درحال بارگذاری ....
به رساله معماری | مطالعات معماری ❶ خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : رساله هتل 3 ستاره51 51 994 0936


ایمیل ما : honarmemary@yahoo.com

ساعات پاسخگویی 7 صبح تا 12 شب

در صورتی که نمی توانید چکیده پروژه را دریافت نمایید برای دریافت چکیده ایمیل خود و به همراه نام پروژه را پیامک بفرمایید!!!!

در ارشیو مرکز طراحی درونــــگرا پروژه های معماری در تمامی موضوعات موجود است! برای دریافت چکیده ایمیل خود را به همراه موضوع درخواستی پیامک نمایید!!!!

مطالعات هتل 3 ستاره

تاریخ ارسال پست:
نظرات :
تعداد بازدید:
15476

مطالعات هتل 3 ستاره

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       

  رساله هتل 3 ستاره

  مطالعات هتل 3 ستاره

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 20 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 133  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب
چکیده....................................................................................................................................................................................... ا
پیشگفتار.................................................................................................................................................................................... ب
موضوع تحقیق........................................................................................................................................................................... ب
اهداف تحقیق............................................................................................................................................................................ ب
اهمیت تحقیق............................................................................................................................................................................ ت
محدوده تحقیق.......................................................................................................................................................................... ث
روش تحقیق.............................................................................................................................................................................. ج
فصل اول:جهانگردی وگردشگری
1
-1-1 بررسی توریسم وگردشگری............................................................................................................................................. 3
3 ..................................................................................................................................)WTO( -2-1 سازمان جهانی جهانگردی
-3-1 بررسی وضعیت گردشگری در ایران................................................................................................................................. 4
-4-1 آثار اقتصادی صنعت گردشگری) توریسم(........................................................................................................................ 5
-1-4-1 تاثیر در آمد ملی........................................................................................................................................................... 5
-2-4-1 انتقال ثروت و درآمد از مناطق اعزام کننده گردشگر به مناطق هدف.............................................................................. 6
-3-4-1 پیدایش بازارهای تبعیضی.............................................................................................................................................. 6
-4-4-1 آثار توزیعی درآمد حاصل از جهانگردی در بین عوامل................................................................................................. 6
-5-4-1 تغییر الگوی مصرف ناحیه میزبان................................................................................................................................... 7
-6-4-1 فشاربر سطح قیمت های داخلی..................................................................................................................................... 7
-7-4-1 افزایش ارزش پول داخلی............................................................................................................................................. 8
-5-1 توریسم وتوسعه پایدار....................................................................................................................................................... 8
-1-5-1 ملاحضات زیست محیطی در توسعه پایدارگردشگری................................................................................................... 9
فهرست منابع............................................................................................................................................................................. 11
فصل دوم: شناسایی محیط طرح
12
-1-2 استان گیلان.................................................................................................................................................................. 13
-1-1-2 موقیعت جغرافیایی استان گیلان.................................................................................................................. 13
-2-1-2 موقیعت جغرافیایی شهرستان رشت..................................................................................................................................................... 14
-3-1-2 موقیعت جغرافیایی شهر رشت................................................................................................................................ 16
-2-2 آب وهوای استان گیلان و شهر رشت.................................................................................................................................................................... 17
-1-2-2 درجه حرارت........................................................................................................................................... 17
-2-2-2 رطوبت(........................................................................................................................................ 17
-3-2-2 جریان باد................................................................................................................................................... 18
-4-2-2 جهت وسرعت باد در شهر رشت...................................................................................................................................... 18
-5-2-2 میزان بارندگی...................................................................................................................................................................... 19
-6-2-2 نزولات جوی در فصل تابستان وزمستان............................................................................................................................................................ 22
-7-2-2 تابش آفتاب................................................................................................................................................. 22
-8-2-2 عوامل اقلیمی وتاثیر آن در معماری............................................................................................................................................................. 21
فهرست مطالب
-9-2-2 کلیات.............................................................................................................................................................. 21
-12-2-2 عوامل اقلیمی.............................................................................................................................................................. 21
-11-2-2 عوامل اجتماعی وفرهنگی .............................................................................................................................................................................. 21
-12-2-2 نحوه تاثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت یک ساختمان ..................................................................................................................................................... 22
-3-2 ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب ..................................................................................................................................................... 23
-1-3-2 فرم ساختمان ها در رابطه با اقلیم معتدل........................................................................................... 23
-2-3-2 تابش آفتاب و حرارت دما............................................................................. 24
-3-3-2 تاثیر سایه بانها................................................................................................................. 24
-4-3-2 باد...................................................................................................................................................... 25
-5-3-2 عملکرد تهویه ونیاز به آن در ساختمان .......................................................................................................................................................... 25
-4-2 موقعیت پنجره وتاثیر آن در وضعیت تهویه طبیعی.......................................................................................................... 25
-5-2 تاثیر محوطه ساختمان در کنترل جهت وسرعت باد................................................................................................................................................ 27
-1-5-2 سرعت جریان هوای داخلی....................................................................................................................................................... 27
-2-5-2 تهویه مورد نیاز در اقلیم معتدل ومرطوب ..................................................................................................................................................... 27
-3-5-2 بارندگی ورطوبت ......................................................................................................................................................... 29
-4-5-2 راههای نفوذ رطوبت به ساختمان
5-5-2 نفوذ آب باران
6-5-2 تعرق
7-5-2 عوامل موثر در تعرق
8-5-2 طبقه بندی دیوار ها
9-5-2 دیوار های سنگین نفوذ پذیر
12-5-2 دیوارهای توخالی با مصالح بنایی
32
فهرست منابع............................................................................................................................................................................. 31
فصل سوم: ضوابط واستانداردهای طراحی
32
-1-3 هتل، تعریف وانواع آن...................................................................................................................................................... 33
-1-1-3 تعریف هتل.................................................................................................................................................................. 33
-2-1-3 درجه بندی هتل ها........................................................................................................................................................ 33
-3-1-3 سازمان هتل.................................................................................................................................................................. 34
34 ................................................................................................................. ) Front Office) -1-3-1-3 تقسیمات جلوی هتل
35 ............................................................................................................................. (Catring) -2-3-1-3 تقسیمات پشت هتل
38 ............................................................................................................ Layouts -2-3 شناخت بخش های هتل، استانداردها و
-1-2-3 ضوابط ساختمانی هتل های کشور................................................................................................................................. 38
-2-2-3 برنامه تخصیص بنا......................................................................................................................................................... 45
-3-2-3 بخش خصوصی)طبقه اتاق های خواب وسوئیت ها( ..................................................................................................... 45
-1-3-2-3 بخش اتاق های خواب.............................................................................................................................................. 45
-2-3-2-3 پلان طبقه................................................................................................................................................................. 46
-3-3-2-3 پلان طبقات.............................................................................................................................................................. 47
-4-3-2-3 طرح اتاق های خواب............................................................................................................................................... 51
-5-3-2-3 سوئیت ها وانواع آن................................................................................................................................................. 56
-6-3-2-3 پلان سوئیت ها......................................................................................................................................................... 57
-4-2-3 بخش عمومی............................................................................................................................................................... 58
-1-4-2-3 چیدمان فضاهای عمومی........................................................................................................................................... 58
-2-4-2-3 دربهای ورودی ودسترسی از خارج به هتل................................................................................................................ 58
فهرست مطالب
-3-4-2-3 دربها وسرسرای ورودی............................................................................................................................................ 58
-4-4-2-3 لابی......................................................................................................................................................................... 58
-5-4-2-3 اهداف برنامه ریزی لابی........................................................................................................................................... 59
-6-4-2-3 فضای عرضه غذا ونوشیدنی...................................................................................................................................... 61
63 ...................................................................................... )Function spase( -7-4-2-3 فضاهای برگزاری مراسم وفعالیت ها
-5-2-3 بخش نیمه عمومی)دفاتر اداری(.................................................................................................................................... 63
-1-5-2-3 پیشخوان ودفترلابی................................................................................................................................................... 65
-2-5-2-3 دفترحسابداری.......................................................................................................................................................... 66
67 ............................................................................................................................ ) Executive( -3-5-2-3 دفترمدیر اجرایی
-6-2-3 بخش خدماتی-پشتیبانی)فضای دور ازدید( ................................................................................................................... 67
-1-6-2-3 فضاهای آماده سازی غذا وانبارآذوقه........................................................................................................................ 68
-2-6-2-3 طراحی فضاهای آذوقه ونوشیدنی............................................................................................................................. 69
-3-6-2-3 فضای بارانداز،زباله وانبارعمومی.............................................................................................................................. 72
-4-6-2-3 نواحی وفضاهای مربوط به کارکنان.......................................................................................................................... 72
-5-6-2-3 مهندسی وتاسیسات مکانیکی.................................................................................................................................... 73
-6-6-2-3 پارکینگ.................................................................................................................................................................. 74
-7-2-3 دیاگرم های ارتباط بخش هاوجزءفضاهای هتل.............................................................................................................. 75
-8-2-3 برنامه فیزیکی ولیست فضاهای هتل............................................................................................................................... 77
فهرست منابع............................................................................................................................................................................. 79
فصل چهارم: بررسی نمونه ها
82
-1-4 بررسی نمونه های داخلی................................................................................................................................................... 81
-1-1-4 هتل بین المللی تبریز..................................................................................................................................................... 81
-2-1-4 هتل شایگان کیش........................................................................................................................................................ 83
-3-1-4 هتل لاله تهران.............................................................................................................................................................. 88
-2-4 بررسی نمونه های خارجی................................................................................................................................................. 92
-1-2-4 هتل های پارک سیدنی................................................................................................................................................ 92
آتلانتا.................................................................................................................... 92 Hyatt Regwncy Atlanta -2-2-4 هتل
فهرست منابع............................................................................................................................................................................. 94
فصل پنجم:مبانی نظری طرح و طراحی
95
-1-5 مبانی نظری طرح............................................................................................................................................................... 96
-1-1-5 مقدمه،جستاری در مفهوم یابی...................................................................................................................................... 96
-2-1-5 روند شکل گیری ایده اصلی) کانسپت طراحی(............................................................................................................. 98
-2-5 طراحی............................................................................................................................................................................. 122
-1-2-5 طراحی فضاهای داخلی................................................................................................................................................. 122
-1-1-2-5 فضاهای عمومی....................................................................................................................................................... 121
-2-1-2-5 فضاهای خارجی...................................................................................................................................................... 122
فهرست مطالب
-1-3-5 تاسیسات ساختمان....................................................................................................................................................... 122
-2-3-5 سیستم حرارت مرکزی................................................................................................................................................ 123
-3-3-5 حرارت مرکزی تشعشعی.............................................................................................................................................. 124
-4-1-5 حرارت مرکزی با بخار................................................................................................................................................ 124
-5-3-5 سیستم پیشنهادی.......................................................................................................................................................... 125
-6-3-5 تهویه مطبوع................................................................................................................................................................. 125
-4-5 کنترل وبرنامه ریزی سیستم ها........................................................................................................................................... 126
-1-4-5 کنترل وبرنامه ریزی سیستم گرمایی.............................................................................................................................. 126
-2-4-5 کنترل وبرنامه ریزی سیستم سرمایی.............................................................................................................................. 129
-3-4-5 کنترل وبرنامه ریزی سیستم تهویه وتعویض هوا............................................................................................................. 111
-5-5 روشنایی.......................................................................................................................................................................... 111
-1-5-5 سیستم ها وتجهیزات روشنایی...................................................................................................................................... 112
-3-5-5 سیستم های کاهش میزان روشنایی................................................................................................................................ 112
-6-5 سازه
بتن پیش تنیده پس کشیده شده ................................................................................................................................................................................
113
-1-6-5 محاسن سازه بتنی .................................................................................................................................................... 113
-2-6-5 سقف های پیش تنیده............................................................................................................................................... 113
-3-6-5 محاسن سقف های پیش تنیده.................................................................................................................................. 113
-4-6-5 اجزاء تشکیل دهنده سقف تیرچه بلوک....................................................................................................................... 114
-7-5 پیوست ها........................................................................................................................................................................ 115
-2-7-5 نقشه های معماری هتل.................................................................................................................................................. 116
فهرست منابع............................................................................................................................................................................. 129
فهرست تصاویر
1 – نقشه تقسیم بندی آب وهوای استان گیلان ........................................................................................................ 22 - تصویر 2
2- نقشه هوایی سایت ................................................................................................................................................. 27 - تصویر 2
3- نقشه بررسی همسایگی های سایت ........................................................................................................................ 28 - تصویر 2
4- نقشه بررسی دسترسی های سایت ........................................................................................................................... 29 - تصویر 2
5- تصاویر از ضلع شمال سایت ................................................................................................................................... 32 - تصویر 2
6- تصاویر از ضلع جنوب سایت ................................................................................................................................. 32 - تصویر 2
1- نمونه پلان طبقات هتل ........................................................................................................................................... 48 - تصویر 3
2- نمونه پلان طبقات هتل .......................................................................................................................................... 48 - تصویر 3
3- نمونه پلان طبقات هتل .......................................................................................................................................... 49 - تصویر 3
4- نمونه پلان طبقات هتل ........................................................................................................................................... 49 - تصویر 3
5- فرم پلان ها برای چیدن اتاق ها .............................................................................................................................. 52 - تصویر 3
6- تجزیه وتحلیل طبقات اتاق های خواب .................................................................................................................. 53 - تصویر 3
7- نمونه پلان اتاق های خواب ................................................................................................................................... 54 - تصویر 3
8- پلان های انواع اتاق های میهمان وتجهیزات مربوط آن ........................................................................................... 54 - تصویر 3
9- نمونه پلان اتاق های خواب ................................................................................................................................... 55 - تصویر 3
12 - پلان انواع سوئیت ............................................................................................................................................... 57 - تصویر 3
11 - پلان بخش اداری یک هتل بزرگ ....................................................................................................................... 64 - تصویر 3
75 ..........................................................) 12 -دیاگرام روابط کلی فضایی در هتل ها)دفتر تحقیقات ومعیارهای فنی، 1375 - تصویر 3
75 ............................................... ) 13 -دیاگرام روابط بخش خدماتی وپذیرایی هتل)دفتر تحقیقات ومعیارهای فنی، 1375 - تصویر 3
76 .....................................) 14 -دیاگرام روابط فضایی بخش خدماتی واداری درهتل)دفتر تحقیقات ومعیارهای فنی، 1375 - تصویر 3
76 ................................................................. ) 15 -دیاگرام روابط فضایی بخش اداری هتل)مهندسین مشاور پتکین، 1378 - تصویر 3
1 نمای جنوبی هتل تبریز ........................................................................................................................................ 81 - تصویر 4
2 لابی هتل .............................................................................................................................................................. 82 - تصویر 4
3 کافی شاپ .............................................................................................................................................................. 82 - تصویر 4
4 اتاق های خواب دوبل دوبله ..................................................................................................................................... 83 - تصویر 4
5-کافی شاپ هتل تبریز ............................................................................................................................................. 83 - تصویر 4
6-رستوران هتل .......................................................................................................................................................... 83 - تصویر 4
7- نمای اصلی هتل شایگان کیش ............................................................................................................................... 84 - تصویر 4
8- لابی هتل ............................................................................................................................................................... 84 - تصویر 4
9-کریدور طبقه اول ................................................................................................................................................... 85 - تصویر 4
12 -شاه نشین لابی ...................................................................................................................................................... 85 - تصویر 4
11 - سرویس بهداشتی داخل اتاق ............................................................................................................................... 86 - تصویر 4
12 - اتاق خواب ......................................................................................................................................................... 86 - تصویر 4
13 - رستوران شانی ..................................................................................................................................................... 87 - تصویر 4
14 -نمای اصلی هتل لاله تهران .................................................................................................................................... 88 - تصویر 4
15 -ورودی هتل لاله ................................................................................................................................................... 89 - تصویر 4
16 -لابی هتل لاله ....................................................................................................................................................... 89 - تصویر 4
17 -نمایی از هتل ........................................................................................................................................................ 92 - تصویر 4
فهرست تصاویر
18 -قسمت های داخلی هتل ........................................................................................................................................ 91 - تصویر 4
19 -نمای از هتل ......................................................................................................................................................... 93 - تصویر 4
22 -آتریوم هتل .......................................................................................................................................................... 93 - تصویر 4
1 –طرح اولیه هتل ...................................................................................................................................................... 98 - تصویر 5
2- نحوه قرار گیری ساختمان هتل در برابر باد ونور ..................................................................................................... 99 - تصویر 5
3-اسکیس های اولیه .................................................................................................................................................. 115 - تصویر 5
4-پرسیکتیو................................................................................................................................................................. 126 - تصویر 5
5-پرسیکتیو................................................................................................................................................................. 127 - تصویر 5
6-پرسیکتیو................................................................................................................................................................. 128

قیمت : 20 هزار تومان

     درگاه پرداخت شماره 1 

QR code
شماره تماس با ما : 51 51 994 0936 ایمیل ما : honarmemary@yahoo.com خرید انلاین درگاه شماره 1 خرید انلاین درگاه شماره 2خرید انلاین درگاه شماره 3

1-ساعات پاسخگویی 7 صبح تا 12 شب
2- در صورتی که نمی توانید چکیده پروژه را دریافت نمایید برای دریافت چکیده ایمیل خود به همراه نام پروژه را پیامک بفرمایید!!!!..
3- پروزه ها دقایقی پس از خرید ارسال می گردند!!!

:: برچسب‌ها: هتل 3 ستاره , مطالعات هتل سه ستاره , رساله هتل سه ستاره , معماری هتل 3 ستاره , طرح هتل 3 ستاره , مبانی نظری هتل 3 ستاره , طراحی هتل 3 ستاره , خرید رساله هتل 3 ستاره , خرید مطالعات هتل 3 ستاره , خرید طرح هتل 3 ستاره , طرح اماده هتل 3 ستاره , طرح اماده هتل , رساله اماده هتل , مطالعات اماده هتل ,

[Post_Tags_Title]

,

مطالب مرتبط

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]