...

 

 

مطالعات تطبیقی

انستیتو بین المللی طراحی  هند ( کلکته)……………… ………………...65

مدرسه معماری  اهایـو…………………………........………………….

مدرسه هنر سنگاپور……………………….…………………………

ساختمان  کراون هال………………………………………………...

باهاوس……………………………………………………………

دانشگاه معماری هاروارد.....…………………………………………

مطالعات زمینه

استان خراسان رضوی……...………………………………………...75

وزش باد………………………………………………………....

دما و رطوبت………..……………………….……………………

جهت استقرار ساختمان........………………………………………

دید و منظر………………………………………………………

بازشوها…………………………………………………………

دانشگاه فردوسی مشهد…………………………………………….

دانشکده معماری دانشگاه فردوسی مشهد………………...……………

برنامه فیزیکی…………………………………………………

تحلیل طرح……………………………………………………88

مدارک طرح .................................................................................................

قیمت : 18 هزار تومان

        درگاه پرداخت شماره 1      

برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله دانشکده معماری , گرافیک و عکاسی

  مطالعات دانشکده معماری , گرافیک و عکاسی

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 30 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 294  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب
فصل اول)پرداخت به مقوله معماری ایران(
1-1 دلیل انتخاب موضوع طرح دانشکده معماری – گرافیک – عکاسی. 2
2-1 (معماری زينت زمین: 2
3-1 ( هنر بودن معماری : 5
4- ( شناخت شناسی معماری ايران : 11 1
5-1 (: همنشینی اضداد در معماری ايران: 22
2-1 ( : معماری ايرانی در سخن چهار نسل از معماران صاحبنظر: 35
7-1 (: تارخچه مختصری از آموزش معماری در ايران 33
3-1 (: اولین آرشیتکت تحصیل كرده ايرانی: 45
9-1 (: نام و ياد و جايگاه معماران ايرانی: 49
11-1 (جامعه مهندسین معمار ايران 49
11-1 (بررسی فضا در معماری 53
فصل دوم)چگونگی تشکیل فضایی یک دانشکده معماری و شهرسازی (
-1-2 آشنايی با رشته های آموزشی 72
2-2 كارشناسی ارشد معماری 72
-3-2 كارشناسی ارشد طراحی ، شهری و برنامه ريزی شهری 77
4-2 دوره كارشناسی ارشد طراحی و محیط زيست 79
5-2 كارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاريخی 79
2-2 تشکیل فضای دانشکده معماری و شهر سازی 31
7-2 فضای آموزش نظری 80
3-2 فضای آموزش علمی : 34
9-2 فضای تحقیق و مطالعه ) كتابخانه( 37
11-2 فضاهای اداری : 90
فصل سوم) عکاسی (
1-3 تاريخچه عکاسی 49
2-3 فیلم 49
3-3 آبستره يا انتراعی 109
9-3 عکاسی هنری 129
5-3 عکاسی ديجیتال 121
فصل چهارم) گرافیک(
1-9 تعريف رشته گرافیک 130
2-9 حیطههای مختلف در طراحی گرافیک 139
3-9 طراحی نقشه 135
4-4 گرافیک چیست ؟ 137
5-4 فرق بین نقاشی و گرافیک 138
2-4 توانايیهای لازم 144
7-4 موقعیت شغلی در ايران 145
3-4 درسهای اين رشته در طول تحصیل 145
فصل پنجم) تدوین اصول و ظوابط طراحی دانشکده هنر(
1-5 ( : ضوابط و مقررات اراضی فرهنگی 143
فصل ششم) اقلیم(
1-2 نگاهی به خوزستان : 173
2-2 موقعیت جغرافیايی شهرستان شوشتر 173
3-2 محله و مسکن در شوشتر 131
4-2 معماری و بافت مسکونی محلات شوشتر 134
5-2 ساباط عنصری زيبا و پرسود در محله 132
2-2 عناصر اضافی ويژه برای ايجاد اتصال 139
7-2 گونهشناسی نماها 195
3-2 عناصر تزيینی شهری 197
9-2 عناصر ارتباطدهنده 211
11-2 محدوده عناصر خطی 203
11-2 نفوذ فضاهای پر و خالی درهم 214
12-2 مسکن شوشتر در گذر زمان 215
13-2 تجزيه و تحلیل خانههای سنتی 217
14-2 عناصر تشکیلدهنده ساختمان 213
15-2 نظام پركننده 212
66-6 عناصر فضايی 222
61-6 فضاهای باز )حیاط( 226
61-6 فضاهای خدماتی 222
61-6 تکنیک ساخت و مصالح در خانههای شوشتر 222
22-6 آسايش در خانههای شوشتر 222
12-6 تحلیل سايت : 132
22-2 اقلیم : 239
23-2 مجاورت سايت : 241
فصل هفتم) بررسی نمونه های مشابه(
1-7 دانشکده طراحی ، دانشگاه سالفورد ، منچستر ، انگلستان 242
2-7 بررسی موقعیت محلی خانه هنرمندان: 224
3-7 انجمن ها و خانه های خانه هنرمندان ايران: 227
9-1 امکانات خانه هنرمندان ايران: 264
فصل هشتم) روند طراحی و معرفی پروژه(
1-3 دلیل انتخاب كانسپت مراحل شکل گیری آن 275
2-3 سیستم گرمايش و سرمايش : 272
3-3 ( سیستم تهويه مطبوع سالن : 272
4-3 ( تخلیه هوا : 273
5-3 نوع اسکلت ساختمان : 234
2-3 اسکلت بتن مسلح : 234
7-3 مقايسه انواع سقف ها : 232
3-3 تاسیسات: 288

قیمت : 30 هزار تومان


درباره ما
Profile Pic
مـــــــرکـــز طــراحــی طرح معمار انجام تمامی پروژه های معماری فروش تمامی پروژه های معماری 3 بعدی سازی پروزه های معماری کدی کردن پروژه های معماری انجام پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد تلفن تماس : 51 51 994 0936
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    کدهای اختصاصی