loading...
رساله معماری | مطالعات معماری ❶

مطالعات موزه

برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله موزه

  مطالعات موزه

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 20 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 169  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )
فصل اول
شناخت كلي تاريخچه موزه در جهان و ايران و انواع موزه ها
فهرست مطالب
- تعريف موزه
- تاريخچه موزه در جهان
- نهادينه شدن موزه ها
- طبقه بندي موزه ها
- ساختار و عملكرد موزه ها
- فضاي فيزيكي موزه
- محل و ساختمان موزه
شناخت كلي تاريخچه موزه در جهان و ايران و انواع موزه ها
تعريف و تاريخچه پيدايش موزه ها
- تعريف موزه 1
الهه )mouse( به معناي مقر زندگي موزه )mousein( » موزين « ريشه واژه موزه از لغت يوناني
)museum( هنر صنايع دراساطير يونان باستان اقتباس شده است و درزبان انگليسي تلفظ ميوزيم
را به خود گرفته است. )musee( و در زبان فرانسه موزه
درحوالي دهه 0921 ه. ق تلفظ فرانسه موزه به زبان فارسي نيز راه يافت.
پيشينه آن باز مي گردد به سفرهاي ناصرالدين شاه قاجار به اروپا و ديدن موزهه اي آن ديار و
موزه براي آن اكنون هزاران « تصميم او به ايجاد مشابه آن در ارگ سلطنتي تهران وانتخاب نام
موسسه با نام موزه در سراسرجهان و متجاوز از صد موزه در ايران عهده داراشاعه فرهنگ جوامع
». مختلف مي باشند
ايكوم شوراي بين المللي موزه وابسته به سازمان فرهنگي ، علمي و تربيتي سازمان ملل متحد
يونسكو در بند 3 و 4 اساسنامه خود كه جامعترين تعريف موزه است.
موزه مو سسه اي است دائمي و بدون هدف مادي كه درهاي آن به روي همگان «: چنين مي گويد
». گشوده است و درخدمت جامعه و پيشرفت آن فعاليت مي كند
هدف موزه ها تحقيق در آثار و شواهد بر جاي مانده انسان و محيط زيست
او، گردآوري، حفظ و بهره برداري معنوي و ايجاد ارتباط بين اين آثار بويژه به نمايش گذاردن آنها
به منظور بررسي و بهره وري معنوي است.
- تاريخچه موزه در جهان 1
مجموعه سازي براي انسان امري فطري است و فوق سليقه در گرد آوري آن بي شك همواره او بوده
است.
در دوران نوسنگي، انسان مجموعه هايي از صدف گوش ماهي سنگريزه و استخوان جانوران را
گردآوري و از آن براي تزئينات استفاده مي نمود.
درمراحل بعدي تمدن، اين مجموعه هاي تزئيني و تجملي اي كه خصوصا در قبرستانهاي تمدنهاي
باستان بين النهرين و فلات ايران يافت شد اعتقاد به زندگي پس از مرگ را نشان داد.
در عهد باستان اشياء گرانبها و نفيس كه كلا جنبه نذري داشت براي برآوردن نياز ها در درون
زيارتگاهها و معابد گردآوري مي شد.
اين امر در تمام جوامع تمدنهاي باستاني فراوان يافت مي شود در جامعه امروزي ما موزه نمايانگر
نهادي شدن اين گرايش همگاني به گردآوري است.
در پايان سده چهارم و آغاز سده سوم پيش ازميلاد مسيح كه مصر پايگاه فرهنگ و هنر يونان
983 ق.م( به اعتلاي فرهنگ و هنر همت - گرديد بطليموس اول از سرداران اسكندر مقدوني ) 390
گماشت و توجه برجسته ترين دانشمندان يونان، آسياي صغير و پاره اي از كشورهاي دور نزديك به
مصر جلب شد.
بطليموس در كنار كاخ مسكوني خود در شهر اسكندريه جايي را با نام )موزه( مشتمل بر يك
دانشگاه بزرگ، كتابخانه، آزمايشگاه رصد خانه و باغ گياهان و جانوران تاسيس كرد، ولي پس از
بطليموس اين فكر دنبال نشد و از اين موزه فقط اشاره هايي دركتابها باقي مانده است.
افراد عادي يونان هر چند كه خود اشيا هنري گرانقيمت را جمع آوري نمي كردند. موقعيت ديدن
آنها را داشتند، زيرا در پرستشگاههاي يونان اشيا نفيسي به جهت ارزش معنوي آنها گرد آوري مي
شد و مردمي كه براي نيايش به اين اماكن مي رفتند از ديدن آنها بهره مند مي شدند .
گرچه بنابر روايت ايلياد، حماسه معروف يونان، در يونان باستان نجبا و اشراف مجموعه هاي
خصوصي گردآوري مي كردند.
- نهادينه شدن موزه ها 1
گشوده شدن مجموعه هاي خصوصي به روي مردم )سده 01 و 08 م( رنسانس و سپس انقلاب
0871 ميلادي( افكار جديد و تاثيرات اساسي اي در - صنعتي در انگستان و اروپاي غربي ) 0171
زمينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در غرب پديد آورد كه در پي آن لزوم بهره مندي كليه
افراد جامعه از تمامي امتيازات و مزاياي اجتماعي احساس شد. لذا در اين ايام مجموعه هاي
خصوصي با نام موزه در اختياز عموم افراد جامعه قرار گرفت.
در سال 0883 موزه آشمولين نخستين موزه ملي بر مبناي يك مجموعه خصوصي در شهر آكسفورد
انگلستان گشايش يافت. در سال 0171 م دركاخ ل لوكزامبوك در شهر پاريس. بخشي از مجموعه
سلطنتي در معرض بازديد مردم قرار گرفت و در نخستين سال انقلاب كبير فرانسه موزه هنري لوور
افتتاح گرديد. سده هاي نوزدهم و بيستم ميلادي شاهد تحولات اساسي و بنيادي و استقبال شديد
مردم از موزه هاست. از ابتداي سده نوزدههم به موزه و نقش سازنده آن در جوامع مختلف پي برده
شد و موزه هاي گوناگون در نقاط مختلف جهان فعاليت خود را آغاز نمودند . با گسترش موزه ها
لزوم به كار گرفتن كاركنان بيشتر و آموزش آنان بيش از پيش احساس گرديد. نظر به استقبال
مردم و به جهت بهره مند كردن هر چه بيشتر آنان از مزاياي مختلف موزه مساعدت و همكاري
كاركنان موزه جنبه علمي به خود گرفت و آموزش به عنوان يكي از عملكردهاي موزه ها شناخته
شد و فعاليت موزه ها بد حدي رسيد كه آنها فعاليتهاي خود را در مسير خواستهاي مردم برنامه
ريزي كردند و موزه هاي تخصصي مانند شيشه، منسوجات و قالي، ابزار موسيقي، زندگي نويسندگان
و هنرمندان و ... نيزوارد ميدان فعاليت شدند.
0247 م ( تحولات سياسي ، اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در - پس از جنگ جهاني دوم ) 0232
اروپا غربي چهره موزه ها را بكلي دگرگون كرد.
موزه ها با اشراف كامل به نقش آموزشي خود در عصر ارتباطات در صدد ارائه خدمات آموزشي
بيشتر و اشاعه فرهنگ در محدوده گسترده تر برآمدند و برنامه هاي جديدي را طراحي كردند. اين
نام گرفته است و موزه داران خود به سوي مخاطبان موزه ها » كاربردي نمودن موزه ها « برنامه ها
پيش مي روند. وسايل ارتباط جمعي از قبيل روزنامه، راديو، تلويزيون ،سينما و ويدئو از ابزارهاي
مهم اين كارند. نمايشگاههاي موقت وسيار، موزه اتوبوس، بازديد هاي دسته جمعي و سخنرانيها با
استفاده از امكانات سمعي و بصري همراه بوده، در حد عالي علوم رايانه اي و اطلاع رساني ابزارهاي
لازم را در اختيار موزه داران قرار مي دهد.
- طبقه بندي موزه ها 1
هزاران موزه در سرار جهان آثار و اشيايي را نگهداري و تعبير و تفسير مي كنند. جملگي اين آثار
نشان دهنده محيط زيست طبيعي انسان و ميراث فرهنگي اوست. به سبب اختلاف در اهداف و
فعاليتهاي موزه ها طبقه بندي شفاف آنها دشوار است. به هر حال هر گونه كوشش در طبقه بندي
آنها سبب درك كاملتري از اهداف وبرنامه هاي موزه مي گردد.
مناسبترين شيوه براي طبقه بندي موزه ها بر اساس مجموعه موزه مي باشد. موضوع مجموعه يا
آنكه از چه ديدگاهي به آثار تشكيل دهنده آن نگاه شود مبناي اين طبقه بندي قرار مي گيرد زيرا
ماهيت آثار و انديشه هاي وابسته به آن است كه اهداف و فعاليت هاي موزه را تعيين مي كند. از
اين رو به طور كلي موزه ها را در سه گروه مي توان قرار داد:
الف ( تاريخ ب( هنر ج( علوم
الف ( موزه هاي تاريخي
تمامي موزه هايي كه مجموعه آنها با ديد تاريخي تنظيم و گردآوري شده و در يك دورنماي تاريخي
در معرض نمايش قرار گرفته است، موزه تاريخي به شمار مي آيد.
با در نظر گرفتن اين نكته كه در تعريف جديد تاريخ، روند تكامل يك منطقه ، يك كشور يا يك
استان طي يك دوران محدود يا در دورنماي قرنهاي متمادي مورد نظر است. تعريف تمامي جنبه
هاي تكامل يك جامعه يا منطقه چون تكامل اقتصادي اجتماعي آرمان )ايدئولوژيك( و قومي مورد
نظر مي باشد و ديدگاههاي ناشي از وقايع تاريخي محض فقط در حد معقول در آن دورنما منظور
مي گردد.
بر اين اساس موزه هاي تاريخي وسيعتري گروه موزه ها را تشكيل مي دهند و داراي زير مجموعه
هاي متعددي از قبيل موارد ذيل مي باشند:
-0 موزه هاي باستانشناسي
-9 موزه هاي اماكن باستاني

قیمت : 20 هزار تومان


رساله موزه رقص

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله موزه رقص

  مطالعات موزه رقص

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 9 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 149  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

مقدمه     1

فصل اول: آشنایی با رقص

1ـ1ـ مفهوم رقص3

1ـ2ـ رقص و تمدن        3

1ـ3ـ رقص و فرهنگ      24

1ـ4ـ تاریخچه  رقص در ایران      24

1ـ5ـ رقص و احساس آرامش       31

1ـ6ـ تاریخچه معماری و رقص     31

1ـ7ـ رقص و فنای         31

فصل سوم: آشنایی با موزه

3ـ1ـ تعریف موزه          60

3ـ2ـ تاریخچه موزه و موزه داری در ایران و جهان   62

3ـ3ـ آموزش در موزه ها   64

3ـ4ـ انواع موزه ها         67

3ـ5ـ سازمان و تشکیلات اداری موزه ها    73

3ـ6ـ معماری موزه ها      75

فصل چهارم: نمونه های موردی در ایران وجهان

4ـ1ـ معرفی نمونه های موردی در داخل کشور      79

4ـ2ـ معرفی نمونه های موردی در سایر کشورها     82

فصل پنجم: مطالعات جغرافیایی و تاریخی شیراز

5ـ1ـ ویژگی های جغرافیایی طبیعی و جمعیتی شهر شیراز91

5ـ3ـ تاریخچه شیراز       94

5ـ4ـ جمع بندی98

فصل ششم: برنامه ریزی فیزیکی و استانداردها

6ـ1ـ فضاهای نمایشی     101

6ـ2ـ فضاهای آموزشی و پژوهشی  103

6ـ3ـ بخش اداری          105

6ـ4ـ فضاهای خدماتی و فنی       105

6ـ5ـ فضای سبز موزه     111

6ـ6ـ دیاگرام کلی فضاهای تشکیل دهنده موزه      112   

6ـ7ـ کلیاتی در زمینه طراحی موزه ها      113

6ـ8ـ معرفی بخش های موردنظر طرح      117

6ـ9ـ استاندارهای فضایی 122

6_10_ جدول فیزیکی کالبدی طرح

فصل هفتم: ایده های طراحی

7ـ1ـ ایده های طراحی    129

7_2_ معماری

7_3_ سازه

7_4_تاسیسات

 
منابع و مآخذ    136


قیمت : 9 هزار تومان


درباره ما
Profile Pic
مـــــــرکـــز طــراحــی طرح معمار انجام تمامی پروژه های معماری فروش تمامی پروژه های معماری 3 بعدی سازی پروزه های معماری کدی کردن پروژه های معماری انجام پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد تلفن تماس : 51 51 994 0936
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    کدهای اختصاصی