loading...
رساله معماری | مطالعات معماری ❶
برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله مسجد

  مطالعات مسجد

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 15 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 76  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست
-1 آغازسخن........................................................................................................................................ 1
)مقدمه ای بر چیستی وخواستگاه مسجد(
2 - تاریخچه........................................................................................................................................ 7
1 معماری مسجد )نگرش فلسفی و تاریخی(..................................................................................................................................... 11 -2
2- تاریخچه عناصر مسجد ............................................................................................................................................................................... 11 2
1-2 انواع مساجد در گذر زمان ............................................................................................................................................................................ 11
3 - بررسی کالبدی معماری مسجد.................................................................................................... 22
1-1 مناره اندامی دیگر از شناسه های مسجد .................................................................................................................. 21
2 اندم های مسجد در گذشته در نگاهی گذرا............................................................................................................... 22 -1
1 اندام های معماری امروزین مسجد................................................................................................................................. 22 -1
4 - سلسله مراتب در معماری مسجد.................................................................................................. 22
1-2 معماری و ساختمان مسجد............................................................................................................................................................................. 12
2-2 معماری عملکردی مسجد................................................................................................................................................................................ 12
5 - بررسی آرایه ها در معماری مسجد؛) با نگرش موضوعی به معماری امروز مساجد(....................................................... 11
-6 سخنی دربارۀ مسجد امروزی................................................................................................................. 42
7 – بررسی نمونه مساجد داخلی و خارجی................................................................................................. 43
8 – مطالعات اقلیمی شوشتر) شهر مورد نظر جهت اجرای پروژه(................................................................................ 66
-12 تحلیل سایت.............................................................................................................................................................. 67
-12 برنامه فیزیکی.......................................................................................................................................................... 68
11 _تصاویر سایت محل پروژه............................................................................................................... 21
-21 نمونه مساجد شوشتر........................................................................................................... 12
- نقشه پیوست
- منابع و ماخذ

قیمت : 15 هزار تومان


برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله مسجد

  مطالعات مسجد

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 12 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 100  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

عناوين:

-مقدمه

-مسجد و مدرسه شهيد مطهري ( سپهسالار)

-مسجد (شاه‌ سابق) امام خميني تهران

-مسجد جامع (عتيق) تهران

-منابع و مأخذ

مساجد

پيش گفتار 1

    در ميان اندامهاي درون شهري هر شهر و روستا، نيايشگاه هميشه جاي ويژه خود را داشته و دارد و از اندامهاي ديگر نمايان تر و چشمگيرتر است و از اينروست كه همه جا در دل آبادي جاي گرفته است.(1)

    نياشگاه چون بزرگترين ساختمان آبادي بوده در آغاز نيازي بدان نداشته كه نشاني ويژه داشته باشد و خود بخود نگاه هر گذرنده‌اي را بسوي خود ميكشيده اما پس از گسترش آبادي نخست با افراشتن درگاهها و نهادن ماهرخ و توق بر بلندترين جاي آن و سپس با ساختن ميل و برج و مناره در كنار و نزديك آن باشندگان آبادي و گذريان بيگانه را به نيايشگاه راهنمائي ميكردند. مسجد بر ديگر نيايشگاهها همان برتري را داشته كه اسلام بر ديگر كيشها و چنان خوب بوده و هست كه آذينها را مي‌آرايد و نيازي بستايش ندارد و ما در اينجا تنها ميگوئيم كه چگونه بوده و چگونه شده است(اگر بتوانيم). هنر اسلامي( بويژه معماري آن) بر پنچ پايه مردم واري، خودبسندگي، پرهيز از بيهودگي، بهره‌گيري از پيمون(مدول) و نيارش (اساتيك) و درون گرائي نهاده و بي آنكه خواسته باشيم خود سنائي كنيم هنرمندان مسلمان ايران بيش از ديگران بدانها پاي بند بوده‌اند.

    نخستين مسجدي كه بدست پيامبر بزرگوار ما با همكاري ياران گراميش در مدينه ساخته شد هميشه برگيره و الگوي مسجدهاي بيشمار و گوناگوني بوده است كه بدست هنرمندان تردست ما در سراسر ايران زمين(و هر جا كه فرهنگ اسلامي ايران فرمان ميرانده) بنياد شده است.

    بهمين آفريده و واپسين فرستاده پروردگار (كه بر وي و خاندان پاكش درود باد) چون مدينه را با فروغ ايزدي خود روشن ساخت ياران خويش را فرمود تا براي بنياد مسجدي در خور كه پذيراي گروندگان باشد دل نزديكترين كوهپايه را بشكافند و سنگهاي آنرا بشكنند و پستاي ساختمان را فراهم آورند آنگاه با دست گرامي خود پاره‌هاي لاشه سنگ را (خشكه و بي آژند) بر هم مي‌انبود تا ديوار شبستان با افراز اندكي بلندتر از بالاي مرد بلند بالا برافراشته شد(چنانكه نياي نامدارش ابراهيم (ع) در ساختمان خانه خدا كرده بود كه بگفته ميبدي اسمعيل ساخت (مصالح) بر دست پدر مي‌نهاد و وي (ابراهيم) ساخت‌ها برهم مي‌انبود. . . و چون پهناو درازاي شبستان بيش از آن بود كه فرسبهاي چوبين بتوانند آسمانه آنرا يكسره و ديوار بديوار بپوشانند(2) ستون يا ديركي از تنه خرما بني خشكيده در ميان آن بر پاي ساختند و فرسبها و تيرها و تيرچه‌ها را (كه گمان ميرود آنها نيز از خرما بن ياشايد از پده يا غربه (سپيدار و كبودار)، كه نزديكهاي مدينه كم و بيش ميروينده بوده است) بر آن نهادند و روي آنها را بجاي فدره (دوخ و بورياي ويژه پوشش) با شوره ني و پيز و آنگاه با پوست چهار پايان پوشاندند و بدينگونه خانه خدا بسيار آشنا و همانند خانه بندگان خدا ساخته شد و همين آموزشي آسماني و بسيار ارجمند براي هنرمندان مسلمان بود كه تا بتوانند از ساختمايه‌هاي بوم آورد و ايذري( چيزي كه در جاي ساختمان بدست مي‌آيد) بهره‌گيري و بهرچه كه در دسترس دارند بسنده كنند و پيرامون نو آوري‌هاي بيهوده نگردند (و ديدم كه چنين هم كردند)


قیمت : 12 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله مرکز همایش ها

  مطالعات مرکز همایش ها

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 334  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

حوزه اول:پیشنهاد طرح تحقیق ............................................................................ 1
پیشگفتار ............................................................................................................................................. 2
طرح موضوع واهمیت آن ................................................................................................................... 3
چیستی پروژه ....................................................................................................................................... 4
حوزه دوم: شناخت ............................................................................................. 6
بخش اول: مطالعات پایه ............................................................................................ 7
فصل اول: شناخت مراکز همایش ......................................................................... 7
شناخت مراکز همایش ........................................................................................................................ 7
تاریخچه احداث فضاهای اجتماعی .................................................................................................. 8
در دوران معاصر ............................................................................................................................. 01
تعریف مراکز همایش شهری ........................................................................................................... 02
وظایف مراکز برگزاری همایش های شهر ........................................................................................ 02
ویژگی های مراکز برگزاری همایش های شهر ................................................................................... 03
سیتی هال ............................................................................................................................................. 04
تعریف سیتی هال .................................................................................................................................. 01
تاریخچه و منطق تمرکز تجهیزات خدماتی در شهر ........................................................................... 01
ضرورت ایجاد مرکز همایش های مردمی در شهر مشهد .................................................................. 20
تجزیه و تحلیل کلی پراکندگی ادارات، سازمانهای دولتی و عمومی در شهر مشهد............................. 22
طرح ایجاد مجتمع های اداری خدماتی ............................................................................................... 23
محاسن ایجاد مجتمع اداری  خدماتی ................................................................................................ 24
کاربری های مستقر ............................................................................................................................ 21
فصل دوم: بررسی تعاریف  و ضوابط عملکردی کیفی، فضاهای مرکز همایش ........... 82
انواع گردهم آیی و تعاریف آن .............................................................................................................. 28
22 .............................................................................................. Conference کنفرانس
کنوانسیون ..................................................................................................................... 22
30 .......................................................................................................... Seminar سمینار
30 .......................................................................................... )Symposium( سمپوزیوم
32 ........................................................................................ )Round Table( میزگرد
33 ........................................................................................................... )Forum( فوروم
33 .................................................................................................... )Assembly( مجمع
33 ................................................................................... )Workshop( کارگاه آموزشی
34 ................................................................................................... )Lecture( سخنرانی
34 ...................................................................................... )Commission( کمیسیون
34 ................................................................................................. )Committee( کمیته
مناظره ........................................................................................................................... 31
31 .................................................................................................... )Institute( انستیتو
جلسه ........................................................................................................................... 31
گروه بندی گردهمائی ها ................................................................................................ 31
الف( گروه اجلاس های بسته ......................................................................................... 31
ب( گروه اجلاسهای باز ................................................................................... 31
انواع مراکز اجتماعات و استانداردهای موجود ............................................................. 77
تالار اجتماعات ......................................................................................................................... 37
مراکز برگزاری گردهمایی ....................................................................................................... 38
تالار و اصول و معیارهای کلی در طراحی آنها ...................................................................... 38
اکوستیک در تالارها .................................................................................................................. 32
حجم ......................................................................................................................................... 32
فرم ............................................................................................................................................ 41
پخشایی ..................................................................................................................................... 41
حدود تقریبی حجم سالن ها ................................................................................................. 40
حجم مناسب فضاهای مختلف در مراکز گردهمایی به ازاء هر نفر شرکت کننده ..................... 42
فصل سوم : نیازهای فضایی ولازمه های کلی مراکز گردهمایی ....................................... 37
فرمهای مربوط به سطوح زیر بنا ............................................................................................... 43
تنوع بهره گیری از فضا و قدرت در نوع سالنهای اجتماع .................................................... 41
سالنهائی که اختصاصاً برای برگزاری کنفرانس و کنگره طرح می شوند ................................... 47
سالنهای هنری چندمنظوره ........................................................................................................ 47
تغییرات در ابعاد سالن .............................................................................................................. 48
پیش بینی انجام تغییرات در نحوه چیدن و نوع صندلی ها ...................................................... 42
طراحی ادیتوریومها .................................................................................................................... 11
پلان های مستطیل شکل ............................................................................................................ 12
پلان های بادبزن شکل ............................................................................................................. 11
پلانهای شش ضلعی ................................................................................................................. 12
پلانهای مدور و بیضوی ............................................................................................................ 10
سالنهای نمایشگاهی .................................................................................................................. 13
شکلهای نمایشی پلانها .............................................................................................................. 11
الف  سالنهای با صحنه مرکزی ........................................................................................................... 17
ب  سالنهای به شکل قطاع دایره )با زاویه مرکزی گسترده تا 031 درجه( .......................................... 17
پ  سالنهای به شکل قطاع دایره )با زاویه مرکزی 21 درجه( ............................................................. 17
ت  سالنهای شش ضلعی )با زاویه صفحه 11 درجه( ......................................................................... 18
ث  سالنهای مستطیل شکل ................................................................................................................... 18
ج  سالنهای بادبزن شکل ..................................................................................................................... 18
معیارهای طراحی ........................................................................................................................ 12
معیارهای مربوط به پخش صدا بدون استفاده از تجهیزات صوتی .............................................. 12
الف  توانائی های شخصی سخنران ...................................................................................................... 12
ب  فرم پلان و حجم تالار و چگونگی استقرار حضار .......................................................................... 12
پ  مشخصات و ویژگی های آکوستیکی محیط .................................................................................... 71
تقویت و تعدیل صدا به کمک وسائل و تجهیزات صوتی .......................................................... 71
روابط بین سالن و صحنه ............................................................................................................. 73
ارتفاع شاخص دید به سکو.......................................................................................................... 71
ارتفاع صحنه یا سکو ..................................................................................................................... 71
تراز چشم ناظر ............................................................................................................................. 71
فاصله قائم بین تراز متوسط چشمان ناظر و بالاترین نقطه روی سر ............................................ 71
حداکثر زاویه قائم دید رو به بالا ................................................................................................... 77
حداکثر زاویه قائم دید رو به پائین................................................................................................. 77
جزئیات طراحی ردیف صندلی ها ................................................................................................. 77
شیب کف سالن ............................................................................................................................ 78
خطوط منظر ................................................................................................................................... 72
زاویه دید به پرده نمایش ............................................................................................................... 72
فاصله دید ................................................................................................................................... 81
زاویه قائم دید ............................................................................................................................. 80
معیارهای مربوط به مشاهده تصاویر تلویزیونی ........................................................................... 80
سکو یا صحنه .............................................................................................................................. 80
سقف ادیتوریوم و تأسیسات و تجهیزات آن ................................................................................ 82
ملزومات مربوط به مسائل آکوستیک ............................................................................................. 84
ملزومات مربوط به نورپردازی و روشنائی ..................................................................................... 84
ملزومات مربوط به تهویه مطبوع ................................................................................................... 81
ملزومات مربوط به کنترل حریق .................................................................................................... 81
ملزومات مربوط به نمایش بر روی پرده ........................................................................................ 81
ملزومات مربوط به دید حضار ....................................................................................................... 81
ملزومات مربوط به سقف صحنه برای نمایشهای بزرگ ................................................................ 81
جایگاه ........................................................................................................................................... 87
گنجایش جایگاه .................................................................................................................................................... 87
آرایش جایگاه ....................................................................................................................................................... 88
جزئیات مربوط به صندلیها و نحوه چیدن آنها .................................................................................... 88
صندلیهای ثابت و دائمی ............................................................................................................ 88
مبانی مربوط به اندازه های بدنی انسان .............................................................................................................. 82
وضعیت ........................................................................................................................................................... 21
وزن ................................................................................................................................................................. 21
ارتفاع ................................................................................................................................................................ 20
پشتی صندلی ..................................................................................................................................................... 20
عرض صندلی ................................................................................................................................................... 20
عمق صندلی ...................................................................................................................................................... 22
شیب صندلی .................................................................................................................................................... 22
دسته صندلی ..................................................................................................................................................... 22
زیردستی جهت نوشتن ...................................................................................................................................... 22
راحتی صندلی ................................................................................................................................................... 23
صندلیهای ثابت ادیتوریوم ................................................................................................................................. 23
استاندارد میزها و ترتیب چیدن آنها به شکلهای مختلف ............................................................ 21
ملزومات صحنه در سالنهای چندمنظوره........................................................................................ 21
کلیات ................................................................................................................................... 21
طراحی موقعیت صحنه یا سکو ............................................................................................ 27
انواع صحنه یا سکو ............................................................................................................... 27
صحنه مرکزی ................................................................................................................................. 27
صحنه انتهائی ..................................................................................................................................... 28
پیش صحنه......................................................................................................................................... 28
تطبیق پذیری صحنه ........................................................................................................................... 011
بیرون صحنه ........................................................................................................................ 012
تراز هم سطح با کف صحنه اصلی ....................................................................................... 012
تراز هم سطح با کف جایگاه ................................................................................................ 013
تراز پائین تر از کف سالن..................................................................................................... 013
تراز هم سطح با کف زیرزمین و انبارها ................................................................................ 013
صحنه های قابل برچیده شدن .............................................................................................. 014
ابعاد صحنه ها .................................................................................................................... 011
ابعاد صحنه برای اجزای تئاتر و نمایشهای معمولی .............................................................................. 011
ابعاد صحنه برای اجرای کنسرت های گروهی 011
اداره کردن صحنه .............................................................................................................. 011
سیتم تعلیق .......................................................................................................................... 017
صحنه هابا سکوهای بالا و پائین شونده............................................................................... 001
جابجائی افقی صحنه .......................................................................................................... 001
ملزومات عمومی صحنه ها .................................................................................................. 002
پرده ایمنی ............................................................................................................................................ 002
پرده پیش صحنه ...................................................................................................................................... 003
پرده های صحنه ...................................................................................................................................... 003
استفاده از دکورهای پیش ساخته ............................................................................................................. 004
روش نمایش چندتصویری .................................................................................................................... 001
اندازه و چگونگی تصاویر ...................................................................................................... 001
شیوه های نمایش بر روی پرده ........................................................................................... 007
الف  پروژکسیون مستقیم .......................................................................................................................... 007
ب  پروژکسیون غیرمستقیم........................................................................................................................... 007
پ  پروژکسیون از پشت پرده ................................................................................................................. 007
اتاق پروژکسیون ................................................................................................................... 008
پرده های نمایش ................................................................................................................... 002
الف  پرده های یکراست ........................................................................................................................ 002
ب  پرده های جمع شونده ...................................................................................................................... 021
پ  پرده های قابل حمل ................................................................................................................... 021
مشخصات و جنس پرده ها ........................................................................................................ 021
فصل چهارم: بررسی فضاهای جمعی و سابق آنها در ایران و جهان ................................ 188
ویژگیهای عام فضاهای جمعی ................................................................................................ 188
ساختمانها و فضاهای همگانی ایران در دوره بعد از اسلام ................................................................. 024
کاروانسراهای ایران ................................................................................................................ 183
پیشینه تاریخی ............................................................................................................................ 021
ویژگیهای معماری کاروانسراهای ایران ................................................................................. 187
میادین ................................................................................................................ 181
میدان، فضایی شهری برای گفت و گو.................................................................................... 181
نتیجه ............................................................................................................................ 030
میدانهای پیاده شهری .................................................................................................................... 032
تاریخچه مختصری از میادین سنتی در ایران ............................................................................ 176
تاریخچه مختصری از میادین اروپایی ...................................................................................... 131
آگوارا .................................................................................................................................................... 040
فوروم .................................................................................................................................................... 040
پیاتزا .................................................................................................................................................... 042
انواع میدان .............................................................................................................................. 137
میدانهای عمومی ......................................................................................................................................................... 043
میدانهای تجاری .......................................................................................................................................................... 043
میدان حکومتی.............................................................................................................................................................. 043
میدانهای نظامی ........................................................................................................................................................... 044
میدانهای محلهای ........................................................................................................................................................ 044
میدانهای ارتباطی ................................ ................................ ................................ ........................................... 133
میدان ورزشی ................................................................................................................................................................ 044
بررسی نمونههایی از میادین ایرانی ....................................................................................................... 041
میدان نقش جهان .................................................................................................................................................... 041
میدان امام خمینی در همدان ................................................................................................................ 048
حرم مطهر امام رضا )ع(..................................................................................................................... 042
بازار .................................................................................................................................... 131
مقدمه ...................................................................................................................................................................... 042
مشخصات کاربردی عناصر متشکله بازارها و مراکز محله ............................................................................................. 010
بازار مکان بنیادهای جمعی ............................................................................................................................................ 012
نقش بازار در شهرهای ایران )هسته اجتماعی- فرهنگی(............................................................................................... 013
بازار و توان فرهنگی آن ................................................................................................................................................. 014
بازار و محیط اقتصادی شهرها ....................................................................................................................................... 011
خصوصیات فضایی معماری معاصر ...................................................................................................... 011
فضاهای همگانی در همجواریهای معماری معاصر ایران .................................................................... 017
فصل پنجم :بررسی اجمالی اصول پایدار درمعماری ایران .............................................. 161
مقدمه .................................................................................................................................................... 011
رابطه فرهنگ ومعماری......................................................................................................................... 018
معماری تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم .................................................................................................... 070
الف- اهمیت مفهوم شکل یا فرم در فرهنگ معماری ..................................................................................................... 070
ب: عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری ................................................................................................. 571
ج: بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری .................................................................................................................. 077
مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری............................................................................................. 577
مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری اسلامی ایران .......................................................................... 082
عوامل بنیادی معماری در ایران ............................................................................................................ 581
اصل سیر از کثرت به وحدت .............................................................................................................. 581
اصل سیر از ظاهر به باطن ................................................................................................................... 581
اصل فراوری و انتظاع از طبیعت.......................................................................................................... 581
اصل ساماندهی اهداف کارکردی ، سازه ای و کالبدی ........................................................................ 581
شفافیت ) گسترة پهنة دید ( ................................................................................................................ 587
هندسه ....................................................................................................................................... 588
هندسه علمی ....................................................................................................................................... 581
هندسه شهودی .................................................................................................................................... 581
انعکاس ................................................................................................................................................ 511
اصل درون گرایی در عین برونگرایی .................................................................................................. 511
درون گرایی ......................................................................................................................................... 511
تقارن ................................................................................................................................................... 511
تقارن به مثابه اصلی زیبا شناختی ......................................................................................................... 517
تقارن به عنوان اصلی در ساخت و ساز ............................................................................................... 517
مرکزیت ............................................................................................................................................... 511
محور گرایی ......................................................................................................................................... 122
سیالیت ) گسترش پهنة دید ( .............................................................................................................. 125
تباین یا نا همگونی .............................................................................................................................. 125
تعادل و توازن ...................................................................................................................................... 121
سلسله مراتب، تداوم )سلسله مراتب دسترسی( )اصل ردهبندی فضایی( ............................................ 121
اصول و روشهای طراحي شهري ..................... 816
فضاي خارجي ، فضاي داخلي .......................... 217
اصل سادگي و فضاي محصور در شهر ايراني ............. 212
خصوصيت ايستايي و پويايي فضاي محصور ............... 201
اصل مقياس و تناسب ............................. 200
اصل فضاهاي متباين .............................. 202
اصل قلمرو ..................................... 202
اصل تركيب ) كمپوزيسيون ( ...................... 203
آگاهي از فضا ................................... 203
بخش دوم: نمونه های تطبیقی ............................................................................... 812
مقدمه................................................................................................................................................... 201
مرکز فرهنگی ژورژ پمپیدو ................................................................................................................. 201
سیتی هال لندن ..................................................................................................................................... 222
مجموعه تالار شهر جدید توکیو ........................................................................................................... 222
تالار شهر بوستون ............................................................................................................................ 222
نمونه های داخلی................................................................................................................................ 222
سیتی هال تهران .................................................................................................................................... 222
تالار شهر تبریز ...................................................................................................................................... 22
بخش سوم: مطالعات زمینه ............................................................................................. 871
بازشناسی شهر مشهد .......................................................................................................................... 230
چگونگی پیدایش شهر مشهد ............................................................................................................ 230
سلسله مراتب رشد تاریخی شهر مشهد............................................................................................. 232
موقعیت جغرافیایی شهر مشهد ........................................................................................................ 234
مطالعات اقتصادی................................................................................................................................ 231
مطالعات جمعیتی ................................................................................................................................ 231
عوامل اصلی رشد جمعیت شهر مشهد .............................................................................................. 237
نقاط و عناصر شاخص شهر مشهد .................................................................................................... 238
تغییرات کالبدی در قرن حاضر ........................................................................................................... 241
ساختار کالبدی در قرن حاضر ............................................................................................................. 240
الگوی توسعه شهر مشهد ................................................................................................................. 240
مطالعات اقلیمی و بررسیهای محیطی شهر مشهد ................................................................................. 242
موقعیت جغرافیایی شهر مشهد .................................................................................................................................... 242
دما ............................................................................................................................................................................... 243
رطوبت نسبی ................................................................................................................................................................ 244
تجزیه و تحلیل بارندگی .............................................................................................................................................. 244
وزش باد ...................................................................................................................................................................... 247
تابش آفتاب ................................................................................................................................................................. 248
شرایط حرارتی در فضای آزاد ...................................................................................................................................... 248
پیشنهادات ماهانی ........................................................................................................................................................ 248
پیشنهادات انجمن معماران آمریکا ................................................................................................................................. 242
پیشنهادات طراحی در مشهد ......................................................................................................................................... 211
جهت استقرار ساختمان ............................................................................................................................................... 213
جهت استقرار ساختمانهای یک طرفه .......................................................................................................................... 218
جهت استقرارساختمانهای دو طرفه ............................................................................................................................. 212
بافت مجموعه ............................................................................................................................................................. 211
الگوی اشغال زمین ....................................................................................................................................................... 212
انتخاب مصالح ساختمانی ............................................................................................................................................ 212
عوامل موثر در مکانیابی پروژه ............................................................................ 867
دلایل انتخاب سایت ........................................................................................................................ 213
از دیدگاه عملکردی و کارایی ................................................................................................... 213
همجواری ............................................................................................................................... 213
جوابگویی به نیازهای گروه های ذینفع .................................................................................. 214
مساحت ................................................................................................................................... 214
مقیاس دانه بندی ........................................................................................................................ 214
مناسب مکانی ............................................................................................................................. 214
انطباق با کاربری اراضی شهر ی ................................................................................................ 214
دسترسی به شبکه معابر ............................................................................................................. 211
هماهنگی با جهت توسعه شهر ................................................................................................... 217
خوانایی سایت ............................................................................................................................ 217
حوزه سوم: تجزیه وتحلیل .................................................................................. 861
تبیین برنامه ها و اهداف پروژه ...................................................................................................... 271
شناسایی جمعیت مخاطب ......................................................................................................... 271
تبیین کلیت فعالیت ها وفضاهای پروژه ....................................................................................... 270
تدوین مبانی نظری پروژه ................................................................................................ 877
مبانی نظری عام...................................................................................................................... 273
مبانی نظری خاص پروژه ..................................................................................................... 271
تعیین اجزاء وتدقیق برنامه فیزیکی ................................................................................ 877
فضای شهری و مردمی ..................................................................................................................... 277
فضاهای مؤثر در ایجاد یک فضای اجتماعی زنده و پویا .................................................................. 277
فضای شهری روباز )میدان یک فضای همگانی( ................................................................................ 278
فضاهای شهری سربسته ..................................................................................................................... 272
فضای همگانی سرپوشیده ................................................................................................................... 272
سرسرا )فضای اطلاع رسانی( ........................................................................................................... 280
فروشگاه مرکز ................................................................................................................................... 282
تریا .................................................................................................................................................. 2872
رستوران ............................................................................................................................................ 282
نمایشگاه ها ........................................................................................................................................ 283
نمایشگاه دائمی مرکز ........................................................................................................................... 283
نمایشگاه های موقت )عناصر جامعه مدنی مرکز( .............................................................................. 283
سالنهای سخنرانی ............................................................................................................................. 281
تالار ................................................................................................................................................... 281
چیدمان تالار .................................................................................................................................... 281
صندلی .............................................................................................................................................. 281
بالکن ................................................................................................................................................ 287
راهروهای تالار ................................................................................................................................. 287
صوت و اکوستیک در تالار ............................................................................................................... 288
حجم ............................................................................................................................................... 282
فرم ................................................................................................................................................... 282
طنین ................................................................................................................................................. 221
نورپردازی تالار ................................................................................................................................ 220
خروجی ها و ورودی های سالن ......................................................................................................... 220
سالن انتظار یا لابی ............................................................................................................................. 222
نکاتی در مورد طراحی سالن انتظار ...................................................................................................... 222
سالن گردهمایی شهری ...................................................................................................................... 222
اتاق مترجمین ................................................................................................................................... 223
اتاق خبرنگاران ................................................................................................................................... 223
اتاق کنترل ......................................................................................................................................... 223
فضای مختص تشریفات ...................................................................................................................... 224
فضای مخصوص فیلم برداری ............................................................................................................. 224
سالن با ظرفیت اندک ......................................................................................................................... 221
سالنهای چندمنظوره ......................................................................................................................... 221
فضاهای همگانی در جهت تقویت عناصر جامعه مدنی ..................................................................... 221
221 .......................................................................................... NGO حوزه مربوط به ارگانهای غیردولتی
فضای مربوط به احزاب سیاسی ........................................................................................................... 228
فضای پاسخگویی مسئولان ................................................................................................................ 228
کتابخانه مرکز .................................................................................................................................... 222
قفسه باز ............................................................................................................................................. 222
قسمت مطالعه .................................................................................................................................... 222
قسمت قفسه بسته ............................................................................................................................. 222
بخش اینترنت ..................................................................................................................................... 222
حوزه اداری مرکز ............................................................................................................................ 222
311 ................................................................................................. » بخش روابط عمومی « مدیریت مرکز
حوزه معاونت امور اداری و مالی ....................................................................................................... 310
حوزه معاونت فنی ............................................................................................................................ 310
بخش خدمات ................................................................................................................................... 312
سرویس های بهداشتی ....................................................................................................................... 312
پارکینگ ............................................................................................................................................. 312
نمازخانه ........................................................................................................................................... 312
حوزه چهارم: طراحی ...................................................................................................... 717
تحلیل وآنالیز سایت .................................................................................................................... 314
تجزیه وتحلیل زمین طرح ...................................................................................................... 314
هندسه زمین طرح .................................................................................................................. 314
سیستم های دسترسی .............................................................................................................. 314
محورهای دید مطلوب ............................................................................................................ 311
دیداز خارج از سایت به درون سایت ..................................................................................... 311
دید از درون سایت به خارج سایت ........................................................................................ 311
کاربری های مجاور سایت ...................................................................................................... 311
ابعاد و شیب زمین ................................................................................................................... 311
نتایج سایت آنالیز .......................................................................................................................... 311
ملاحظات معماری مجموعه ......................................................................................................... 318
ملاحظات سازه ای مجموعه ....................................................................................................... 301
ملاحظات تأسیساتی مجموعه ..................................................................................................... 300
ارائه برنامه فیزیکی .............................................................................................................................. 302
ارائه مدارک نهایی

قیمت : 25 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       

  رساله بیمارستان فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری

  مطالعات بیمارستان فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 44 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 430  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )قیمت : 44 هزار تومان

     درگاه پرداخت شماره 1 

برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی

  مطالعات مجموعه تفریحی توریستی اقامتی

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 130  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مباني نظري طرح
-4-1 محيط و معماري ................................................................................ 2
-4-1 انسان،طبيعت و معمار ي..................................................................... 3
-4-1 محيط و منظ ر.................................................................................... 5
-1-3-1 محيط و منظر به عنوان طبيعت ........................................................................ 5
-2-3-1 محيط و منظر به عنوان زيستگاه ...................................................................... 6
-3-3-1 محيط و منظر به عنوان محصول مصنوعي ....................................................... 8
-4-3-1 محيط و منظر به عنوان ثروت ......................................................................... 9
-5-3-1 محيط و منظر به عنوان مكان .......................................................................... 11
-6-3-1 محيط و منظر به عنوان سيستم ........................................................................ 12
-7-3-1 محيط و منظر به عنوان تاريخ ......................................................................... 13
-8-3-1 محيط و منظر به عنوان ايدئولوژي .................................................................. 13
-9-3-1 محيط و منظر به عنوان يك مسئله .................................................................. 13
-11-3-1 محيط و منظر به عنوان زيبا شناسي ............................................................... 13
-4-1 ابعاد و مسائل اوقات فراغ ت................................................................ 14
-1-4-1 فرهنگ .......................................................................................................... 14
-2-4-1 حفظ و پيشبرد ارزشهاي فرهنگي .................................................................... 14
-3-4-1 معماري و فرهنگ .......................................................................................... 15
-4-4-1 اوقات فراغت ................................................................................................. 16
-5-4-1 تفريحات سالم در جهان امروز ........................................................................ 17
-6-4-1 معماري و فراغت ............................................................................................ 18
عنوان صفحه
-5 توريسم و جهانگرد ي....................................................................... 18 -1
-1-5 گردشگري ................................................................................................... 18 -1
-2-5 تعريف مسافرت و جهانگردي ....................................................................... 19 -1
-3-5 تاريخچه مسافرت و جهانگردي ..................................................................... 21 -1
-4-5 اثرات فرهنگي - اجتماعي جهانگردي .......................................................... 22 -1
-5-5 تغييرات فرهنگي ........................................................................................... 23 -1
-6-5 سياحت و فرهنگ ......................................................................................... 24 -1
-7-5 سياحت و فراغت .......................................................................................... 25 -1
-8-5 سياحت و سياست : صلح جهاني .................................................................... 25 -1
-9-5 سياست و جامعه شناسي ................................................................................ 26 -1
11-5 – ارزشهاي اقتصادي سياحت ........................................................................ 26 -1
-11-5 گردشگري طبيعت يا اكوتوريسم ................................................................ 27 -1
-12-5 عرضه و تقاضا ............................................................................................ 28 -1
منابع فصل اول ........................................................................................................... 92
فصل دوم : شناخت بستر طراحي
-1-2 موقعيت جغرافياي ي.......................................................................... 31
-1-1-2 موقعيت طبيعي ........................................................................................... 32
-2-1-2 زمين شناسي .............................................................................................. 32
-3-1-2 حوزه آبريز ................................................................................................ 33
-4-1-2 رودها ........................................................................................................ 33
-5-1-2 پوشش گياهي و زندگي جانوري ............................................................... 33
-2-2 اقلي م.............................................................................................. 34
-1-2-2 ميزان بارندگي .......................................................................................... 34
عنوان صفحه
-2-2-2 رطوبت .................................................................................................. 34
-3-2-2 تعداد روزهاي يخبندان ........................................................................... 35
-4-2-2 درجه حرارت ........................................................................................ 35
-5-2-2 زواياي تابش آفتاب ............................................................................... 35
-6-2-2 ميزان انرژي تابشي در پاوه ...................................................................... 36
-3-2 خصوصيات اجتماعي- اقتصاد ي................................................. 36
-1-3-2 جمعيت ................................................................................................ 36
-2-3-2 منظومه ها و محدوده هاي حوزه نفوذ ................................................... 38
-3-3-2 سواد .................................................................................................... 39
-4-3-2 دين و مذهب در پاوه ............................................................................ 39
-5-3-2 نژاد و زبان ............................................................................................ 41
-6-3-2 آئين و آداب و رسوم ............................................................................ 41
-4-2 ويژگيهاي فرهنگ ي..................................................................... 41
-1-4-2 لباس كردي .......................................................................................... 41
-2-4-2 موسيقي كردي ..................................................................................... 41
-3-4-2 رقص كردي ......................................................................................... 42
-4-4-2 جشن ها و مراسم خاص ........................................................................ 42
-5-4-2 صنايع دستي و سوغات ......................................................................... 42
-5-2 كشاورزي منطقه پاوه ................................................................. 43
-6 خدما ت.................................................................................... 44 -2
-7-2 تاريخچه شه ر............................................................................ 45
-8 ساختار كالبدي شه ر................................................................. 46 -2
-1-8 امكانات كالبدي ................................................................................. 48 -2
-9 معماري غالب شهر پاو ه............................................................ 51 -2
-11-2 جاذبه هاي گردشگري. ........................................................... 54
-11-2 راهه ا...................................................................................... 57
عنوان صفحه
-1-11-2 بررسي راههاي ارتباطي موجود بين شهرها و آباديهاي منطقه..................... 57
-2-11-2 دسترسي هاي شهر پاوه ............................................................................ 57
-3-11-2 راههاي اصلي شهر .................................................................................. 59
-12-2 جهت توسع ه................................................................................ 59
-13-2 پيش بيني هاي طرح هاد ي........................................................... 59
منابع فصل دوم ........................................................................................................ 61
فصل سوم : اصول طراحي منظر و طراحي اقليمي
-1-3 طراحي بوم شناختي ....................................................................... 63
-2-3 طراحي و مناسبات انساني .............................................................. 63
-3-3 مفاهيم طراحي در معماري ............................................................ 64
-1-3-3 پديدار شدن فرمها .................................................................................... 65
-2-3-3 ريتم و تكرار ............................................................................................ 65
-3-3-3 عامل نظم دهنده ....................................................................................... 66
-4-3-3 نظام هندسي ............................................................................................. 67
-5-3-3 نظام خطي ............................................................................................... 67
-6-3-3 نظام شعاعي، نقطه اي .............................................................................. 67
-4-3 طراحي سايت ............................................................................ 68
-1-4-3 اصول طراحي سايت .............................................................................. 68
-2-4-3 روند طراحي سايت ............................................................................... 69
-5-3 طراحي مبلمان و اثاثيه ............................................................... 72
-1-5 كف سازي ......................................................................................... 72 -3
-2-5 پله ...................................................................................................... 73 -3
-3-5 نيمكت ............................................................................................... 73 -3
-4-5 گلدان ................................................................................................ 74 -3
عنوان صفحه
-5 چراغ ...................................................................................................... 74 -5 -3
-6 آبنما ....................................................................................................... 74 -5 -3
-6-3 پوشش گياه ي............................................................................... 74
-7-3 حصارها و نرده ه ا......................................................................... 77
-8-3 عوامل موثر در طراحي روي شي ب................................................ 78
-1 آب باران .............................................................................................. 78 -8 -3
-2 مواد و مصالح ........................................................................................ 79 -8 -3
-3 وسايل نقليه ........................................................................................... 79 -8 -3
-4 مسيرهاي پياده ....................................................................................... 79 -8 -3
-5 تراسها ................................................................................................... 79 -8 -3
-6 واحدهاي پلكاني ................................................................................... 79 -8 -3
-7 نظام صحنه اي ....................................................................................... 79 -8 -3
-8 معابر اريب ............................................................................................ 81 -8 -3
-9 راههاي پياده خوشه اي .......................................................................... 81 -8 -3
-11 طول جاده ها ....................................................................................... 81 -8 -3
-11 جزئيات ............................................................................................... 81 -8 -3
-9-3 اثر عوامل طبيعي در كاهش مصرف انرژي .................................... 81
-1 جهت استقرار ساختمان .......................................................................... 81 -9 -3
-2 تجميع ساختمانها ................................................................................... 82 -9 -3
-3 شكل ساختمان ...................................................................................... 83 -9 -3
-4 حجم ساختمان ...................................................................................... 84 -9 -3
-5 منظر سازي و دخل و تصرف در توپوگرافي ........................................... 85 -9 -3
-6 تهويه طبيعي .......................................................................................... 86 -9 -3
منابع فصل سوم ..................................................................................................... 88
عنوان صفحه
فصل چهارم : شناخت عملكردهاي پروژه و بررسي نمونه هاي موردي
-1-4 شناخت عملكردهاي پروژه .................................................................................. 91
-1 رستوران .................................................................................................................... 91 -1 -4
-2 كافه ترياي سلف سرويس ......................................................................................... 92 -1 -4
-3 بخش اداري ............................................................................................................. 92 -1 -4
-4 استانداردهاي فضا ...................................................................................................... 94 -1 -4
-5 مبلمان فضاي اداري ................................................................................................... 94 -1 -4
-6 بخش اقامتي)اقامتگاه مسافران( ................................................................................... 95 -1 -4
-7 هتل ........................................................................................................................... 97 -1 -4
-8 پانسيون ..................................................................................................................... 98 -1 -4
-9 مهمانسرا ................................................................................................................... 98 -1 -4
-11 تاسيسات تكميلي .................................................................................................... 98 -1 -4
-2-4 بررسي نمونه هاي موردي .................................................................................. 111
-1 مجموعه اقامتي- تفريحي خليج در مصر .................................................................. 111 -2 -4
-2 مجتمع توريستي- تفريحي عباس آباد ...................................................................... 113 -2 -4
-3 مجتمع توريستي- تفريحي باري ............................................................................... 116 -2 -4
منابع فصل چهارم .....................................................................................................................

قیمت : 25 هزار تومان


برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       

  رساله مجموعه تفریحی توریستی

  مطالعات مجموعه تفریحی توریستی

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 30 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 245  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فصل اول

فلسفه وجودي طرح

مقدمه

پيش از پرداختن به موضوع پروژه در اين فصل گردشگري و نقش آن در زندگي افراد جامعه بررسي شده‌ است. پس از آن انواع فراغت، روشهاي توسعه طرحهاي گردشگري، انواع گردشگران و منابع گردشگري و در نهايت پيشنهاداتي براي بهبود اين صنعت داده شده است.

1-1 مفهوم گردشگري

امروزه در جهان با توجه به ديدگاههاي جديد در مورد گردشگري و تعاريف نهادهاي جهاني، پديده‌ي گردشگري به عنوان بخشي از تمدن معاصر و يك شيوه‌ي جهاني براي تأمين نيازهاي معنوي انسان و ارتقاء كيفيت زندگي از طريق همبستگي جوامع و فرهنگهاي كوچك و بزرگ، محسوب مي‌شود. از اين ديدگاه گردشگري شامل سه عرصه اصلي محلي، ملي و بين المللي است كه از هم جدايي ناپذيرند. در واقع در پيوند و همكاري اين سه بخش است كه اهداف عالي و نهايي گردشگري تحقق پيدا مي‌كنند و حتي رونق و نتايج اقتصادي گردشگري نيزبه اين همكاري وابسته است.

گردشگري اگر چه معمولاً به عنوان يك صنعت سودآور و اشتغال زا مطرح مي‌شود ولي به هيچ وجه يك پديده‌ي صرفاً اقتصادي نيست. گردشگري در ماهيت خود يك پديده‌ي پيچيده‌ي اجتماعي است كه از ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي، زيست محيطي، فرهنگي و مديريتي برخوردار است. در واقع ارزش اقتصادي و سودآوري آن از كيفيت و ارزشهاي اجتماعي و فراغتي آن منشأ مي‌گيرد. از اين رو فعاليت گردشگري وقتي از نظر اقتصادي مفيد و سودآور خواهد بود كه از نظر اجتماعي و فرهنگي ارزش آفرين باشد.

2-1 جايگاه گردشگري در زندگي امروز

1-2-1 ضرورت برنامه ريزي براي زمانهاي فراغت

طبق نظريه‌هاي جديد برنامه ريزي، تأكيد بر اهداف صرفاً كالبدي و تصميم گيري از بالا به ويژه در زمينه هايي كه به زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم مربوط مي‌شود، به هيچ وجه قابل قبول و كارساز نيست. در اين مورد آنچه كه لازم است، تعيين اهداف و راهبردهاي كلان توسعه است كه در آنها اهداف گردشگري نيز معلوم و مشخص مي‌شود.

در شهرنشيني جديد، به ويژه در شهرهاي بزرگ به دليل توسعه ابعاد كالبدي، سلطه حركت سواره، جدايي كار و فراغت و جدايي از محيط طبيعي، ايجاد تعادل در روابط انسان و محيط و چگونگي سامان دادن به اوقات فراغت به عنوان يك نياز اساسي مطرح گرديده و به يك محور اصلي در برنامه ريزي شهري و محيطي تبديل شده است.

به نظر برخي از جامعه شناسان، اهميت فراغت در جامعه جديد شهري به اندازه‌اي است كه از آن به عنوان چهارمين بخش فعاليت انساني پس از كشاورزي، صنعت و خدمات ياد مي‌كنند.

در واقع اگر حيات انسان را به سه عرصه اصلي يعني كار، خواب و فراغت تقسيم كنيم و تحول آنها را در طول تاريخ مورد مطالعه قرار دهيم در مي‌يابيم كه مفهوم فراغت در تمدن و شهرنشيني جديد، ابعادي بسيار وسيعتر پيدا كرده است. شايد بتوان گفت كه كار و فراغت، نقشي برابر در زندگي انسان يافته‌اند‌، چرا كه هر دو به نيازهاي اساسي جامعه پاسخ مي‌گويند. به همان اندازه كه كار براي انسان لازم است، فراغت نيز ضرورت دارد و چون از اجبار و ضرورت بيروني آزاد است توان عظيم تري براي بالندگي انسان دارد.

فراغت در معناي عام خود، به بخش عمده‌اي از زندگي مردم تبديل شده كه در آن تأمين بسياري از نيازهاي فردي و اجتماعي خود را جستجو مي‌كنند و جهت تكامل شخصيت و غناي بيشتر زندگي به آن روي مي‌آورند. در اين راستا مردم به شرايطي نياز دارند كه بتوانند به اهداف خود دست يابند و اوقات فراغت خود را به نحوي رضايت بخش پر كنند انجام اين امر  به برخي امكانات برنامه ريزي و مديريت فراغت نياز دارد.

2-2-1 فراغت فعال و غير فعال[1]

«فراغت فعال» نوعي از گذران فراغت است كه معمولاً با تحرك جسماني، فعاليت ذهني و خلاقيت همراه است و «فراغت غير فعال» نوعي از گذران فراغت است كه معمولاً ساده و مانند جنبه ايستا و انفعالي مانند تماشا كردن، گوش كردن، مطالعه ساده و مانند آن دارد. فراغت فعال مثل هنر آفريني، پژوهش، ورزش و سياحت مستلزم تحرك جسماني و آفرينش است بنابراين محتواي اصلي آن را كار خلاق و مولد تشكيل مي‌دهد. در حالي كه در فراغت غير فعال خصلت پذيرندگي و مصرف كنندگي غلبه دارد.


قیمت : 30 هزار تومان

        درگاه پرداخت شماره 1      

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       

  رساله مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین

  مطالعات مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 26 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 180  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب
بخش اول: مطالعات معماری ...................................................................................................................................... 1
فصل اول: مطالعات بستر طرح ................................ ................................ ................................ ........................................ 2
-1-1 جغرافیای استان سمنان ................................ ................................ ................................ .......................................... 2
-1-1-1 موقعیت جغرافیایی و وسعت ........................................................................................................................................ 2
-2-1-1 ناهمواریهای استان سمنان ............................................................................................................................................. 3
-3-1-1 آب و هوای استان سمنان .............................................................................................................................................. 4
-4-1-1 تقسیمات سیاسی استان سمنان ..................................................................................................................................... 6
-5-1-1 جغرافیای انسانی استان سمنان ...................................................................................................................................... 7
-1-5-1-1 پیشینه تاریخی .............................................................................................................................................................. 7
-2-5-1-1 سکونتگاه های شهری.................................................................................................................................................... 7
-3-5-1-1 سکونتگاه های روستایی ................................................................................................................................................ 8
-4-5-1-1 سکونتگاه های عشایری ................................................................................................................................................. 8
-6-1-1 منابع آب در استان سمنان ............................................................................................................................................. 9
-7-1-1 بیابان های استان سمنان ............................................................................................................................................... 10
-8-1-1 جنگل ها و مراتع استان سمنان ................................................................................................................................... 11
-9-1-1 آلودگی های استان سمنان ........................................................................................................................................... 12
-11-1-1 مخاطرات طبیعی ....................................................................................................................................................... 12
-11-1-1 جمعیت استان ........................................................................................................................................................... 14
-2-1 سایت پروژه ................................ ................................ ................................ ........................................................ 17
-1-2-1 موقعیت و همجواری ها .............................................................................................................................................. 17
-2-2-1 دسترس ها ................................................................................................................................................................... 19
-3-2-1 همجواریها ................................................................................................................................................................... 20
-4-2-1 شیب زمین................................................................................................................................................................... 25
-5-2-1 شکل و تناسبات .......................................................................................................................................................... 25
-6-2-1 ابعاد و مساحت ........................................................................................................................................................... 25
-7-2-1 عوارض طبیعی و مصنوع ............................................................................................................................................ 26
-3-1 اقلیم ................................ ................................ ................................ ................................ .................................... 30
-1-3-1 کلیات .......................................................................................................................................................................... 30
-2-3-1 جایگاه سمنان در تقسیم بندی اقلیمی ایران ................................................................................................................ 30
-3-3-1 مشخصات عمومی اقلیم سمنان ................................................................................................................................... 31
-1-3-3-1 دما ............................................................................................................................................................................. 31
-2-3-3-1 رطوبت ...................................................................................................................................................................... 31
-3-3-3-1 بارندگی ..................................................................................................................................................................... 31
-4-3-3-1 باد .............................................................................................................................................................................. 31
-4-3-1 اهداف عمده طراحی اقلیمی ....................................................................................................................................... 31
-5-3-1 جهت قبله شهر سمنان ................................................................................................................................................ 33
فصل دوم: مطالعات معماری طرح ................................ ................................ ................................ ................................. 34
-1-2 معیارها و ضوابط طراحی استخر ................................ ................................ ......................................................... 34
-2-2 معیارها و ضوابط طراحی سالن چند منظوره ................................ ................................ .................................... 124
-1-2-2 مشخصات ورزش والیبال ......................................................................................................................................... 124
-2-2-2 مشخصات ورزش بسکتبال ...................................................................................................................................... 124
-3-2-2 مشخصات ورزش هندبال ........................................................................................................................................ 125
-4-2-2 مشخصات ورزش فوتبال داخل سالن )فوتسال( ...................................................................................................... 126
-3-2 آشنایی با نمونه های مشابه داخلی و خارجی ................................ ................................ ................................... 128
-1-3-2 مجموعه فرهنگی، ورزشی صدرای تبریز ................................................................................................................. 128
-2-3-2 مجموعه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثارگران کردستان ..................................................................................... 141
-3-3-2 استخر جانبازان و معلولین کرمانشاه ......................................................................................................................... 145
-4-3-2 استخر جانبازان و معلولین رشت .............................................................................................................................. 146
-5-3-2 سالن استخر سرپوشیده کرمان .................................................................................................................................. 147
-6-3-2 سالن استخر سرپوشیده نوشهر ................................................................................................................................. 148
-7-3-2 سالن استخر سرپوشیده تهرانسر ................................................................................................................................ 149
-8-3-2 سالن استخر سرپوشیده زنجان ................................................................................................................................. 151
-9-3-2 مرکز ورزشهای آبی منچستر .................................................................................................................................... 152
-4-2 بررسی و مطالعة مصالح ساختمانی جدید ................................ ................................ ........................................ 157
-1-4-2 شیشه ........................................................................................................................................................................ 157
-2-4-2 چوب ....................................................................................................................................................................... 158
-3-4-2 کاشیهای گرانیتی ...................................................................................................................................................... 159
159 ....................................................................................................................... MDF و دیوار کوب HDF -4-4-2 کفهای
-5-2 سایر آیین نامه ها و معیارهای موثر در طراحی ................................ ................................ ................................. 162
-1-5-2 ضوابط و مقررات شهر سازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی در ساختمانهای عمومی ......................... 162
-2-5-2 ضوابط و استاندارد های فضاهای ورزشهای آبی...................................................................................................... 170
-1-2-5-2 استخر های شنا .................................................................................................................................................... 171
-1-1-2-5-2 استخرهای فرودی ........................................................................................................................................... 171
-2-1-2-5-2 استخرهای مناسب جانبازان و معلولین ............................................................................................................ 171
-2-2-5-2 انواع ورودی به آب استخر .................................................................................................................................. 172
-1-2-2-5-2 بالابر ................................................................................................................................................................ 172
-2-2-2-5-2 صندلی های بالابر ........................................................................................................................................... 172
-1-2-2-2-5-2 عملکرد دستگاه .......................................................................................................................................... 173
-3-2-2-5-2 ورودی های شیبدار ........................................................................................................................................ 174
-4-2-2-5-2 دیواره متحرک ................................................................................................................................................. 175
-5-2-2-5-2 سیستم سکوی متحرک .................................................................................................................................... 176
-6-2-2-5-2 انتقال پلکانی ................................................................................................................................................... 176
-3-5-2 ضوابط ایمنی ساختمانها در برابر آتش سوزی ......................................................................................................... 179
فصل سوم: برنامه کارکردی و کالبدی و طرح نهایی ................................ ................................ ................................... 181
-1-3 برنامه کارکردی و ویژگیهای فضاهای پروژه ................................ ................................ ..................................... 181
-2-3 طرح نهایی ................................ ................................ ................................ ....................................................... 201
فهرست منابع ...........................................................................................................................................................................

قیمت : 26 هزار تومان

     درگاه پرداخت شماره 1 

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       

  رساله بیمارستان فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری

  مطالعات بیمارستان فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 44 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 430  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )قیمت : 44 هزار تومان

     درگاه پرداخت شماره 1 

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       

  رساله بیمارستان فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری

  مطالعات بیمارستان فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 44 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 430  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )قیمت : 44 هزار تومان

     درگاه پرداخت شماره 1 

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله مجتمع فرهنگی ورزشی تفریحی

  مطالعات مجتمع فرهنگی ورزشی تفریحی

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 105  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

چکیده :

 

امروزه ورزش یکی‌ از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سر و کار دارند برخی‌ از مردم ، ورزشکار حرفه ایی ا‌ند و گروهی ورزشکار آماتور .گروهی طرفدار و علاقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها ، مسابقات و نمایش های ورزشی بوده ، عده ایی نیز از راه ورزش امور زندگی‌ خویش را میگذرانند .

وزارت خانه ها و ادارات ورزشی فراوانی تاسیس شده و مخارج زیادی صرف ورزش ، ساختن استادیوم ها ، مجتمع ها و باشگاه های ورزشی و نیز تهویه وسائل و لباس های ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی میشود بخش های قابل توجهی‌ از برنامه های تلویزیون ، رادیو ، مجلات و سایر رسانه های گروهی به ورزشی و اخبار ورزشی اختصاص دارد و خلاصه ورزش یکی‌ از اموری است که در جهان به صورت جدی مطرح بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت می‌باشد از جمله :امروزه یکی‌ از مشکلات جامعه بشری مساله بی‌ کاری و عوارض نشی‌ از آن است بی‌ کاری به ویژه برای نو جوانان و جوانان و به خصوص در ایام تعطیلات تابستانی مدارس و مراکز بسیار خطرناک و مضر است و باید با آن مبارزه شده یا به نحوی اوقات بی‌ کاری را پر نمود که مفید بوده و یا لا اقل مضر نباشد .بسیاری از انحرافات از قبیل اعتیاد به مواد مخدر ، دزدی و ایجاد مزاحمت ، دعوا ها و در گیری های خیابانی انحرافات و .... زأیده بی‌ کاری و ولگردی است .

بدون شک مردم و کشور باید در پی ایجاد کار و اشتغال سالم برای همه باشند ولی‌ آیا همیشه امکان اشتغال برای همه و به ویژه جوانان و نو جوانان فراهم است ؟ اگر این امکان فراهم نشد تکلیف چیست ؟ آیا ایجاد سرگرمی های سالم و مفید نمیتواند از بسیاری انحرافات جلوگیری کند ؟ ورزش ، توان رزمی انسان را افزایش میدهد .بالا بودن توان جسمانی‌ نیروهای نظامی و رزمی تنها در زمان های گذشته که جنگ ها با سلاح سرد صورت میگرفت .مورد توجه نبوده بلکه امروزه نیز حائز اهمیت فراوان است و تمرینات بدنی قسمت عمده ای از آموزش های نظامیان و به ویژه کماندو ها و نیرو های ویژه را تشکیل میدهد .همچنین افرادی که از نقطه نظر بدنی و جسمانی‌ ضعیف و یا ناقص باشند در ارتش پذیرفته نشده و گاه از خدمت سربازی نیز معاف میگردند .اهمیت سلامتی و توان مندی جسمانی‌ بر کسی‌ پوشیده نیست .

در بینش اسلامی ، میان بدن و روح تاثیر و ارتباط متقابل و انفکاک  ناپذیر وجود دارد .سلامت یا ضعف و بیماری بدن در نشاط و فعالیت و یا افسردگی و ناتوانی‌ روح اثر مستقیم دارد .تربیت و تقویت بدن و آمادگی‌ همه جانبه آن مورد توجه اسلام است و حتی در صورتی که همراه با ذکر و یاد خدا باشد .

پیامبر گرامی‌ اسلام درباره حق بدن بر انسان می‌ فرماید :ان لربک علیک حقا و ان لجسدک علیک حقا و لا هلک علیک حقا

پروردگارت بر تو حقی‌ دارد و بدنت بر تو حقی‌ دارد و خانواده ات نیز بر تو حقی‌ دارد .آن چه در این حدیث ارزنده قابل توجه است این است که پیامبر بزرگوار اسلام تا بدان پایه برای جسم و بدن ارزش و اهمیت قائل است که حق بدن را در ردیف حق پروردگار آن هم بلا فاصله بعد از آن )و در کنار حق خانواده (و حتی قبل از آن ذکر میفرماید زمانی‌ انسان میتواند حق پروردگار و خانواده خویش را به بهترین نحوی ادا کند که از بدنی سالم و نیرومند برخوردار باشد .


قیمت : 25 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله کلینیک تخصصی

  مطالعات کلینیک تخصصی

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 130  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالعات
-1 بخشآزمایشگاه
آشنایی با عملکرد آزمایشگاه ..................................................................................... 6
معرفی بخش های تشخیصی ..................................................................................... 9
بخش بیوشیمی ......................................................................................................... 9
بخش باکتریولوژی .................................................................................................. 11
بخش هموتولوژی )خون شناسی( ............................................................................ 11
بخش انگل شناسی )پاراستیولوژی( .......................................................................... 11
بافت شناسی )هیستولوژی( ...................................................................................... 11
بخش آسیب شناسی )پاتولوژی( .............................................................................. 11
بخش ویروس شناسی )ویرولوژی( .......................................................................... 11
بخش سرم شناسی خون )سرلوژی( ......................................................................... 11
عناصر و فضاهای تشکیل دهنده ............................................................................. 16
برنامه فیزیکی ........................................................................................................... 11
فضاهای بیماران ....................................................................................................... 11
فضاهای آزمایشگاهی ............................................................................................... 19
دیاگرامها و نمونه های پیشنهادی .............................................................................. 19
پشتیبانی ................................................................................................................... 01
سیرکولاسیون در آزمایشگاه ..................................................................................... 21
-0 بخش کلینیک
الزامات کلی مجموعی و نمونه ها .......................................................................... 23
اجزای فضایی .......................................................................................................... 24
بخش قلب ............................................................................................................... 26
بخش چشم پزشکی ................................................................................................ 28
بخش اطفال ............................................................................................................ 31
بخش گوش و حلق و بینی ...................................................................................... 31
4
بخش بیماریهای داخلی ............................................................................................ 31
بخش شنوایی سنجی ................................................................................................ 32
بخش زنان ............................................................................................................... 35
بخش ارتوپدی ........................................................................................................ 37
بخش درمانگاه شبانه روزی .................................................................................... 37
برنامه فیزیکی ......................................................................................................... 38
-3 بخش تشخیصی
واژه نامه ................................................................................................................ 39
معرفی آزمایشها و دستگاه های مرتبط با بخش تشخیصیوضوابط آنها
رادیو لوژی ........................................................................................................... 39
ماموگرافی ............................................................................................................ 40
سی تی اسکن ...................................................................................................... 40
اصول مربوط به تهیه و نگهداری فیلم های رادیولوژی و تاریکخانه..................... 11
دپارتمان های رادیولوژی.…………………………………………………… 44
برنامه فیزیکی ....................................................................................................... 51
دیاگرام ................................................................................................................. 52
-4 بخشدندانپزشکی
فهرست عناوین..................................................................................................... 11
فضاهای بخش دندان پزشکی .............................................................................. 55
برنامه فیزیکی ...................................................................................................... 56
مقررات بهداشتی ................................................................................................. 57
نمایش دتایلها ..................................................................................................... 11
مصالح مناسب و کاربردی در بخش دندانپزشکی ............................................... 61
دیاگرام ها ........................................................................................................... 63
سیرکولاسیون ...................................................................................................... 64
-1 بخش فضاهای جانبی
برنامه .................................................................................................................. 66
پذیرش ............................................................................................................... 66
هال و سرسرای انتظار ....................................................................................... 67
برنامه فیزیکی ..................................................................................................... 68
صندوق .............................................................................................................. 68
داروخانه .......................................................................................................... 70
بخش اداری .................................................................................................... 70
5
فضاهای مرتبط با پرسنل ................................................................................ 71
فضاهای خدماتی ............................................................................................ 75
بررسی نمونه های موجود و جمع بندی........................................................ 92
-6 بخش تاسیسات کلینیک
معرفی و نحوه کار تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده در کلینیک..……… 103
فن کویل ....................................................................................................... 103
دستگاه هوا ساز ............................................................................................ 108
چیلر ............................................................................................................. 112
موتور خانه ................................................................................................... 115
تجهیزات تولید سرما )برودت( .................................................................... 117
-7 ترجمه فصل دوازده روشهای ساختار و سیستم ساختمانی
گرمای؛ تهویه و تهویه مطبوع....................................................................... 119
کنترل بوها ................................................................................................... 119
سیستم لوله کشی ......................................................................................... 120
گازهای پزشکی ........................................................................................... 120
کنترل صدا ................................................................................................... 120
سیستم های ارتباطی ..................................................................................... 121
پارتیشن ها ................................................................................................... 122
درها و مفاصل .............................................................................................. 122
سیستم های مکانیکی .................................................................................... 123
جنبه های بصری ..........................................................................................

قیمت : 25 هزار تومان


برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله کتابخانه عمومی

  مطالعات کتابخانه عمومی

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 20 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 169  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول .................................... پیشینه و زمینه ......................................... 1 
1-1 - تاريخچه بناي كتابخانه 2
فصل دوم ................................. مبانی نظری طرح ................................. 7 
بخش اول
-2-1 نور .................................................................................................................. 8
-2-1-1 نورپردازي.................................................................................................... 8
-2-1-2 نور و اثر آن................................................................................................. 9
-2-1-3 نور پردازي طبیعی....................................................................................... 11
2-1-4 شدت نور..................................................................................................... 31
بخش دوم
-2-2 رنگ............................................................................................................... 41
-2-2-1 رنگ راهنماها.............................................................................................. 11
-2-2-2 معانی رنگ ها............................................................................................. 18
-2-3 حفاظت از اسناد و مدارك كاغذي.............................................................................. 11
فصل سوم .................. نمونه های داخلی و خارجی ............................................ 22 
-3-1 كتابخانه آستان قدس رضوي .................................................................................. 23
-3-1-1 قفسه باز بانوان.................................................................................................. 22
-3-4-2 بخش گردش كتاب و مطالعه بانوان.................................................................... 21
-3-1-3 كتابخانه تخصصی جغرافیا................................................................................. 32
-3-1-4 كتابخانه تخصصی تاريخ و انتشارات دولتی....................................................... 33
-3-1-2 بخش ديداري و شنیداري................................................................................. 31
-3-4-5-4 تالار سمعی و بصري آقايان/بانوان................................................................... 31
-3-4-5-2 واحد امانت مواد ديداري و شنیداري.................................................................................... 31
-3-4-5-3 آرشیو سمعی و بصري..................................................................................... 38
-3-1-6 تالار محققان مخزن چاپی.............................................................................. 44
.. -3-1-1 پايان نامه ها:....................................................................... 41
-3-1-8 منابع مرجع:................................................................................................... 42
-3-1-1 تالار محققان منابع خطی............................................................................... 43
-3-1-14 كتابخانه تخصصی مخطوطات...................................................................... 44
-3-1-11 تالار محققان مطبوعات فارسی..................................................................... 44
-3-1-12 تالار محققان مطبوعات غیر فارسی................................................................ 46
-3-1-13 مركز اطلاع رسانی مطبوعات........................................................................ 48
-3-1-14 تالار جوانان دختر......................................................................................... 21
-3-1-12 تالار مطالعه و گردش كتاب نوجوانان دختر.................................................... 24
بخش دوم
-3-2 كتابخانه ملی ايران .…………………………………………………… 62
-3-2-1 ساختمان جديد كتابخانه ملّی......................................................................... 66
-3-3 نمونه هاي خارجی............................................................................................. 12
-3-3-1 كتابخانه بزرگ اسکندريه مصر...................................................................... 12
فصل چهارم .................. معرفی سایت.................................................... 82 
-4-1 روابط و استانداردها........................................................................................... 86
-4-1-1 نکات مهم درطراحی..................................................................................... 81
-1-4-2 بررسی ضوابت و استانداردها در بخشهاي مختلف............................................ 81
بخش دوم
-4-2 اصول رعايت ضوابط ها و استاندارد ها در كتابخانه هاي عمومی........................... 141
-4-2-1 قفسه ها.................................................................................................... 142
-4-2-1-1 قفسه بندي بسته 142
-4-1-1-2 قفسه بندي باز 143
-4-2-3 بخش امانت 142
-4-2-4 تامپسون پنج طرح درمورد چیدمان ارائه می دهد، براي مثال: 405
-4-2-2 محل هاي خدمت رسانی به اهل مطالعه 142
-4-2-6 بخش هاي موضوعی يا رسانه اي 142
-4-2-1 اتاق هاي ديگر 106
-4-2-8 كمك به خوانندگان و میز پرسش و جست و جو 401
-4-2-1 فهرستگان 146
-4-2-14 سرسراي ورودي 141
-4-2-11 نمايش كتاب 141
-4-2-12 تسهیلات تفريحی و سرگرمی براي اهل مطالعه 141
-4-2-13 تسهیلات سرويس دستشوئی و صندوق هاي امانت و جا لباسی براي مراجعان 141
-4-2-14 محل هاي كاركنان 141
-4-2-12 فهرست نويسی و رده بندي 148
-4-2-16 خدمات فنی و مديريت اداري 148
-4-2-11 مخزن كتابخانه 148
-4-2-18 كارگاه صحافی 141
-4-2-11 بخش فتوكپی 141
-4-2-24 بخش حفاظت و نگهداري 141
-4-2-21 بخش آموزش كاركنان 114
-4-2-22 محل هاي خواندن و مطالعه 114
-4-2-23 فضاهاي غیر اختصاصی 112
-4-2-24 قطعات يا بخش هاي عملگرا و مفید ساختمان كتابخانه 112
بخش سوم
-4-3 راهنماي طرح و نقشه ساختمان كتابخانه عمومی 132
-4-3-1 طرح فضاي كتابخانه عمومی 133
-4-4 تحلیل سايت 132
-4-4-1 جغرافیا 132
-4-4-2 آب و هوا 136
-1-1-2-4 تابش آفتاب و حرارت دما 431
-4-4-3 آثار باستانی استان لرستان 131
-4-4-4 شهرستان اَلیگودَرز 131
-4-4- سرانه مطالعه در لرستان 144 2
فصل پنجم ............... ارائه طرح ................................................................ 111 
فهرست جداول
شماره عنوان
صفحه
2( جدول اندازه روشنايي نور و همچنين محدوديت خيره كنندگي 20 - جدول شماره ) 1
3( شناسنامه کتابخانه قدس رضوی 24 - جدول شماره ) 1
4( درجه، رطوبت و تعویض هوا طبق استاندارد 89 - جدول شماره ) 1
4( مقدار بار مجاز در نقاط مختلف 90 - جدول شماره ) 2
4( مقدار نور کافی 90 - جدول شماره ) 3
4( رطوبت و تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت 90 - جدول شماره ) 4
4( ظرفیت قفسه های کتاب بر حسب موضوع کتاب 91 - جدول شماره ) 5
4( استانداردهای قفسه ها 91 - جدول شماره ) 6
4( عرض راهرو های متقاطع 91 - جدول شماره ) 7
4( تعداد کتاب در هر ردیف 104 - جدول شماره ) 8
4( جدول زير فضاها 115 - جدول شماره ) 9
فهرست تصاویر
شماره عنوان
صفحه
3( مخزن چاپي )کتابخانه قدس رضوی( 29 - تصویر شماره ) 1
3( تالار گردش كتاب آقايان )کتابخانه قدس رضوی( 32 - تصویر شماره ) 2
3( تالار جغرافيا )کتابخانه قدس رضوی( 33 - تصویر شماره ) 3
3( تالار كتب خارجي )کتابخانه قدس رضوی( 36 - تصویر شماره ) 4
3( سالن نشریات علمی و فرهنگی )کتابخانه قدس رضوی( 48 - تصویر شماره ) 5
3( گروه مطبوعات سازمان )کتابخانه قدس رضوی( 50 - تصویر شماره ) 6
3( تالار جوانان دختر )کتابخانه قدس رضوی( 52 - تصویر شماره ) 7
3( تالار جوانان پسر )کتابخانه قدس رضوی( 53 - تصویر شماره ) 8
3( تالار جوانان پسر )کتابخانه قدس رضوی( 53 - تصویر شماره ) 9
3( تالار مطالعه )کتابخانه قدس رضوی( 55 - تصویر شماره ) 11
3( تالار نوحوانان پسر )کتابخانه قدس رضوی( 56 - تصویر شماره ) 11
3( ورودي كتابخانه )کتابخانه قدس رضوی( 57 - تصویر شماره ) 12
3( تالار مطالعه عمومی )کتابخانه قدس رضوی( 57 - تصویر شماره ) 13
3( صحن قرآن )کتابخانه قدس رضوی( 58 - تصویر شماره ) 14
3( نمایشگاه )کتابخانه قدس رضوی( 58 - تصویر شماره ) 15
3( سالن کتابخانه ) لابی( )کتابخانه قدس رضوی( 59 - تصویر شماره ) 16
3( آسانسور )کتابخانه قدس رضوی( 59 - تصویر شماره ) 17
3( سالن کتابخانه )کتابخانه قدس رضوی( 60 - تصویر شماره ) 18
3( مخزن كتب چاپ سنگي )کتابخانه قدس رضوی( 60 - تصویر شماره ) 19
3( بخش فيلمتك )کتابخانه قدس رضوی( 61 - تصویر شماره ) 21
3( حياط كتابخانه )کتابخانه قدس رضوی( 61 - تصویر شماره ) 21
3( مخزن كتب خطي )کتابخانه قدس رضوی( 62 - تصویر شماره ) 22
3( تالار قدس )کتابخانه قدس رضوی( 62 - تصویر شماره ) 23
3( بالابر كتاب )تله ليفت( )کتابخانه قدس رضوی( 63 - تصویر شماره ) 24
3( تالار سمعي و بصري )کتابخانه قدس رضوی( 63 - تصویر شماره ) 25
3( نماز خانه )کتابخانه قدس رضوی( 64 - تصویر شماره ) 26
3( نمای بیرونی)ضلع جنوبی( )کتابخانه ملی ایران( 65 - تصویر شماره ) 27
3( سایت پلان کتابخانه ملی ایران )کتابخانه ملی ایران( 68 - تصویر شماره ) 28
3( نمای بیرونی)ضلع شرقی( )کتابخانه ملی ایران( 69 - تصویر شماره ) 29
3( نمای بیرونی)ضلع جنوبی )کتابخانه ملی ایران( 69 - تصویر شماره ) 31
3( نمای بیرونی)ضلع غربی( )کتابخانه ملی ایران( 70 - تصویر شماره ) 31
3( نمای بیرونی)ضلع شمالی( )کتابخانه ملی ایران( 70 - تصویر شماره ) 32
3( نمای بیرونی)ضلع شرقی( )کتابخانه ملی ایران( 71 - تصویر شماره ) 33
3( نمای بیرونی)پیاده رو( )کتابخانه ملی ایران( 71 - تصویر شماره ) 34
3( نمای بیرونی)ضلع جنوبی( )کتابخانه ملی ایران( 72 - تصویر شماره ) 35
3( نمای بیرونی )کتابخانه ملی ایران( 72 - تصویر شماره ) 36
3( نمای بیرونی)ضلع جنوبی( )کتابخانه ملی ایران( 73 - تصویر شماره ) 37
3( نمای بیرونی)ضلع جنوب شرقی( )کتابخانه ملی ایران( 73 - تصویر شماره ) 38
3( نمای بیرونی)ضلع جنوبی( )کتابخانه ملی ایران( 74 - تصویر شماره ) 39
3( پلان کل مجموعه دانشگاه و کتابخانه بزرگ اسکندریه 75 - تصویر شماره ) 41
3( نمایی از سقف شیب دار مخزن اصلی کتابخانه بزرگ اسکندریه 76 - تصویر شماره ) 41
3( سالن کنفرانس مجموعه 77 - تصویر شماره ) 42
3( بخش مرجع 77 - تصویر شماره ) 43
3( تالار اینترنت 78 - تصویر شماره ) 44
3( پلان طبقه همکف- مخزن اصلی 79 - تصویر شماره ) 45
3( برش از سالن مطالعه و مجموعه 79 - تصویر شماره ) 46
3( نمایی از هندسه آزاد کتابخانه 80 - تصویر شماره ) 47
3( سقف آلومینیومی و شیبدار مجموعه 80 - تصویر شماره ) 48
3( کتابخانه ملی روسیه 81 - تصویر شماره ) 49
3( کتابخانه ملی هلند 81 - تصویر شماره ) 51
3( کتابخانه ملی هلند 82 - تصویر شماره ) 51
3( کتابخانه ملی پرتقال 83 - تصویر شماره ) 52
3( کتابخانه ملی یوگسلاوی 83 - تصویر شماره ) 53
3( کتابخانه ملی فرانسه 84 - تصویر شماره ) 54
4( حداقل فواصل بین قفسه های کتاب 89 - تصویر شماره ) 1
4( تسهیلات مطالعه فردی 92 - تصویر شماره ) 2
4( استانداردهای فواصل 93 - تصویر شماره ) 3
4( استانداردهای مساحت قفسه های مختلف 94 - تصویر شماره ) 4
4( استانداردهای ارتفاعی 95 - تصویر شماره ) 5
4( استانداردهای ابعاد کاردکس 96 - تصویر شماره ) 6
4( استانداردهای ابعاد پیشخوان 97 - تصویر شماره ) 7
4( انواع قفسه و گنجه )میکرو فیلم( 97 - تصویر شماره ) 8
4( انواع محل کار میکروفیش 98 - تصویر شماره ) 9
4( قفسه مطبوعات 98 - تصویر شماره ) 11
4( انواع قفسه اموال شخصی 99 - تصویر شماره ) 11
4( میز مطالعه 116 - تصویر شماره ) 13
4( جایگاه اطلس 117 - تصویر شماره ) 14
4( اتاقک مطالعه باز 118 - تصویر شماره ) 15
4( اتاقک مطالعه باز 119 - تصویر شماره ) 16
4( ایستگاه کاری کارمندان 120 - تصویر شماره ) 17
4( ایستگاه کاری کارمندان با چاپگر 121 - تصویر شماره ) 18
4( کلاس درس کامپوتر 122 - تصویر شماره ) 19
4( نقشه دان 123 - تصویر شماره ) 21
4( پرونده دان 124 - تصویر شماره ) 21
4( کلاس درس بانوان- مأخذ پرویز عازم 125 - تصویر شماره ) 22
4( کلاس درس کامپیوتر 126 - تصویر شماره ) 23
4( اتاق مطالهع گروهی 127 - تصویر شماره ) 24
4( اتاق مطاله گروهی 128 - تصویر شماره ) 25
4( قفسه بندی یکطرفه 129 - تصویر شماره ) 26
4( قفسه نمایش کتابهای جلد شمیزی 130 - تصویر شماره ) 27
4( قفسه بندی دوطرفه 131 - تصویر شماره ) 28
4( طبیعت لرستان)دریاچه گهر( 137 - تصویر شماره ) 29
4( ایوان جنوبی و گلدستههای مسجد جامع بروجرد 138 - تصویر شماره ) 31
4( قلعه فلک الافلاک در مرکز شهر خرمآباد 138 - تصویر شماره ) 31
4( موقعیت لرستان در نقشه ایران 139 - تصویر شماره ) 32
4( موقعیت الیگودرز در نقشه لرستان 139 - تصویر شماره ) 33
140 4( پلان شهرستان الیگودرز در سال 1381 - تصویر شماره ) 34
5( چارت فضاها با توجه به عملکرد 145 - تصویر شماره ) 1
5( چارت فضاها با توجه به عملکرد 146 - تصویر شماره ) 2
5( چارت فضاها با توجه به عملکرد 147 - تصویر شماره ) 3
5( تحلیل سایت 148 - تصویر شماره ) 4
5( چارت فضاها با توجه به عملکرد 149 - تصویر شماره ) 5
5( چارت فضاها با توجه به عملکرد 150 - تصویر شماره ) 6
5( اسکیس پلان 151 - تصویر شماره ) 7
5( اسکیس حجم 152 - تصویر شماره ) 8
5( ماکت حجمی 153 - تصویر شماره ) 9
5( ماکت حجمی 154 - تصویر شماره ) 11

قیمت : 20 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله فرهنگسرا

  مطالعات فرهنگسرا

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 30 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 157  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول (مطالعات جغرافیایی) 3

بخش اول: مطالعات سیاسی.. 3

1-1-1-مطالعات جغرافياي-موقعيت سياسي كرمانشاه 4

بخش دوم: مطالعات تاريخي.. 6

1-2-1- وجه تسمیه کرمانشاه 6

1-2-2- سابقه تاريخي كرمانشاه 9

بخش سوم:  مطالعات فرهنگي- اجتماعي.. 16

1-3-1- ایل های کهن کرمانشاه 16

1-3-2- نژاد: 17

1-3-3- زبان و گویش : 17

1-3-4- مذهب : 19

1-3-5- فرهنگ : 19

بخش چهارم: مطالعات اقتصادی و اجتماعی.. 21

1-4-1- وضعیت اقتصادی واجتماعی استان.. 21

بخش پنجم: مطالعات اقـليمي.. 23

1-5-1- آب و هوا در استان کرمانشاه 23

1-5-2- بادها در استان کرمانشاه 23

1-5-3-انواع اقليم در استان کرمانشاه 24

1-5-4-دما 24

1-5-5-رطوبت... 26

1-5-6-بارندگی.. 26

1-5-7-تبخیر. 27

1-5-8-جهت استقرار ساختمان و وزش باد. 28

1-5-9- تابش آفتاب... 30

1-5-10-راه کارهای اقلیمی.. 31

1-5-11-فرم بنا 34

1-5-12- مخاطرات طبيعی.. 36

1-5-12-1-زلزله. 36

1-5-12-2-سيل.. 37

1-5-13-آلودگی.. 37

1-5-13-1- آلودگي هواي شهري وپيامدهاي آن.. 37

1-5 -14-مهمترين پيامدهاي آلودگي هوا در آب و هواي شهري.. 37

بخش ششم: طبیعت استان کرمانشاه 39

1-6-1 کوههای استان کرمانشاه 39

1-6-2-رودخانه های استان.. 41

1-6-3 سراب های کرمانشاه 44

1-6-4-پوشش گياهی و جنگل ها 46

1-6-6- دشتهای استان کرمانشاه 47

فصل دوم (مطالعات تاریخی موضوع) 50

بخش اول:تعاریف ومفاهیم.. 51

2-1-1 -تعریف فرهنگ.... 51

2-1-2- فرهنگ و طبيعت... 54

2-1-3 هويت... 55

2-1-4 فرهنگسرا 55

بخش دوم:پیشینه مراکز فرهنگی.. 57

2-2-1فلسفه بوجود آمدن فرهنگسرا در ایران.. 57

2-2-2پیشینه مراکز فرهنگی در برخی از کشورهای جهان.. 59

2-2-3-معیارهای ارزشی در یک ساختمان خدماتی فرهنگی.. 61

2-2-4-  نتايج.. 64

فصل سوم (معرفي سايت پروژه) 66

بخش اول: معرفي سايت... 66

3-1-1- بررسي منطقه پروژه 68

3-1-1-1- وضعيت فيزيكي زمين (ابعاد و اندازه‌هاي سايت) 68

3-1-1-2- موقعيت مكاني به لحاظ كاربري‌هاي اطراف... 68

3-1-1-3- دسترسي‌هاي پيرامون سايت و وضعيت ترافيكي آن.. 69

3-1-1-4- ترافيك.... 69

3-1-1-5- تراكم ساختماني در محدوده سايت... 70

بخش دوم:آناليز  سايت... 71

3-2-1-تحليل دسترسي‌ها و درجه بندي معابر. 71

3-2-2-بررسی کاربری های اطراف سایت... 72

3-2-3-بررسي وضعيت تابش و جهت وزش باد. 72

3-2-4- بررسي آگوستيك و شیب زمین.. 73

3-2-5-ديد و منظر سايت... 73

3-2-6- عكس‌هاي سايت... 74

فصل چهارم (برنامه فیزیکی واستانداردها) 75

4-2 كتابخانه‌ها 77

4-3- گالري‌ها 82

4-4-آمفی تئاتر. 85

4-5- کلاسهای آموزشی.. 92

4-6  راه هاي خروج.. 95

4-7- دیاگرام های ارتباطی.. 101

4-8  سرانه ها 103

فصل پنجم (نمونه های مشابه) 109

5-1 فرهنگسراي تي جيبائو رنزو پيانو. 110

5-2فرهنگسرای غدیر مشهد. 122

5-3- مشخصات  پروژه: 134

فصل ششم (مبانی نظری) 140

6-1- مبانی نظری طرح.. 140

6-2- خوانایی.. 142

6-3-  لبه هاي طرح.. 143

6-4-  هماهنگی.. 143

6-5- قابلیت تکثیر. 143

6-6- معنی.. 144

6-7- تناسبات در معماري.. 145

6-8- دسترسی.. 150

6-9-  اختیار 151

فصل هفتم (طرح و نقشه ها) 151

منابع.. 174

قیمت : 30 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله فرهنگسرا

  مطالعات فرهنگسرا

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 14 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 141  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

عنوان                                                                                   صفحه

چکیده   1

فصل اول

آشنایی با فرهنگسرا

1-1- مقدمه     5

1-2- فرهنگسرا (cultural center)

1-3- پیشینه مراکز فرهنگی  9

1-4- فرهنگ                                     10

1-4-1- تعریف فرهنگ

1-4-2- سیاست فرهنگی سنتی  12

1-5- لزوم ایجاد مراکز فرهنگی                   13

1-5-1- خود آگاهی فرهنگی  13

1-5-2- زمینه های فرهنگی  14

1-5-3- آگاهی یافتن به محیط زیست  14

1-5-4- شرکت در ایجاد محیط زیست فرهنگی  15

1-5-5- شکلهای جدید فرهنگی 15

1-5-6- مفاهیم سیاست فرهنگی در ایران  16

1-5-7- گسترش فرهنگ  18

1-5-8- استفاده از اوقات فراغت 18

1-6- فراغت                                     20

1-6-1- اوقات فراغت 20

1-6-2- طبقه بندی اوقات فراغت20

1-6-3- کار کردهای اوقات فراغت21

1-6-4- برخی آثار و نتایج اوقات فراغت  22

1-6-5- عوامل موثر در برنامه ریزی فراغت 23

1-6-6- نکات مورد توجه در ایجاد فضای فراغتی  24

1-6-7- فراغت، گردشگری و فرهنگ 25

1-7- نمونه های گوناگون وقت گذرانی              25

1-8- نظاره و تماشا                             26

1-9- فعالیت های صحنه ای                        28

1-10- نگارش                                    29

1-11- اهمیت تاسیسات فرهنگی اجتماعی           29

1-12- ضرورت مجموعه های فرهنگی  30

1-13- تقسیم بندی فضاهای فرهنگی شهر   30

1-14- تقسیم بندی فرهنگسراها    32

فصل دوم

ماهیت فرهنگسرا

2-1- حوزه های فعالیت مجموعه  35

2-1-1- بخش آموزشی                          35

2-1-1-1- کانون هنرهای تجسمی                36

2-1-1-1-1- اهداف کانون هنرهای تجسمی        36

2-1-1-2 کانون صنایع دستی                   36

2-1-1-2-1- اهداف کانون صنایع دستی          37

2-1-1-3- کانون موسیقی                      38

2-1-1-3-1- اهداف کانون موسیقی              38

2-1-1-4- کانون نمایش                       39

2-1-2- بخش فرهنگی                          41

2-1-3- بخش اداری                           41

2-1-4- بخش خدماتی                          41

2-2- طبقه بندی عام فضاهای اصلی و فرعی         41

3-3-1- ضوابط طراحی در گروه های فضا         42

3-3-1-1- کلاس های تئوری                     42              

2-2-1-2- گارگاهها                          43

2-2-1-3- فضاهای موسیقی                     44

2-2-1-3-1- کلاسهای موسیقی                   44

2-2-1-2-2- اتاق اسباب و ادوات موسیقی       45

2-2-1-3-3- فضای تجهیزات موسیقی             45

2-2-2- ضوابط طراحی در گروه فضاها           46

2-2-2-1- کتابخانه                          46

2-2-2-1-1- تسهیلات مطالعه انفرادی           47

2-2-2-1-2 مشخصات فضاهای قرائت              47

2-2-2-1-3- سایر ویژگیهای کتابخانه          47

2-2-2-1-4- مختصری درباره کتابخانه های      48

2-2-2-1-5- فضاهای عملکردی کتابخانه ها      49

2-2-2-1-6- عناصر اصلی کتابخانه             50

2-2-2-1-7 استانداردهای روشنایی             55

2-2-2-2- سالنهای اجتماعات   56

2-2-2-2-1- ضوابطی در رابطه   58

2-2-2-2-2- سالن تئاتر و اجتماعات 62

2-2-2-2-3- طراحی تالارها  68

2-2-2-2-4- نمایشگاه  71

2-2-3- مشخصات فضاهای اداری   79

2-2-3-1-ساختمان های اداری  79

2-2-3-2- مرکز کامپیوتر  79

2-2-3-3- نمازخانه    80

2-2-3-4- پارکینگ   80

2-2-3-5- پله و آسانسور 81

2-3- تفکیک و توزیع فضاها در طبقات  81

2-4- شرایط محیطی  81

2-5- امنیت و حفاظت فرهنگسرا  82

2-6- ضوابط فنی و اجرایی 83

2-6-1- سازه                               83

2-6-1-1- ویژگی سازه سالنهای نمایش         83

2-6-1-2- بررسی مصالح                      83

2-6-2- ایمنی از حریق                      84

2-6-2-1- نکات ویژه ایمنی از حریق          84

2-6-2-2- سایر مقررات ایمنی از حریق        85

2-6-3- تاسیسات                            87

2-6-3-1- گرمایش و تهویه مطبوع             87

2-6-3-2- روشنایی                          88

2-6-3-3- فاضلاب                            88

2-6-3-4- آکوستیک تالارها                   89

2-6-3-4-1- کاواک: (رزوناتر)               89

2-6-3-4-3- آکوستیک در تالار کنفرانس        90

2-6-3-4-3- آکوستیک در تالار کنسرت          90

فصل سوم

معرفی نمونه های مشابه

3-1- فرهنگسرای دانشجو                        92

3-2- فرهنگسرای هنر                           93

3-3- مجموعه فرهنگی امام رضا (ع)              94             

3-4- فرهنگسرای خاوران (جوان)  97

3-5- فرهنگسرای سالمند 107

3-6- فرهنگسرای تفکر  108

3-7- فرهنگسرای انقلاب    109

3-8- فرهنگسرای اندیشه    110

3-9- فرهنگسرای خانواده    111

فصل چهارم

شناخت بستر طراحی

4-1- پیشینهتاریخی شهر 114

4-2- مراحلگسترشتاریخیشهرستان 115

4-3- مکان‌هایتاریخی،فرهنگی 116

4-4- محله‌ها 117

4-5- وضعیت آب و هوایی و جغرافیایی   118

4-6- توپوگرافي و ويژگي هاي خرد اقليمي 119

4-7- محلومختصاتجغرافیاییشهرستانکرج 120

4-8- موقعیت تابش خورشید  123

4-9- سرعت و جهت باد  124

4-10- درجه حرارت ورطوبت نسبی 125

فصل پنجم

معرفی طرح پروژه

5-1- برنامه های فیزیکی و شرح کاربریها       128

5-2- سازه طرح                               128

5-3- مصالح بنا                              129

5-4- تجهیزات فنی و تاسيسات فرهنگسرا         129

4-5- مشخصات سایت                            131

4-6- دلیل انتخاب سایت                       132

منابع و ماخذ


قیمت : 14 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله فرهنگسرا

  مطالعات فرهنگسرا

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 15 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 98  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                               صفحه

   — فصل اول : مقدمه                                                                                                1

— فصل دوم : اهمّيّت و ضرورت اجتماعي                                                                 2

نگاهي به نمونه‌اي از فرهنگسراها مانند فرهنگسراي خاوران                                        3

— فصل سوم : شناخت بستر طرح                                                                                5

الف) موقعيت شهر آبيك و ارتباط آن با منطقه/ توسعه كالبدي/ نيازهاي كالبدي/ توجه به عوامل جغرافيائي، اقتصادي، عوامل كالبدي/ توجه به تحولات توسعه شهري كه بر مبناي طرحهاي قبلي مقدمات آن انجام گرفته است)                      5

ب) ساختار شهر                                                                                                    9

ج) اهداف عملياتي                                                                                                10

د) بافت شهر                                                                                                         14

هـ) شبكه ارتباطي                                                                                      15

ط) وضعيت توپوگرافي و شيب‌بندي شهر                                                      16

—   فصل چهارم: عوامل مؤثر در برنامه‌ريزي فرهنگسرا                                           19

الف) موقعيت فرهنگي و استراتژيك                                                                    19

ب) دوشخصيتي بودن فرهنگسرا                                                              19

ج) امكانات و محدوديتهاي طرح                                                            20

 د) ماهيت و كيفيت برنامه                                                                                  20

هـ) تنوع مخاطبان و اقشار تحت پوشش                                                    21

—  فصل پنجم: برنامه ريزي فيزيكي و جزء فضاها                                                     23

— فصل ششم: نكاتي در مورد طراحي و اقليم                                                                        25

 الف) طراحي/ تعريف علوم رفتاري/ موضوع طراحي/ ماهيت مسائل طراحي/ مدلي براي مرحله شناخت رويه طراحي/ عدم قطعيت در برنامه‌ريزي معماري/ طراحي كردن و مرحله طراحي/ استفاده از اصول و استاندارها در ابداع فرم/ مفاهيم بنيادين محيط و رفتار انسان)                                                                        25

ب) محيط/ محيط فرهنگي/ محيط ساخته شده/ فرآيند بنيادين رفتار انسان/ مفاهيم بنيادين رابطه انسان و محيط ساخته شده/ ادراك قابليت‌هاي محيط / جلب توجه به قابليت‌هاي محيط                                                                    31

پ) چرا ساختمان‌ها شناخته مي‌شوند/ زيبا شناسي فرمي/ اصول تركيب/ نظم و بي‌نظمي/ تنش/ آرامش/ نظريه گشتالت بيان در معماري)                            37

—  فصل هفتم :  مطالعه يك نمونه فضاي فرهنگي موجود                                        42

الف) اهداف طراحي اكوستيكي                                                                  42

ب) وضوح صداي بازيگر                                                                           42

پ) افزايش انرژي صداي بازيگر/ پژواك/ يكنواختي امواج صوتي)                  43

ج) سالن نمايش و گالريها/ موزه/ برنامه‌ريزي طرح موزه/ نورپردازي موزه/ كف و بام/ پنجره‌ها و درب/ ديوار و كف/ كتابخانه/ تعريف اصطلاحات)                    48

—  فصل هشتم :  معرفي چند مركز داخلي و خارجي                                                           58

(نمونه‌هاي خارجي/ مركز فرهنگي شونانداي/ مركز فرهنگي سوميدا ژاپن)

—   فصل نهم: مباني نظري                                                                                          76

سنت/ اصالت ماهيت اصالت وجود/ مراتب وجودي انسان (خيال)/ نشانه/ حيراني پريشاني/ فرم ، زمان ، نمادگرائي ، نقاط ديد متعدد/ نقاط ديد متعدد/ فضا)                                                                                                            76

—   فصل دهم : تدوين ايده‌هاي طراحي                                                                 86

تجزيه و تحليل  و توجيه فضائي  عملكردها                                                   88

—  فصل يازدهم : سينماها                                                                                           90

سينما براي بيش از 2000 نفر/ سينما تا 2000 نفر/ سقف/ شيب رامپ يا شيبدار/ پلكان‌هاي اصلي/ پهناي پلكان/ درها/ پنجره‌ها/ ميله‌هاي دزدگير/ اديتوريم/ رختكن‌ها/ اطاق پروژكتور/ گرمسازي/ سينماي ايران /گرمسازي الكتريكي/ دريچه صداگير/ كاهش صوت صداي ايجاد شده توسط هوا به وسيله ديوارها/ ارزش عايق صوتي كف‌ها)                                                                         91

   —منابع و مآخذ                                                                                                     105

 


قیمت : 15 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله دهکده تفریحی توریستی زمستانی

  مطالعات دهکده تفریحی توریستی زمستانی

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 127  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار .........................................................................................................................................................
مقدمه ...............................................................................................................................................................
فصل اول: کلیات تحقیق
طرح تحقیق ........................................................................................................................................................
ضرورت تحقیق ..................................................................................................................................................
روش تحقیق ......................................................................................................................................................
هدف تحقیق ......................................................................................................................................................
مفاهیم واژگان كلیدی .........................................................................................................................................
تفرجگاهها )تعاریف و مفاهیم( .........................................................................................................................
فصل دوم: مبانی نظری دهکده ی توریستی تفریحی
ارزشها و كاركردهای تفرج.................................................................................................................................
مبانی برنامهریزی تفرج ....................................................................................................................................
تفریح به عنوان فعالیت دوران فراغت.................................................................................................................
جایگاه فراغت و تفرج در حیات شهری ............................................................................................................
اوقات فراغت .....................................................................................................................................................
تعریف.................................................................................................................................................................
معنای مفهومی واژه پارك ..................................................................................................................................
ضرورت فضای سبز و پاركهای جنگلی در شهرها.............................................................................................
تقسیم بندی پارك ها .........................................................................................................................................
جمع بندی و نتیجهگیری از تعاریف بدست آمده...............................................................................................
مفاهیم دیگری مربوط به فضای سبز و تفرجگاهها.............................................................................................
پاركهای حاشیه ای یا پاركهای خارج شهر..........................................................................................................
جهانگردی و صنعت توریسم .............................................................................................................................
پیش درآمدی در مقوله جهانگردی ....................................................................................................................
جهانگردی چیست؟ ..........................................................................................................................................
جهانگردان به چند گروه تقسیم میشوند؟ .........................................................................................................
ب
دهكده توریستی ................................................................................................................................................
جاذبه های توریستی ..........................................................................................................................................
سیر تاریخی توریسم در ایران ............................................................................................................................
سفر در ادبیات فارسی ........................................................................................................................................
توریسم و گفتگوی تمدنها .................................................................................................................................
نگاهی به وضعیت توریسم در ایران ..................................................................................................................
وضعیت توریسم داخلی )ایرانگردی( در ایران....................................................................................................
فصل سوم :شناخت بستر طراحی
وجه تسمیه ................................................................................................................................................
تاریخچه................................................................................................................................................
گویش مردم................................................................................................................................................
موقعیت جغرافیایی استان اراك..........................................................................................................................
موقعیت مركز استان............................................................................................................................................
سوغات شهرستان................................................................................................................................................
بررسی توریسم در اراك.....................................................................................................................................
پیش بینی توریسم شهر اراك تا سال 5931
.......................................................................................................
جاذبه های صنعت جهانگردی استان اراك.........................................................................................................
جاذبههای طبیعی ...............................................................................................................................................
جاذبه های تاریخی و باستانی ...........................................................................................................................
سایر نقاط دیدنی از قبیل ....................................................................................................................................
تأسیسات و تجهیزات توریستی ........................................................................................................................
كانونهای توریستی تفریحی اطراف اراك ...........................................................................................................
كانونهای مربوط به جاذبه های تاریخی مشتمل بر .............................................................................................
مراكز مذهبی.....................................................................................................................................................
كانونهای مهم مربوط به جاذبه های مذهبی و فرهنگی وتفریحی اراك............................................................
حمام چهار فصل اراك ...................................................................................................................................
ج
بازار اراك ................................................................................................................................................
غار چال نخجیر................................................................................................................................................
ستونهای سنگی خورهه محلات......................................................................................................................
شاهزاده محمد عابد مشهد میقان........................................................................................................................
سرچشمه محلات ............................................................................................................................................
قلعه مامونیه ................................................................................................................................................
سرابهای شازند ...............................................................................................................................................
حكایت شكوفه های كوهساران تا مرغان كویر و چشمه سارهای مرموز ..........................................................
ارتفاعات هفتاد قله، زیست گاه حیات وحش.....................................................................................................
كویر میقان ......................................................................................................................................................
بیت تاریخی امام در خمین ..........................................................................................................................
دلیجان و نراق، شهر غار و آرامش..................................................................................................................
غار نخجیر......................................................................................................................................................
مراكز اموزشی......................................................................................................................................................
مشاهیر اراك........................................................................................................................................................
4 بررسی توریسم در منطقه كرهرود ................................................................................................................
الف  محیط های شهری ..................................................................................................................................
خدمات...............................................................................................................................................................
خلاصه مطلب ...................................................................................................................................................
نتیجه..................................................................................................................................................................
فصل چهارم: استاندارد ها و برنامه فیزیکی
برنامه فیزیكی طرح ...........................................................................................................................................
تدوین برنامه فیزیكی طرح.................................................................................................................................
استانداردهای فضای سبز ....................................................................................................................................
پیست اسكی ......................................................................................................................................................
تقسیمات پیست اسكی.......................................................................................................................................
 مشخصات فیزیكی پیست اسكی.....................................................................................................................
ایستگاه بالابر......................................................................................................................................................
د
نكات فنی و ایمنی سیستم های بالابر...............................................................................................................
انواع سیستم های بالابر......................................................................................................................................
مركز درمانی................................................................................................................................................
فروشگاههای مجموعه.......................................................................................................................................
فروشگاه لوازم ورزشی.......................................................................................................................................
فروشگاه مواد غذایی..........................................................................................................................................
فروشگاه نان و شیرینی.......................................................................................................................................
پاركینگ ها .........................................................................................................................................................
كلبه كوهنوردی....................................................................................................................................................
فصل پنجم: بررسی نمونه های داخلی و خارجی
مركز تفریحی دیزین ..........................................................................................................................................
محاسن و معایب مجموعه وررشی دیزین ........................................................................................................
اقامتگاه اسكی فلین............................................................................................................................................
مجموعه اوتاكا....................................................................................................................................................
فصل ششم: بررسی روند طراحی و نتیجه گیری
راهنماهای طراحی .............................................................................................................................................
انتخاب سایت ....................................................................................................................................................
طراحی و طبقاتی كردن سایت...........................................................................................................................
سازهها و بهبود سایت.........................................................................................................................................
راهنماییهایی برای برف و اتومبیل....................................................................................................................
جادهها................................................................................................................................................................
پاركینگهای روباز..............................................................................................................................................
راهنماییهایی برای برف و عابرین پیاده............................................................................................................
جمع آوری برف و آب برف .............................................................................................................................
اهداف طرح .......................................................................................................................................................
راهبردهای كلی طراحی .....................................................................................................................................
امتیازات ویژه در منطقه طرح ............................................................................................................................
الف- شرایط آب و هوایی خاص......................................................................................................................
ه
ب- شرایط جغرافیایی خاص ...........................................................................................................................
ج- امكان اجرای ورزشهای زمستانی.................................................................................................................
د- تأسیسات موجود در فضای مناسب .............................................................................................................
و- نزدیكی راه و امكان دسترسی به شهر ..........................................................................................................
ه- جمعیت اراك................................................................................................................................................
ر- ایجاد اشتغال ................................................................................................................................................
مشخصات فیزیكی كرهرود................................................................................................................................
الف- قابلیت اراضی طرح .................................................................................................................................
ب- محدودیت اراضی طرح .............................................................................................................................
تجزیه و تحلیل سایت........................................................................................................................................
مسیرهای دسترسی به سایت..............................................................................................................................
معیارهای انتخاب برنامه ...................................................................................................................................
الف  هویت موجود و سابقه اراك و منطقه ی كرهرود.....................................................................................
ب  علاقه و نظر مردم.......................................................................................................................................
ج  نیازهای شهر اراك .....................................................................................................................................
د بازدهی اقتصادی...........................................................................................................................................
ه  امكانات موجود در محدوده و پیرامون.........................................................................................................
هویتهای طرح .....................................................................................................................................................
-5 هویت
فرهنگی...............................................................................................................................................
نتیجه گیری.........................................................................................................................................................
-2 هویت اداری و خدماتی................................................................................................................................
نتیجه گیری.........................................................................................................................................................
-9 هویت اقتصادی.............................................................................................................................................
نتیجه گیری.........................................................................................................................................................
-4 هویت زیست
محیطی....................................................................................................................................
نتیجه گیری................................................................................................................................................
و
-1 هویت علمی و آموزشی...............................................................................................................................
نتیجه گیری.........................................................................................................................................................
-6 هویت تفریحی ............................................................................................................................................
نتیجه گیری..........................................................................................................................................................
-7 هویت ورزشی..............................................................................................................................................
معرفی عناصر تشكیل دهنده سایت.....................................................................................................................
نتیجه گیری .......................................................................................................................................................

 

قیمت : 25 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله سینما ( شهر سینما )

  مطالعات سینما ( شهر سینما )

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 30 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 165  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب

       عنوان                                                                                                                                  صفحه

چکیده

چکیده انگلیسی

مقدمه

  فصل اول : شناخت بستر طرح

1-1  مطالعات وضع موجود

1- 1- 1  موقعيت جغرافيايي استان تهران

1- 1- 2  موقعيت جغرافيایي شهر تهران

1- 1- 3 پوشش گیاهی

1-1- 4  توپوگرافی پهنه

1- 2   مطالعات اقلیمی

1- 2- 1  استان تهران

1- 2- 2  آب و هوا

1- 2- 3  تابش خورشید

1- 2- 4   باد

1-2-5  دما و درجه حرارت

1- 2- 6   بارش

1-3    مطالعات فرهنگی و اجتماعی

1-3 1  موقعيت اجتماعي و اقتصادي

1-3 2   اقوام و زبان

1-4  بررسی شرایط اقتصادی

1-5   سابقه تاریخی شهر تهران

1-5-1  تحولات بعد از 1300هجري شمسي را ميتوان به 4 دوره تقسيم نمود:

1-6  جمعیت و آمارهای جمعیتی استان تهران

1-6 1  هرم سنی جمعیت تهران در سرشماری سال 1375

1-7   جاذبه های فرهنگی و تاریخی

1-8   جشن ها و عزاداری

1-9  سایت و تحلیل سایت

1-9-2  دسترسی ها

فصل دوم : مبانی نظری  طرح

2-1   شناخت سينما

2-1-1  سينما چيست ؟

2-1-2  مفهوم واژه سینما

2-1-3 مفهوم تصویر از منظر قرآن

2-1-4 تعریف فرهنگ

2-1-5 تعریف هنر

2-1-6 پردیس

2-2  تاريخچة سينمای جهان

2-2-1  اختراع سينما

2-3   تاريخ سينمای ايران

2-3-1   سينمای حال حاضر ايران

2-4  هنر و فلسفه در سینما

2-4-1   فیلم و تئاتر

2-4-2  فیلم و ادبیات

2-4-3  فلسفه و سینما

2-4-4  سينما و زمان

2-4-4 -1 گم كردن زمان در سينما

2-4-5  سينما و حركت

2-4-5-1 اهميت و ضرورت حركت

2-4-5-2  تصوير-  حركت

2-4-6    سينما و نور- پروجكشن

2-5  رابطه سینما با معماری

2-5-1  معماری در سينما

2-5-2  سينما و معماري

2-5-3  تفاوت فيلم و معماري

2-6   تکنولوژی نمایش

2-6  -1 سیستم های نمایش فیلم

2-6 -2 روش نمایش فیلم

2-6 - 3 گذری بر تحول صدای فیلم

2-6 -4 سینمای IMAX

2-6 -5  سینمای دیجیتال

2-6-5-1 تولد سینمای دیجیتال

2-7  بررسی انواع عملکردها در سینما

2-7-1  مجتمع هاي نوين سينمايي

2-7-2  سالن هاي سينما

2-7-3 واحد هاي تجاري

2-7-4 عملكردهاي خدماتي /تفريحي

2-7-5 عملكردهاي مناسب كودكان و نوجوانان

2-7-6  عملكردهاي ورزشي

2-7-7  عملكردهاي فرهنگي /نمايشگاهي

2-7-8  عملكردهاي اداري

2-7-9  فضاي سبز و باز

2-7-10  پاركينگ و تسهيلات تأسيساتي

2-8  ضوابط طراحي سينما

2-8-1 مقدمه

2-8-2 مكان استقرار

2-8-3 دسترسي

2-8-4 آسايش تماشاگر

2-8-5 معبر اطراف سينما

2-8-6 نماي مجتمع سينمايي

2-9  نكات ايمني و تجهيزات اضطراري

2-9-1 نكات ايمني

2-9-2  سیستم برق اضطراری

2-10 امواج صوتی و موانع

2-10-1 طنین

2-10-2 پژواک

2-11   اهداف طراحی اکوستیکی

2-11-1  وضوح صدا

2-11-2   افزایش انرژی صدا

2-11-3   عوامل موثر در زمان طنین

2-11-4   جذب كننده ها

2-11-5   يكنواختي امواج صوتي

فصل سوم : بررسی نمونه های داخلی و خارجی

3-1 بخش اول : بررسی نمونه های خارجی

3-1-1مجموعه سینمایی UFA،معمار : کوپ هیملبو (COOP HEMMELBLAU)

3 -1-2  پاته سینما(PATE CINEMA)؛ معمار: کوئن ون ولسن(KOEN VAN VELSEN)

3-2  : بخش دوم بررسی نمونه های داخلی

3-2-1 : مجموعه سینمایی آزادی (کاری از بابک شکوفی)

3-2-1-1 :  زمین طرح

3-2-1-2 :  ایده های اصلی طراحی

3-2-2 پردیس سینمایی پارک ملت

3-2-2-1 کانسپت معماری

3-2-2-2 کانسپت سازه

  فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی ، ابعاد ، سرانه ها و استانداردهای طرح

4-1 سالن نمايش

4-1-1 فواصل ديد

4-1-2 صندلي تماشاگران

4-1-3  ساير مشخصات

4-2 راهروهاي سالن نمايش

4-2-1 مشخصات عمومي

4-2-2 ساير مشخصات

4-3  ورودي و خروجي هاي سالن نمايش

4-3-1 مشخصات عمومي

4-3-2 ساير مشخصات</