loading...
رساله معماری | مطالعات معماری ❶
برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی

  مطالعات آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 18 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 91  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست

مقدمه ..............................................................................................................................6

مطالعات پایه.....................................................................................................................8

تعاریفی از دانشگاه

پیدایش دانشگاه ها ....………………………………………………………..

اولین دانشگاه جهان .…………………………………………………………

معنای دانشگاه در دوره های مختلف ………...…………………………………...

آینده دانشگاه ها ………......………………………………………………….

شناخت مسائل و نکات مربوط به ساختمانهای دانشگاهی ....................................................................

ویژگیهای عمومی پردیس دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ..........................................................

پردیس پراکنده داخل شهر……......……………………………….…………..

پردیس مجتمع چند بافته ای داخل شهر……..………………..………………....

پردیس مجتمع خارج از شهر ………………….……..……………...…………

نمونه دانشکده های معماری

هنر و معماری, معماری و شهرسازی, فنی و مهندسی .......................................................................

بررسی برخی از رشته های موجود در دانشکده هنر و معماری

تعریف معماری……………..………….…………………………………..

تعریف هنر ……..………………………………………………………...

رابطه هنر و معماری …………..…………….…………..…………………

 

مطالعات تکمیلی

ضرورت تحقیق …………………………………………………………….20

محاسبه جمعیت دانشجویی و زیربنای لازم …………..………………………….

گروه بندی فضاها ………………........……………………………………...

جدول شرح فضاها …….…………………………………………………..

حوزه اداری

حوزه اداری, جدول شرح فضاهای اداری …………….…………………………

سایر جداول مرتبط ………………….…………………………………….

حوزه فضاهای آموزش

کلاسهای درس…………………........……………………………………..

آتلیه ها ……………….......……………………………………………..

کارگاه طراحی و ساخت ماکت……………......……………………………….

جدول شرح فضاهای آموزشی………………………………………………..

فرم اتاق های اساتید, مدیر گروه و سالن اجتماعات……….......……………………

کلاسهای سمینار و گردهمایی……………………............…………………….

حوزه فضاهای عمومی و پشتیبانی

کتابخانه………………………...........…………………………………...

اتاق شورا…….....……………………………………………………….

جدول شرح فضاهای عمومی و پشتیبانی....…………………………………

حوزه فضاهای پشتیبانی, رفاهی

سالناجتماعات……..….……………………………………………...

آمفی تاتر…………………………………………………………….

سلف سرویس…………………………………………………………

بوفه-تریا……………………….....…………………………………..

فضای نمایسگاهی…….....……………………………………………...

واحد انتشارات و خدمات چاپ……...………………………………….

جدول شرح فضاهای پشتیبانی, رفاهی………..……………………………

حوزه فضاهای خدماتی

موتورخانه, انبار…………...………………................……..…………

سرویس بهداشتی, آبدارخانه……………........…………………………...

 

       نما…………........……………………………………………..

       ورودی فضای آموزشی………………..…………………………...

       فضاهای ارتباطی………………..………………………………..

       پلکان……………………………..…………………………...

       فرم ………………………….......…………………………….

       نور, تهویه, عایق صوتی.……………….……………………….

       کیفیت هوا, راندمان دید, روشنایی مصنوعی………………......………..

       روشنایی روز, زنگ………………………………………………

       طرح و بافت, نویز و آکوستیک……………………………………..

       حساسیت نسبت به ارتعاشات, مسیرهای پیاده رو, دسترسی و مسیرهای گردش...

زیبایی شناسی

دلایل زیبا بنظر رسیدن………………....………………………………

تناسبات, دنباله اعداد فیبوناچی……………….........……………………...

تحلیل تناسبی کلیسای سنت آتین………..……………………………...

 

 

مطالعات تطبیقی

انستیتو بین المللی طراحی  هند ( کلکته)……………… ………………...65

مدرسه معماری  اهایـو…………………………........………………….

مدرسه هنر سنگاپور……………………….…………………………

ساختمان  کراون هال………………………………………………...

باهاوس……………………………………………………………

دانشگاه معماری هاروارد.....…………………………………………

مطالعات زمینه

استان خراسان رضوی……...………………………………………...75

وزش باد………………………………………………………....

دما و رطوبت………..……………………….……………………

جهت استقرار ساختمان........………………………………………

دید و منظر………………………………………………………

بازشوها…………………………………………………………

دانشگاه فردوسی مشهد…………………………………………….

دانشکده معماری دانشگاه فردوسی مشهد………………...……………

برنامه فیزیکی…………………………………………………

تحلیل طرح……………………………………………………88

مدارک طرح .................................................................................................

قیمت : 18 هزار تومان

        درگاه پرداخت شماره 1      

برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله دانشکده هنر معماری

  مطالعات دانشکده هنر معماری

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 15 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 81  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

1
چكيده
براي انتخاب موضوع طرح پايان نامه، اينجانب ابتدا به فكرر موضرو ا افتراكه بره بتروان ن ا بره
صو ت يك وزمه با ي ا ائه كاكه و البته شايد هم با بما تغييرات بتوانم به نوان با مشاو ه بره
ا گانهاي مو ك نظر ا ائه بدهم. كانشكده معما ي به موضوع طرح نهايا اينجانب ماباشد به كلير
نبوك اين چنين مربزي ك كاخ شهر زنجان مو ك انتخاب من قررا گرفر . همينرين ايرن گونره
طرحها به كلي كاشتن ضوابط و مقر ات خاص طراحا به گونهاي قانونمند مابايس طراحا شوك
و اين وش طراحا مو ك لاقه اينجانب ماباشد. بعد از انتخاب موضوع طرح به جستجوي سراي
مناسبا به كا اي با بري مرتبط با طرح باشد افتاكه، و سايتا مناسبا به با كانشگاه زاك اسلاما
واحد زنجان همجوا پيدا بركه. ك طراحاها بيشتر به خلق فضاهايا فكر مابركه بره بتروانم ك
ين يكپا چگا كا اي فضاهايا براي تنفس و نو گيري باشد. هميشه سعا مابركه به به گونهاي
اجرايا . فنا طراحا بنم تا بتوان ك ينده ن ا اجرا برك. براي تحقق اين هدف با مهندسران برا
سابقه ك شته مران و سازه مشو ت بركه، اميد اس توانسته باشم طرحا مطابق با مطالب ذبر
شده ك بالا ا ائه كهم.
2
هنر چيست؟
3
مقدمه:
با ها چنين پرسشا از كهانها شنيده شده اس . تشرخي »؟ چرا بايد يك اثر هنري كانسته شوك «
اينكه چه چيز هنر محسوب ماشوك و سنجش ا زش هر اثر هنري، كو مضوع جدا از هم اس ، بره
حتا اگر وش قاطعا نيز براي تفكيك هنر از غيرر هنرر ك كسر ماكاشرتيم براز نماتوانسرتيم
بيفي يا ا زش ثا هنري ا اندازهگيري نماييم.
ك اين بخش به بسط و تعريف هنر، يشههاي ن ماپرركازيم. مسرائلا بره ك ايرن بخرش مرو ك
بر سا قرا ماگيرند با تند از:
تعريف هنر 
تقسيمبندي انواع هنر 
يشههاي هنر 
4
2.1 . تعريف هنر
كميان از كيرباز بر اين اكت بوكهاند به كو موضوع فوق ا يكا بدانند و غالباً زمرانا بره پرسريده
برا گراها بره تفراوت ايرن كو »؟ هنر خروب چيسر « مراك اين اس به »؟ هنر چيس « ماشوك
موضوع، تا بنون هر اصلا به براي سنجش و ك جهبندي هنر پيشنهاك شده اس از بمال مطلروب
به كو بوكه اس .
فرينش يك اثر هنري ا نبايد با مها ت كستا يا استاكبا ي يكسان كانس ، برخا با هاي هنري
نياز فراوان به حد ا لاي نظم و كق فنا كا ند و پا ه كيگر ندا ك. اما حترا اثرري ا بره صررفاً يرا
بمال مها ت و بوشش صنعتگري ساخته شده اس نماتوان هنر كانس .
مگر نكه جهشا از تخي ك فرينش ن به برا فتره باشرد. تخير ، از جملره ا زشرهاي ثابر و
هميشگا هنر ماباشد، تخي يشه انديشهها يا احساسهاي خلاق اس ، تخير قرد تا اسر بره
مفاهيم هنري و معنوي جديد ا ماسازك.
ك كنياي امروز به بسط كانش و هنر به سر صو ت ماگيرك و زندگا از لحرا وسراي بيران و
ا تباط چنان غنا گشته اس به هنر بمابيش هردفهاي اوليره خروك ا از كسر كاكه ك زنردگا
جذب شده اس ، براي نكه هر نوع معيا سنجشا براي هنر ك كس كاشته باشريم نخسر بايرد
بپذيريم به ك زمينه هنر ا زشخايا ثاب و هميشگا وجوك كا ك و ا زش واقعا هر هنرري چيرزي
پايدا و مستق از تصرف زمان و وضع محيط اس .
شايد چنين ا زشهايا وجوك كاشته باشد اما اين حقيق نيز غيرقاب انكا ماباشد به قايد ك با ه
ثا هنري پيوسته ك تغيير اس نه فقط امروز بلكه ك سراسر تا يخ، حتا اصليترين ثا بلاسيك
نوسانهاي اوج و حضيض خوك ا كاشته اس و تا يخ ذوق به جزيا از تا يخ هنر ا تشكي ماكهد
چيزي جزك طرك بركن شاهكا هاي مشهو و برگزيدن ثا متروك نبوكه اس . پس چنين مانمايد
به خواص مطلق هنر بر كما پوشيده مانده اسر و هيكرس نماتوانرد مسرتق از تررثير زمران و
محيط ك با ه ثا هنري كاو ي بند، خواه ك گذشته و خواه ك حال حاضر.
بديها اس به يك مفهوه بلا مانند هنر كا اي تفاسير و تعا يف گوناگونا اس و هر بسا بسته
به چگونگا تفكر خوك نرا بيان ماكا ك و با همه اين تعا يف شخصا و زاكيهايا به براي محدوكه
هنر قايليم مكاتب قيدتا هم هر بداه تعريف و محدوكه خاصا ا برراي هنرر و هنرمنرد ك نظرر
ماگيرند. ك اينجا فقط به ذبر چند نمونه از تعا يف شخصا به بوسريله نويسرندگان و متفكرران
بز گ ك مو ك هنر بيان شده اس بسنده مابنيم:
دهاي قيده كا ند از وقتيكه بشر براي جلب نظر كيگران براي زيبايا خوك از چيزي استفاكه بررك
هنر بوجوك مد و برخا معتقدند هر چيزي به بدس بشر ساخته شوك و از ن زيبايا مشهوك باشد
با هنري اس . گروها هم معتقدند به هنر منشر مراكي كا ك و كمرا ك مواجهره برا طبيعر و
زندگا ماكي هنر ا بوجوك و كه اس .
ميگويد: » شناخت زيبايي « در كتاب » فليسين شاله «

قیمت : 15 هزار تومان


درباره ما
Profile Pic
مـــــــرکـــز طــراحــی طرح معمار انجام تمامی پروژه های معماری فروش تمامی پروژه های معماری 3 بعدی سازی پروزه های معماری کدی کردن پروژه های معماری انجام پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد تلفن تماس : 51 51 994 0936
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    کدهای اختصاصی