loading...
رساله معماری | مطالعات معماری ❶
برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله خانه شعر و ادب

  مطالعات خانه شعر و ادب

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 299  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

3
فهرست مطالب
صفحه
- گفتار نخست: مقدمه )نگرشی بر انگیزه های گرایش به موضوع(
1
1 - 1 - مسیر شکل گیری پروژه
2
1 - 1 - 1 - مقدمه
2
1 - 1 - 2 - زندگي و پرسش ها
3
1 - 1 - 3 - زمینه های پیدايش موضوع
4
1 - 1 - 4 - چرا شعر؟
5
4
-2-1 عنوان پروژه
6
1 - 3 - شیوه های پژوهش
7
1 - 3 - 1 - مطالعات کتابخانه ای
8
1 - 3 - 2 - مطالعات آماری، نقشه ها و تصاوير
8
1 - 3 - 3 - مطالعات میداني
9
1 - 3 - 4 - مصاحبه های تخصصي
9
1 - 4 - اهداف و ضرورت پروژه
9
1 - 4 - 1 - اهداف پروژه
9
1 - 4 - 2 - ضرورت و لزوم پروژه
11
- گفتار دوم: شاعرانگی و آفرینشگری
5
-1-2 نگرش به هستي
12
2 - 2 - شعر
13
2 - 2 - 1 - پیدايش شعر
13
2 - 2 - 2 - چیستي و تعاريف شعر
13
2 - 2 - 3 - وصول به عالم قدس و پیدايش شعر
16
2 - 3 - شناخت شعر
18
2 - 3 - 1 - ذات پرسشگری در شعر
18
2 - 3 - 2 - گوهر شعر
18
2 - 3 - 3 - زبان شعر
19
2 - 3 - 4 - مفهوم آشنايي زدايي
21
2 - 3 - 5 - موسیقي شعر- فراتر از آن
22
6
-4-2 جايگاه شاعران
26
2 - 4 - 1 - کار شاعر
26
2 - 4 - 2 - هنر شاعر
26
2 - 4 - 3 - شعر و شاعران
27
2 - 4 - 4 - شاعران، پیامبران خیال
27
2 - 5 - ارتباط شعر با ساير حوزه ها
27
2 - 5 - 1 - شعر و هنر
27
2 - 5 - 2 - شعر وتاريخ
28
2 - 5 - 3 - شعر و اسطوره
28
2 - 5 - 4 - شعر و جنون
29
2 - 5 - 5 - شعر، طبیعت، اخلاق و نظم
31
2 - 5 - 6 - شعر کاربردی- شعر شاعرانه
31
7
6-2 - شعر در گستره زمان
31
2 - 6 - 1 - شعر و فرهنگ های تاريخي
31
2 - 6 - 2 - شعر در يونان
33
2 - 6 - 2 - 1 - شعر و دنیای يونان
33
2 - 6 - 2 - 2 - شعر و شاعری نزد حکمای يونان
باستان 34
2 - 6 - 2 - 3 - شعر هنر از ديدگاه افلاطون
35
2 - 6 - 2 - 4 - شعر و هنر از ديدگاه ارسطو
37
2 - 6 - 3 - شعر در ايران
39
2 - 6 - 3 - 1 - شعر، مهمترين رسانه ی فرهنگي
ايرانیان 39
2 - 6 - 3 - 2 - سرگذشت شعر در ايران
41
2 - 6 - 3 - 3 - الهام شاعرانه
42
2 - 6 - 3 - 4 - به سوی شعر پراکنده هستي
42
8
2 - 6 - 3 - 5 - در پي شعر
43
2 - 6 - 3 - 6 - بینش شاعرانه
44
2 - 6 - 3 - 7 - ايرانیان و شاعری
45
2 - 7 - مفهوم شاعرانگي
47
2 - 7 - 1 - شعر، تخنه، هنر
47
2 - 7 - 2 - شاعرانگي
48
2 - 7 - 3 - روحیه شاعرانه
49
2 - 7 - 4 - ماده اثری هنری: خیال و تخیل
51
2 - 7 - 5 - شعر، پوئسیس، آفرينشگری
51
2 - 7 - 6 - شعر و خیال
51
- گفتار سوم: آفرینشگری و هنر)خلاقیت هنری(
54
9
-1-3 از خیال تا خلاقیت
54
3 - 1 - 1 - از تصور تا تخیل
54
3 - 1 - 2 - انواع تخیل
55
3 - 1 - 2 - 1 - تخیل تقلیدی
55
3 - 1 - 2 - 2 - تخیل خلاق
55
3 - 1 - 3 - اختراع و خلاقیت
56
3 - 1 - 4 - تخیل و خلاقیت
56
3 - 2 - خلاقیت
56
3 - 2 - 1 - تعاريف خلاقیت
56
3 - 2 - 1 - 1 - تعريف و تعابیر خلاقیت
56
3 - 2 - 1 - 2 - تعريف خلاقیت
57
10
-3-1-2-3 انسان خلاق کیست؟
58
3 - 2 - 1 - 4 - دسته بندی نظريات مختلف تعريف
خلاقیت 58
3 - 2 - 2 - نظريه های آفرينشگری
61
3 - 2 - 2 - 1 - نظريه های فلسفي جهان باستان
61
3 - 2 - 2 - 2 - نظريه های جديد فلسفي
61
3 - 2 - 2 - 3 - نظريه های روان شناسي
61
3 - 2 - 3 - عوامل موثر بر خلاقیت
64
3 - 2 - 3 - 1 - مقدمه
64
3 - 2 - 3 - 2 - محیط مناسب جهت پرورش خلاقیت
66
3 - 2 - 3 - 3 - مفهوم آزادی متناسب با خلاقیت و انديشه
هنری 66
3 - 2 - 4 - ساخت اجتماعي و خلاقیت هنری
66
3 - 2 - 5 - دوگانگي ساختار
67
11
-6-2-3 خلاقیت در علم و هنر
67
3 - 2 - 6 - 1 - مقدمه
67
3 - 2 - 6 - 2 - تفاوت خلاقیت در علم و هنر
68
3 - 3 - آفرينشگری
69
3 - 3 - 1 - گوهر آفرينشگری
69
3 - 3 - 2 - آفرينش هنری
71
3 - 4 - خلاقیت و هنرها
71
3 - 4 - 1 - خلاقیت و ارتباط هنرها با يکديگر
71
- گفتار چهارم: نگاهی به هنر از آغاز تا امروز
74
12
-1-4 پیدايش هنر
74
4 - 1 - 1 - پیدايش هنر در زندگي انسان و دلايل آن
74
4 - 1 - 2 - هنر از چه رازهايي با خبر است؟
76
4 - 2 - تعريف هنر
77
4 - 2 - 1 - تعاريف هنر
77
4 - 2 - 2 - ويژگي و خصلت هنر
88
4 - 2 - 3 - تلقي ما از هنر
78
4 - 2 - 4 - ادراک هنر و تاويل زباني
78
4 - 2 - 5 - هنر در مقام طرز بیان
79
4 - 2 - 6 - بیان در آفرينش هنری
81
4 - 3 - نظريه هايي درباره هنر در مغرب زمین
84
13
4 - 3 - 1 - افلاطون
84
4 - 3 - 1 - 1 - هنر و زيبايي از ديدگاه افلاطون
84
4 - 3 - 1 - 2 - نظر افلاطون درباره هنر
84
4 - 3 - 2 - هنر از ديدگاه کانت
85
4 - 3 - 3 - هنر و زيبايي از ديدگاه هگل )بیانگری و تاريخ هنر(
86
4 - 3 - 3 - 1 - بیانگری هنر
86
4 - 3 - 4 - هنر و زيبايي از ديدگاه شلینگ )جايگاه هنرمند(
88
4 - 3 - 5 - هنر و زيبايي از ديدگاه کاسیرر )نماد و بیانگری(
91
4 - 3 - 6 - هنر و زيبايي از ديدگاه يونگ )تعريف دوگونه اثر
هنری( 92
4 - 3 - 7 - هنر از ديدگاه هايدگر
94
4 - 3 - 7 - 1 - فلسفه هنر هايدگر
94
4 - 3 - 7 - 2 - زيبايي شناسي و مرگ هنر
95
14
-3-7-3-4 تلقي زيباشناسانه از هنر
95
4 - 3 - 7 - 4 - منشا اثر هنری
97
4 - 3 - 7 - 5 - هنر به مثابه برگشودن علم
99
4 - 3 - 7 - 6 - نسبت تخنه با هنر و معرفت
111
4 - 3 - 8 - نتیجه گیری
113
4 - 4 - هنر مدرن
113
4 - 4 - 1 - هنر توده ای، هنر مدرن
113
4 - 4 - 2 - هنر سنتي، هنر مدرن
115
4 - 5 - تولید اجتماعي هنر
116
4 - 5 - 1 - مقدمه
116
4 - 5 - 2 - تولید اجتماعي هنر
117
15
-6-4 ارتباط هنر با ديگر عرصه ها
111
4 - 6 - 1 - عرفان و هنر
111
4 - 6 - 2 - هنر و اسطوره
111
4 - 7 - بداهه در هنر
111
4 - 8 - ارتباط هنرها با يکديگر
111
4 - 9 - تاملي بر انديشه هنرمندان معاصر ايران
112
4 - 9 - 1 - احمدرضا احمدی )شاعر(
113
4 - 9 - 2 - محمد احصايي )نقاش(
114
4 - 9 - 3 - نويد افقه )موسیقي دان و نوازنده تنبک و تار(
116
4 - 9 - 4 - محمد بهشتي )معمار(
121
4 - 9 - 5 - محمد حسین حلیمي )نقاش و استاد هنرهای
تجسمي( 123
16
-6-9-4 سیروس شاملو )نمايشنامه نويس و استاد پانتومیم(
125
4 - 9 - 7 - مسعود شکوهي )استاد فلسفه تاريخ و مستندساز(
126
4 - 9 - 8 - بهروز غريب پور )نمايشنامه نويس و کارگردان تاتر(
127
- گفتار پنجم: معرفی بستر پروژه و تحلیل سایت
133
5 - 1 - موقعیت جغرافیايي منطقه
133
5 - 2 - بررسي اقلیمي منطقه
133
5 - 2 - 1 - ويژگي های آب و هوايي
133
الف- دما
133
ب- رطوبت نسبي
134
ج- تابش خورشید
135
د- وزش باد
135
17
-2-2-5 بررسي معماری و بافت شیراز در ارتباط با مسايل
اقلیمي 136
5 - 2 - 2 - 1 - مطالعه تابش و سايه در دو حالت جهت
گیری بنا 137
5 - 2 - 2 - 2 - جذب انرژی خورشیدی روی بدنه ها
139
5 - 2 - 2 - 3 - تاثیر باد در جهت گیری بناها
139
5 - 2 - 2 - 4 - فرم ساختمان در رابطه با اقلیم
141
5 - 3 - بررسي فرهنگي شهر شیراز
141
5 - 3 - 1 - بررسي فرهنگي شهر شیراز
141
5 - 3 - 2 - فضاهای آموزشي، فرهنگي و کتابخانه های شیراز در
طول تاريخ 142
5 - 3 - 3 - هنرمندان نامي شیراز در طول تاريخ
143
5 - 3 - 4 - مکتب شیراز
143
5 - 3 - 5 - تاثیر وقف بر فضاهای فرهنگي شیراز در طول تاريخ
144
18
5 - 3 - 6 - شیراز، پايتخت فرهنگي ايران )فرهنگ فارس در دوران
معاصر( 145
5 - 3 - 7 - هنرمندان معاصر شیراز
145
5 - 3 - 8 - آمارنامه فضاهای فرهنگي شیراز
146
5 - 4 - امکان سنجي، تحلیل سايت ها و انتخاب سايت اصلي
148
5 - 4 - 1 - مقدمه
148
5 - 4 - 2 - بررسي آلترناتیوها و تبیین رويکرد گزينش سايت نهايي
149
5 - 5 - بررسي و تحلیل سايت اصلي
155
5 - 6 - ارائه پلان های راهبردی طرح
164
- گفتار ششم: بررسی نمونه های موردی مشابه
172
6 - 1 - خانه ادبي های فرهنگي- هنری ايران و جهان )برنامه ريزی
محتوايي( 172
19
-1-1-6 مقدمه
172
6 - 1 - 2 - خانه ادبي آفرينش های هنری نیاوران
172
6 - 1 - 3 - خانه هنرمندان ايران
174
6 - 1 - 4 - خانه ادبي سینمايي فارابي
176
6 - 1 - 5 - خانه ادبي ملي نخبگان کشور
178
6 - 1 - 6 - خانه ادبي فارس شناسي
179
6 - 1 - 7 - خانه شعر و ادبمندان آمريکا
181
6 - 2 - نمونه های معماری مشابه )ايده های طراحي و سازماندهي
فضايي( 182
6 - 2 - 1 - مرکز هنرهای بصری کارپنتر
182
6 - 2 - 2 - خانه شعر و ادبي پولیتزر
187
6 - 2 - 3 - خانه ی هنرمندان ايران
191
6 - 2 - 4 - مرکز آفرينش های هنری نیاوران
194
20
- گفتار هفتم: برنامه ریزی محتوایی و فیزیکی پروژه
197
7 - 1 - مقدمه
211
7 - 2 - برنامه ريزی محتوايي عرصه های عملکردی
211
7 - 2 - 1 - پیش درآمد )ورود به بحث(
211
7 - 2 - 2 - شروع از شعر
212
7 - 2 - 3 - نحوه نگرش به موضوع
212
7 - 2 - 4 - نگرشي به انتخاب عملکردها و طراحي عملکردها
213
7 - 2 - 5 - ارتباط هنرمندان، ارتباط هنرها
215
7 - 2 - 6 - نتیجه گیری و ختم کلام
216
7 - 3 - عرصه بندی عملکردی فضاها
216
21
-4-7 عرصه بندی فضاها و مشخصات کامل آنها
218
7 - 4 - 1 - عرصه ی عمومي
218
7 - 4 - 2 - عرصه اداری- مديريتي
219
7 - 4 - 3 - عرصه ی آموزشي
211
7 - 4 - 4 - عرصه ی پژوهشي
211
7 - 4 - 5 - عرصه ی ارائه و معرفي آثار
211
7 - 4 - 6 - عرصه ی اجتماعات تخصصي
211
7 - 4 - 7 - عرصه ی گردهمايي ها
211
7 - 4 - 8 - عرصه ی خدماتي – رفاهي
212
- گفتار هشتم: معرفی و ارایه طرح
216
8 - 1 - ايده های طراحي
217
22
-1-1-8 شعر و رمز
217
8 - 1 - 2 - مفهوم سنت
218
8 - 1 - 3 - هنر، نوآموزی و جهاني شدن
218
8 - 2 - ارائه طرح
221
- منابع و مآخذ
235

قیمت : 25 هزار تومان


برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

  مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 140  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب

گام اول: معرفی موضوع پروژه.....................................................................................................A

طرح مسئله...................................................................................................................................A

ضرورت طراحی.............................................................................................................................B

اهداف طراحی...............................................................................................................................D

 

مقدمه............................................................................................................................................1

گام دوم: شناخت..........................................................................................................................1

مرحله اول: مطالعات مبانی نظری،پایه و زمینه...........................................................................1

فصل اول:مطالعات مبانی نظری: .................................................................................................1

بخش اول: مفهوم کودکی: ..........................................................................................................1

1- کودکی به مثابه یک پدیده: .................................................................................................2

2- کودکی به مثابه یک مفهوم متغییر اجتماعی (کودک از منظر جامعه شناسی): ................2

بخش دوم: ارتباط کودکان با طبیعت: .........................................................................................4

کودک و ضرورت تماس با طبیعت: ..............................................................................................4

فصل دوم: مطالعات پایه: .............................................................................................................5

گفتار اول: کودک.........................................................................................................................5

بخش اول: روانشناسی کودک: ...................................................................................................5

1- روانشناسی رشد: .............................................................................................................5

2- نظریه های رشد: ..............................................................................................................6

نظریه رشد تکامل روانی_اجتماعی اریکسون: ....................................................................6

مراحل رشد در نظر اریکسون: ..............................................................................................6

3- دیدگاه پیاژه در روانشناسی رشد کودک: ...................................................................12

 شناخت كلي كودك:..............................................................................................12

چگونگي شناخت رفتار كودك.............................................................................................13

مراحل تحول مفاهيم ذهني با توجه به رشد كودك:.........................................................13

روحيات كودك در سنين مختلف............................................................................................................15

شناخت سرگرمي هاي كودكان...........................................................................................16

بخش دوم: رفتار کودکانه بازی      .................................................................................16

تعریف بازی: .......................................................................................................................16

تاریخچه بازی: ...................................................................................................................17

اهميت بازي........................................................................................................................17

بازي راهي براي آموزش زندگي.........................................................................................17

بازي: نياز روحي براي زندگي.............................................................................................18

بازي آغاز شكل گيري شخصيت و اصلاح ساختاري........................................................18

تأكيد بر بازي و آزادي.......................................................................................................19

اهمیت بازی : ..................................................................................................................19

نقش بازی در رشد کودک...............................................................................................20

بازی و تقلید...................................................................................................................20

انواع بازیها: ....................................................................................................................21

1-بازیهای تمرینی(یا بازیهای مهارتی) ........................................................................21

2-بازی نمادین :   ..........................................................................................................21

3-بازیهای با قاعده: ......................................................................................................22

نقاشی: ............................................................................................................................22

شعر و سرود : .................................................................................................................22

قصه و داستان : ..............................................................................................................22

حرکات ورزشی : ............................................................................................................23

کودک در کودکستان: ....................................................................................................23

امنیت : ...........................................................................................................................23

تاثیر کودکستان در سازگاری عاطفی کودک: ..............................................................24

نقش نقاشی در رشد کودک: .........................................................................................24

موسیقی و نقاشی: ..........................................................................................................25

گفتار دوم: کودک و محیط: ............................................................................................25

بخش اول: فضا و معماری کودک: ...................................................................................26

الف: طراحی محیط هایی برای کودکان: .......................................................................26

ب: خصوصیات معماری برای کودک: ............................................................................27

معیار های کمیت فضا: ..................................................................................................27

شرایط محیطی : ...........................................................................................................32

فضای بازی کودکان: .....................................................................................................33

معیار های کمیت فضا: ..................................................................................................34

ج: کودکان چه فضاهایی را بیشتر دوست دارند: ........................................................34

به طور کلی جاهای زیبا از دید کودکان و نوجوانان : ...................................................34

جاهای زشت از دیدگاه کودکان و نوجوانان: ................................................................35

3-1- تعريف فضا:........................................................................................................35

-ديدگاه تحليلي:..........................................................................................................35

تعريف فضاهاي ادراكي.................................................................................................36

حواس كودك................................................................................................................43

محركهاي حسي...........................................................................................................43

تقسيم بندي حواس.....................................................................................................43

كودكان و معماري:......................................................................................................46

 تحليلي پيرامون معماري كودكان:............................................................................46

كودك، معماري و حصار فضا.......................................................................................48

خصوصيات ويژه فضاهاي طراحي شده براي كودكان..................................................51

 فضاهاي بازي كودكان..................................................................................................51

طبقه بندي بازيها بر اساس مراكز فعاليت....................................................................53

مشخصات فضاهاي بازي جهت رشد و پرورش مناسب كودكان:...............................54

چند پيشنهاد براي طراحي فضاهاي بازي....................................................................56

1- سطوح و بافت ها:...................................................................................................56

2- فضاهاي باز كوچك:...............................................................................................56

3- انبار.........................................................................................................................57

تعريف اجزاي موجود در فضاهاي كودكان...................................................................58

نتيجه گيري:...............................................................................................................59

تناسبات كودك در عملكردهاي متفاوت:..................................................................63

ابعاد و اندازه هاي كودكان در حالات مختلف :..........................................................63

آموزش تئوري..............................................................................................................63

آموزش عملي ..............................................................................................................64

فضاهاي بازي...............................................................................................................67

سرويس بهداشتي:.....................................................................................................68

كتابخانه.......................................................................................................................71

استفاده از عايق صوتي در جذب صداهاي داخلي و خارجي كتابخانه......................73

بررسي نيازمنديهاي معلولين(جسمي- حركتي) در ساختمانهاي آموزشي.............76

ابعاد اندازه هاي كودكان معلول (جسمي- حركتي)..................................................77

مقايسه قد كودكان معلول و سالم...............................................................................78

فصل سوم: مطالعات زمینه..........................................................................................96

بازشناسی شهر مشهد.................................................................................................96

سلسله مراتب رشد تاریخی شهر مشهد..................................................................96

موقعیت جغرافیایی مشهد........................................................................................98

مطالعات اقتصادی بستر طرح....................................................................................99

نقاط و عناصر شاخص شهر.....................................................................................101

ساختار کالبدی شهر در حال حاضر.......................................................................103

مطالعات اقلیمی و بررسی های محیطی.................................................................104

بررسی عوامل اصلی موثر در اقلیم........................................................................105

پیشنهادات طراحی بر اساس اقلیم........................................................................109

عوامل موثر در مکانیابی پروژه...............................................................................122

 

گام سوم: طراحی پروژه..........................................................................................124

منابع و ماخذ............................................................................................................133قیمت : 25 هزار تومان

        درگاه پرداخت شماره 1      

درباره ما
Profile Pic
مـــــــرکـــز طــراحــی طرح معمار انجام تمامی پروژه های معماری فروش تمامی پروژه های معماری 3 بعدی سازی پروزه های معماری کدی کردن پروژه های معماری انجام پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد تلفن تماس : 51 51 994 0936
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    کدهای اختصاصی