loading...
رساله معماری | مطالعات معماری ❶

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله مرکز همایش ها

  مطالعات مرکز همایش ها

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 334  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

حوزه اول:پیشنهاد طرح تحقیق ............................................................................ 1
پیشگفتار ............................................................................................................................................. 2
طرح موضوع واهمیت آن ................................................................................................................... 3
چیستی پروژه ....................................................................................................................................... 4
حوزه دوم: شناخت ............................................................................................. 6
بخش اول: مطالعات پایه ............................................................................................ 7
فصل اول: شناخت مراکز همایش ......................................................................... 7
شناخت مراکز همایش ........................................................................................................................ 7
تاریخچه احداث فضاهای اجتماعی .................................................................................................. 8
در دوران معاصر ............................................................................................................................. 01
تعریف مراکز همایش شهری ........................................................................................................... 02
وظایف مراکز برگزاری همایش های شهر ........................................................................................ 02
ویژگی های مراکز برگزاری همایش های شهر ................................................................................... 03
سیتی هال ............................................................................................................................................. 04
تعریف سیتی هال .................................................................................................................................. 01
تاریخچه و منطق تمرکز تجهیزات خدماتی در شهر ........................................................................... 01
ضرورت ایجاد مرکز همایش های مردمی در شهر مشهد .................................................................. 20
تجزیه و تحلیل کلی پراکندگی ادارات، سازمانهای دولتی و عمومی در شهر مشهد............................. 22
طرح ایجاد مجتمع های اداری خدماتی ............................................................................................... 23
محاسن ایجاد مجتمع اداری  خدماتی ................................................................................................ 24
کاربری های مستقر ............................................................................................................................ 21
فصل دوم: بررسی تعاریف  و ضوابط عملکردی کیفی، فضاهای مرکز همایش ........... 82
انواع گردهم آیی و تعاریف آن .............................................................................................................. 28
22 .............................................................................................. Conference کنفرانس
کنوانسیون ..................................................................................................................... 22
30 .......................................................................................................... Seminar سمینار
30 .......................................................................................... )Symposium( سمپوزیوم
32 ........................................................................................ )Round Table( میزگرد
33 ........................................................................................................... )Forum( فوروم
33 .................................................................................................... )Assembly( مجمع
33 ................................................................................... )Workshop( کارگاه آموزشی
34 ................................................................................................... )Lecture( سخنرانی
34 ...................................................................................... )Commission( کمیسیون
34 ................................................................................................. )Committee( کمیته
مناظره ........................................................................................................................... 31
31 .................................................................................................... )Institute( انستیتو
جلسه ........................................................................................................................... 31
گروه بندی گردهمائی ها ................................................................................................ 31
الف( گروه اجلاس های بسته ......................................................................................... 31
ب( گروه اجلاسهای باز ................................................................................... 31
انواع مراکز اجتماعات و استانداردهای موجود ............................................................. 77
تالار اجتماعات ......................................................................................................................... 37
مراکز برگزاری گردهمایی ....................................................................................................... 38
تالار و اصول و معیارهای کلی در طراحی آنها ...................................................................... 38
اکوستیک در تالارها .................................................................................................................. 32
حجم ......................................................................................................................................... 32
فرم ............................................................................................................................................ 41
پخشایی ..................................................................................................................................... 41
حدود تقریبی حجم سالن ها ................................................................................................. 40
حجم مناسب فضاهای مختلف در مراکز گردهمایی به ازاء هر نفر شرکت کننده ..................... 42
فصل سوم : نیازهای فضایی ولازمه های کلی مراکز گردهمایی ....................................... 37
فرمهای مربوط به سطوح زیر بنا ............................................................................................... 43
تنوع بهره گیری از فضا و قدرت در نوع سالنهای اجتماع .................................................... 41
سالنهائی که اختصاصاً برای برگزاری کنفرانس و کنگره طرح می شوند ................................... 47
سالنهای هنری چندمنظوره ........................................................................................................ 47
تغییرات در ابعاد سالن .............................................................................................................. 48
پیش بینی انجام تغییرات در نحوه چیدن و نوع صندلی ها ...................................................... 42
طراحی ادیتوریومها .................................................................................................................... 11
پلان های مستطیل شکل ............................................................................................................ 12
پلان های بادبزن شکل ............................................................................................................. 11
پلانهای شش ضلعی ................................................................................................................. 12
پلانهای مدور و بیضوی ............................................................................................................ 10
سالنهای نمایشگاهی .................................................................................................................. 13
شکلهای نمایشی پلانها .............................................................................................................. 11
الف  سالنهای با صحنه مرکزی ........................................................................................................... 17
ب  سالنهای به شکل قطاع دایره )با زاویه مرکزی گسترده تا 031 درجه( .......................................... 17
پ  سالنهای به شکل قطاع دایره )با زاویه مرکزی 21 درجه( ............................................................. 17
ت  سالنهای شش ضلعی )با زاویه صفحه 11 درجه( ......................................................................... 18
ث  سالنهای مستطیل شکل ................................................................................................................... 18
ج  سالنهای بادبزن شکل ..................................................................................................................... 18
معیارهای طراحی ........................................................................................................................ 12
معیارهای مربوط به پخش صدا بدون استفاده از تجهیزات صوتی .............................................. 12
الف  توانائی های شخصی سخنران ...................................................................................................... 12
ب  فرم پلان و حجم تالار و چگونگی استقرار حضار .......................................................................... 12
پ  مشخصات و ویژگی های آکوستیکی محیط .................................................................................... 71
تقویت و تعدیل صدا به کمک وسائل و تجهیزات صوتی .......................................................... 71
روابط بین سالن و صحنه ............................................................................................................. 73
ارتفاع شاخص دید به سکو.......................................................................................................... 71
ارتفاع صحنه یا سکو ..................................................................................................................... 71
تراز چشم ناظر ............................................................................................................................. 71
فاصله قائم بین تراز متوسط چشمان ناظر و بالاترین نقطه روی سر ............................................ 71
حداکثر زاویه قائم دید رو به بالا ................................................................................................... 77
حداکثر زاویه قائم دید رو به پائین................................................................................................. 77
جزئیات طراحی ردیف صندلی ها ................................................................................................. 77
شیب کف سالن ............................................................................................................................ 78
خطوط منظر ................................................................................................................................... 72
زاویه دید به پرده نمایش ............................................................................................................... 72
فاصله دید ................................................................................................................................... 81
زاویه قائم دید ............................................................................................................................. 80
معیارهای مربوط به مشاهده تصاویر تلویزیونی ........................................................................... 80
سکو یا صحنه .............................................................................................................................. 80
سقف ادیتوریوم و تأسیسات و تجهیزات آن ................................................................................ 82
ملزومات مربوط به مسائل آکوستیک ............................................................................................. 84
ملزومات مربوط به نورپردازی و روشنائی ..................................................................................... 84
ملزومات مربوط به تهویه مطبوع ................................................................................................... 81
ملزومات مربوط به کنترل حریق .................................................................................................... 81
ملزومات مربوط به نمایش بر روی پرده ........................................................................................ 81
ملزومات مربوط به دید حضار ....................................................................................................... 81
ملزومات مربوط به سقف صحنه برای نمایشهای بزرگ ................................................................ 81
جایگاه ........................................................................................................................................... 87
گنجایش جایگاه .................................................................................................................................................... 87
آرایش جایگاه ....................................................................................................................................................... 88
جزئیات مربوط به صندلیها و نحوه چیدن آنها .................................................................................... 88
صندلیهای ثابت و دائمی ............................................................................................................ 88
مبانی مربوط به اندازه های بدنی انسان .............................................................................................................. 82
وضعیت ........................................................................................................................................................... 21
وزن ................................................................................................................................................................. 21
ارتفاع ................................................................................................................................................................ 20
پشتی صندلی ..................................................................................................................................................... 20
عرض صندلی ................................................................................................................................................... 20
عمق صندلی ...................................................................................................................................................... 22
شیب صندلی .................................................................................................................................................... 22
دسته صندلی ..................................................................................................................................................... 22
زیردستی جهت نوشتن ...................................................................................................................................... 22
راحتی صندلی ................................................................................................................................................... 23
صندلیهای ثابت ادیتوریوم ................................................................................................................................. 23
استاندارد میزها و ترتیب چیدن آنها به شکلهای مختلف ............................................................ 21
ملزومات صحنه در سالنهای چندمنظوره........................................................................................ 21
کلیات ................................................................................................................................... 21
طراحی موقعیت صحنه یا سکو ............................................................................................ 27
انواع صحنه یا سکو ............................................................................................................... 27
صحنه مرکزی ................................................................................................................................. 27
صحنه انتهائی ..................................................................................................................................... 28
پیش صحنه......................................................................................................................................... 28
تطبیق پذیری صحنه ........................................................................................................................... 011
بیرون صحنه ........................................................................................................................ 012
تراز هم سطح با کف صحنه اصلی ....................................................................................... 012
تراز هم سطح با کف جایگاه ................................................................................................ 013
تراز پائین تر از کف سالن..................................................................................................... 013
تراز هم سطح با کف زیرزمین و انبارها ................................................................................ 013
صحنه های قابل برچیده شدن .............................................................................................. 014
ابعاد صحنه ها .................................................................................................................... 011
ابعاد صحنه برای اجزای تئاتر و نمایشهای معمولی .............................................................................. 011
ابعاد صحنه برای اجرای کنسرت های گروهی 011
اداره کردن صحنه .............................................................................................................. 011
سیتم تعلیق .......................................................................................................................... 017
صحنه هابا سکوهای بالا و پائین شونده............................................................................... 001
جابجائی افقی صحنه .......................................................................................................... 001
ملزومات عمومی صحنه ها .................................................................................................. 002
پرده ایمنی ............................................................................................................................................ 002
پرده پیش صحنه ...................................................................................................................................... 003
پرده های صحنه ...................................................................................................................................... 003
استفاده از دکورهای پیش ساخته ............................................................................................................. 004
روش نمایش چندتصویری .................................................................................................................... 001
اندازه و چگونگی تصاویر ...................................................................................................... 001
شیوه های نمایش بر روی پرده ........................................................................................... 007
الف  پروژکسیون مستقیم .......................................................................................................................... 007
ب  پروژکسیون غیرمستقیم........................................................................................................................... 007
پ  پروژکسیون از پشت پرده ................................................................................................................. 007
اتاق پروژکسیون ................................................................................................................... 008
پرده های نمایش ................................................................................................................... 002
الف  پرده های یکراست ........................................................................................................................ 002
ب  پرده های جمع شونده ...................................................................................................................... 021
پ  پرده های قابل حمل ................................................................................................................... 021
مشخصات و جنس پرده ها ........................................................................................................ 021
فصل چهارم: بررسی فضاهای جمعی و سابق آنها در ایران و جهان ................................ 188
ویژگیهای عام فضاهای جمعی ................................................................................................ 188
ساختمانها و فضاهای همگانی ایران در دوره بعد از اسلام ................................................................. 024
کاروانسراهای ایران ................................................................................................................ 183
پیشینه تاریخی ............................................................................................................................ 021
ویژگیهای معماری کاروانسراهای ایران ................................................................................. 187
میادین ................................................................................................................ 181
میدان، فضایی شهری برای گفت و گو.................................................................................... 181
نتیجه ............................................................................................................................ 030
میدانهای پیاده شهری .................................................................................................................... 032
تاریخچه مختصری از میادین سنتی در ایران ............................................................................ 176
تاریخچه مختصری از میادین اروپایی ...................................................................................... 131
آگوارا .................................................................................................................................................... 040
فوروم .................................................................................................................................................... 040
پیاتزا .................................................................................................................................................... 042
انواع میدان .............................................................................................................................. 137
میدانهای عمومی ......................................................................................................................................................... 043
میدانهای تجاری .......................................................................................................................................................... 043
میدان حکومتی.............................................................................................................................................................. 043
میدانهای نظامی ........................................................................................................................................................... 044
میدانهای محلهای ........................................................................................................................................................ 044
میدانهای ارتباطی ................................ ................................ ................................ ........................................... 133
میدان ورزشی ................................................................................................................................................................ 044
بررسی نمونههایی از میادین ایرانی ....................................................................................................... 041
میدان نقش جهان .................................................................................................................................................... 041
میدان امام خمینی در همدان ................................................................................................................ 048
حرم مطهر امام رضا )ع(..................................................................................................................... 042
بازار .................................................................................................................................... 131
مقدمه ...................................................................................................................................................................... 042
مشخصات کاربردی عناصر متشکله بازارها و مراکز محله ............................................................................................. 010
بازار مکان بنیادهای جمعی ............................................................................................................................................ 012
نقش بازار در شهرهای ایران )هسته اجتماعی- فرهنگی(............................................................................................... 013
بازار و توان فرهنگی آن ................................................................................................................................................. 014
بازار و محیط اقتصادی شهرها ....................................................................................................................................... 011
خصوصیات فضایی معماری معاصر ...................................................................................................... 011
فضاهای همگانی در همجواریهای معماری معاصر ایران .................................................................... 017
فصل پنجم :بررسی اجمالی اصول پایدار درمعماری ایران .............................................. 161
مقدمه .................................................................................................................................................... 011
رابطه فرهنگ ومعماری......................................................................................................................... 018
معماری تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم .................................................................................................... 070
الف- اهمیت مفهوم شکل یا فرم در فرهنگ معماری ..................................................................................................... 070
ب: عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری ................................................................................................. 571
ج: بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری .................................................................................................................. 077
مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری............................................................................................. 577
مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری اسلامی ایران .......................................................................... 082
عوامل بنیادی معماری در ایران ............................................................................................................ 581
اصل سیر از کثرت به وحدت .............................................................................................................. 581
اصل سیر از ظاهر به باطن ................................................................................................................... 581
اصل فراوری و انتظاع از طبیعت.......................................................................................................... 581
اصل ساماندهی اهداف کارکردی ، سازه ای و کالبدی ........................................................................ 581
شفافیت ) گسترة پهنة دید ( ................................................................................................................ 587
هندسه ....................................................................................................................................... 588
هندسه علمی ....................................................................................................................................... 581
هندسه شهودی .................................................................................................................................... 581
انعکاس ................................................................................................................................................ 511
اصل درون گرایی در عین برونگرایی .................................................................................................. 511
درون گرایی ......................................................................................................................................... 511
تقارن ................................................................................................................................................... 511
تقارن به مثابه اصلی زیبا شناختی ......................................................................................................... 517
تقارن به عنوان اصلی در ساخت و ساز ............................................................................................... 517
مرکزیت ............................................................................................................................................... 511
محور گرایی ......................................................................................................................................... 122
سیالیت ) گسترش پهنة دید ( .............................................................................................................. 125
تباین یا نا همگونی .............................................................................................................................. 125
تعادل و توازن ...................................................................................................................................... 121
سلسله مراتب، تداوم )سلسله مراتب دسترسی( )اصل ردهبندی فضایی( ............................................ 121
اصول و روشهای طراحي شهري ..................... 816
فضاي خارجي ، فضاي داخلي .......................... 217
اصل سادگي و فضاي محصور در شهر ايراني ............. 212
خصوصيت ايستايي و پويايي فضاي محصور ............... 201
اصل مقياس و تناسب ............................. 200
اصل فضاهاي متباين .............................. 202
اصل قلمرو ..................................... 202
اصل تركيب ) كمپوزيسيون ( ...................... 203
آگاهي از فضا ................................... 203
بخش دوم: نمونه های تطبیقی ............................................................................... 812
مقدمه................................................................................................................................................... 201
مرکز فرهنگی ژورژ پمپیدو ................................................................................................................. 201
سیتی هال لندن ..................................................................................................................................... 222
مجموعه تالار شهر جدید توکیو ........................................................................................................... 222
تالار شهر بوستون ............................................................................................................................ 222
نمونه های داخلی................................................................................................................................ 222
سیتی هال تهران .................................................................................................................................... 222
تالار شهر تبریز ...................................................................................................................................... 22
بخش سوم: مطالعات زمینه ............................................................................................. 871
بازشناسی شهر مشهد .......................................................................................................................... 230
چگونگی پیدایش شهر مشهد ............................................................................................................ 230
سلسله مراتب رشد تاریخی شهر مشهد............................................................................................. 232
موقعیت جغرافیایی شهر مشهد ........................................................................................................ 234
مطالعات اقتصادی................................................................................................................................ 231
مطالعات جمعیتی ................................................................................................................................ 231
عوامل اصلی رشد جمعیت شهر مشهد .............................................................................................. 237
نقاط و عناصر شاخص شهر مشهد .................................................................................................... 238
تغییرات کالبدی در قرن حاضر ........................................................................................................... 241
ساختار کالبدی در قرن حاضر ............................................................................................................. 240
الگوی توسعه شهر مشهد ................................................................................................................. 240
مطالعات اقلیمی و بررسیهای محیطی شهر مشهد ................................................................................. 242
موقعیت جغرافیایی شهر مشهد .................................................................................................................................... 242
دما ............................................................................................................................................................................... 243
رطوبت نسبی ................................................................................................................................................................ 244
تجزیه و تحلیل بارندگی .............................................................................................................................................. 244
وزش باد ...................................................................................................................................................................... 247
تابش آفتاب ................................................................................................................................................................. 248
شرایط حرارتی در فضای آزاد ...................................................................................................................................... 248
پیشنهادات ماهانی ........................................................................................................................................................ 248
پیشنهادات انجمن معماران آمریکا ................................................................................................................................. 242
پیشنهادات طراحی در مشهد ......................................................................................................................................... 211
جهت استقرار ساختمان ............................................................................................................................................... 213
جهت استقرار ساختمانهای یک طرفه .......................................................................................................................... 218
جهت استقرارساختمانهای دو طرفه ............................................................................................................................. 212
بافت مجموعه ............................................................................................................................................................. 211
الگوی اشغال زمین ....................................................................................................................................................... 212
انتخاب مصالح ساختمانی ............................................................................................................................................ 212
عوامل موثر در مکانیابی پروژه ............................................................................ 867
دلایل انتخاب سایت ........................................................................................................................ 213
از دیدگاه عملکردی و کارایی ................................................................................................... 213
همجواری ............................................................................................................................... 213
جوابگویی به نیازهای گروه های ذینفع .................................................................................. 214
مساحت ................................................................................................................................... 214
مقیاس دانه بندی ........................................................................................................................ 214
مناسب مکانی ............................................................................................................................. 214
انطباق با کاربری اراضی شهر ی ................................................................................................ 214
دسترسی به شبکه معابر ............................................................................................................. 211
هماهنگی با جهت توسعه شهر ................................................................................................... 217
خوانایی سایت ............................................................................................................................ 217
حوزه سوم: تجزیه وتحلیل .................................................................................. 861
تبیین برنامه ها و اهداف پروژه ...................................................................................................... 271
شناسایی جمعیت مخاطب ......................................................................................................... 271
تبیین کلیت فعالیت ها وفضاهای پروژه ....................................................................................... 270
تدوین مبانی نظری پروژه ................................................................................................ 877
مبانی نظری عام...................................................................................................................... 273
مبانی نظری خاص پروژه ..................................................................................................... 271
تعیین اجزاء وتدقیق برنامه فیزیکی ................................................................................ 877
فضای شهری و مردمی ..................................................................................................................... 277
فضاهای مؤثر در ایجاد یک فضای اجتماعی زنده و پویا .................................................................. 277
فضای شهری روباز )میدان یک فضای همگانی( ................................................................................ 278
فضاهای شهری سربسته ..................................................................................................................... 272
فضای همگانی سرپوشیده ................................................................................................................... 272
سرسرا )فضای اطلاع رسانی( ........................................................................................................... 280
فروشگاه مرکز ................................................................................................................................... 282
تریا .................................................................................................................................................. 2872
رستوران ............................................................................................................................................ 282
نمایشگاه ها ........................................................................................................................................ 283
نمایشگاه دائمی مرکز ........................................................................................................................... 283
نمایشگاه های موقت )عناصر جامعه مدنی مرکز( .............................................................................. 283
سالنهای سخنرانی ............................................................................................................................. 281
تالار ................................................................................................................................................... 281
چیدمان تالار .................................................................................................................................... 281
صندلی .............................................................................................................................................. 281
بالکن ................................................................................................................................................ 287
راهروهای تالار ................................................................................................................................. 287
صوت و اکوستیک در تالار ............................................................................................................... 288
حجم ............................................................................................................................................... 282
فرم ................................................................................................................................................... 282
طنین ................................................................................................................................................. 221
نورپردازی تالار ................................................................................................................................ 220
خروجی ها و ورودی های سالن ......................................................................................................... 220
سالن انتظار یا لابی ............................................................................................................................. 222
نکاتی در مورد طراحی سالن انتظار ...................................................................................................... 222
سالن گردهمایی شهری ...................................................................................................................... 222
اتاق مترجمین ................................................................................................................................... 223
اتاق خبرنگاران ................................................................................................................................... 223
اتاق کنترل ......................................................................................................................................... 223
فضای مختص تشریفات ...................................................................................................................... 224
فضای مخصوص فیلم برداری ............................................................................................................. 224
سالن با ظرفیت اندک ......................................................................................................................... 221
سالنهای چندمنظوره ......................................................................................................................... 221
فضاهای همگانی در جهت تقویت عناصر جامعه مدنی ..................................................................... 221
221 .......................................................................................... NGO حوزه مربوط به ارگانهای غیردولتی
فضای مربوط به احزاب سیاسی ........................................................................................................... 228
فضای پاسخگویی مسئولان ................................................................................................................ 228
کتابخانه مرکز .................................................................................................................................... 222
قفسه باز ............................................................................................................................................. 222
قسمت مطالعه .................................................................................................................................... 222
قسمت قفسه بسته ............................................................................................................................. 222
بخش اینترنت ..................................................................................................................................... 222
حوزه اداری مرکز ............................................................................................................................ 222
311 ................................................................................................. » بخش روابط عمومی « مدیریت مرکز
حوزه معاونت امور اداری و مالی ....................................................................................................... 310
حوزه معاونت فنی ............................................................................................................................ 310
بخش خدمات ................................................................................................................................... 312
سرویس های بهداشتی ....................................................................................................................... 312
پارکینگ ............................................................................................................................................. 312
نمازخانه ........................................................................................................................................... 312
حوزه چهارم: طراحی ...................................................................................................... 717
تحلیل وآنالیز سایت .................................................................................................................... 314
تجزیه وتحلیل زمین طرح ...................................................................................................... 314
هندسه زمین طرح .................................................................................................................. 314
سیستم های دسترسی .............................................................................................................. 314
محورهای دید مطلوب ............................................................................................................ 311
دیداز خارج از سایت به درون سایت ..................................................................................... 311
دید از درون سایت به خارج سایت ........................................................................................ 311
کاربری های مجاور سایت ...................................................................................................... 311
ابعاد و شیب زمین ................................................................................................................... 311
نتایج سایت آنالیز .......................................................................................................................... 311
ملاحظات معماری مجموعه ......................................................................................................... 318
ملاحظات سازه ای مجموعه ....................................................................................................... 301
ملاحظات تأسیساتی مجموعه ..................................................................................................... 300
ارائه برنامه فیزیکی .............................................................................................................................. 302
ارائه مدارک نهایی

قیمت : 25 هزار تومان


درباره ما
Profile Pic
مـــــــرکـــز طــراحــی طرح معمار انجام تمامی پروژه های معماری فروش تمامی پروژه های معماری 3 بعدی سازی پروزه های معماری کدی کردن پروژه های معماری انجام پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد تلفن تماس : 51 51 994 0936
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    کدهای اختصاصی