loading...
رساله معماری | مطالعات معماری ❶
برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله مسجد

  مطالعات مسجد

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 12 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 100  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

عناوين:

-مقدمه

-مسجد و مدرسه شهيد مطهري ( سپهسالار)

-مسجد (شاه‌ سابق) امام خميني تهران

-مسجد جامع (عتيق) تهران

-منابع و مأخذ

مساجد

پيش گفتار 1

    در ميان اندامهاي درون شهري هر شهر و روستا، نيايشگاه هميشه جاي ويژه خود را داشته و دارد و از اندامهاي ديگر نمايان تر و چشمگيرتر است و از اينروست كه همه جا در دل آبادي جاي گرفته است.(1)

    نياشگاه چون بزرگترين ساختمان آبادي بوده در آغاز نيازي بدان نداشته كه نشاني ويژه داشته باشد و خود بخود نگاه هر گذرنده‌اي را بسوي خود ميكشيده اما پس از گسترش آبادي نخست با افراشتن درگاهها و نهادن ماهرخ و توق بر بلندترين جاي آن و سپس با ساختن ميل و برج و مناره در كنار و نزديك آن باشندگان آبادي و گذريان بيگانه را به نيايشگاه راهنمائي ميكردند. مسجد بر ديگر نيايشگاهها همان برتري را داشته كه اسلام بر ديگر كيشها و چنان خوب بوده و هست كه آذينها را مي‌آرايد و نيازي بستايش ندارد و ما در اينجا تنها ميگوئيم كه چگونه بوده و چگونه شده است(اگر بتوانيم). هنر اسلامي( بويژه معماري آن) بر پنچ پايه مردم واري، خودبسندگي، پرهيز از بيهودگي، بهره‌گيري از پيمون(مدول) و نيارش (اساتيك) و درون گرائي نهاده و بي آنكه خواسته باشيم خود سنائي كنيم هنرمندان مسلمان ايران بيش از ديگران بدانها پاي بند بوده‌اند.

    نخستين مسجدي كه بدست پيامبر بزرگوار ما با همكاري ياران گراميش در مدينه ساخته شد هميشه برگيره و الگوي مسجدهاي بيشمار و گوناگوني بوده است كه بدست هنرمندان تردست ما در سراسر ايران زمين(و هر جا كه فرهنگ اسلامي ايران فرمان ميرانده) بنياد شده است.

    بهمين آفريده و واپسين فرستاده پروردگار (كه بر وي و خاندان پاكش درود باد) چون مدينه را با فروغ ايزدي خود روشن ساخت ياران خويش را فرمود تا براي بنياد مسجدي در خور كه پذيراي گروندگان باشد دل نزديكترين كوهپايه را بشكافند و سنگهاي آنرا بشكنند و پستاي ساختمان را فراهم آورند آنگاه با دست گرامي خود پاره‌هاي لاشه سنگ را (خشكه و بي آژند) بر هم مي‌انبود تا ديوار شبستان با افراز اندكي بلندتر از بالاي مرد بلند بالا برافراشته شد(چنانكه نياي نامدارش ابراهيم (ع) در ساختمان خانه خدا كرده بود كه بگفته ميبدي اسمعيل ساخت (مصالح) بر دست پدر مي‌نهاد و وي (ابراهيم) ساخت‌ها برهم مي‌انبود. . . و چون پهناو درازاي شبستان بيش از آن بود كه فرسبهاي چوبين بتوانند آسمانه آنرا يكسره و ديوار بديوار بپوشانند(2) ستون يا ديركي از تنه خرما بني خشكيده در ميان آن بر پاي ساختند و فرسبها و تيرها و تيرچه‌ها را (كه گمان ميرود آنها نيز از خرما بن ياشايد از پده يا غربه (سپيدار و كبودار)، كه نزديكهاي مدينه كم و بيش ميروينده بوده است) بر آن نهادند و روي آنها را بجاي فدره (دوخ و بورياي ويژه پوشش) با شوره ني و پيز و آنگاه با پوست چهار پايان پوشاندند و بدينگونه خانه خدا بسيار آشنا و همانند خانه بندگان خدا ساخته شد و همين آموزشي آسماني و بسيار ارجمند براي هنرمندان مسلمان بود كه تا بتوانند از ساختمايه‌هاي بوم آورد و ايذري( چيزي كه در جاي ساختمان بدست مي‌آيد) بهره‌گيري و بهرچه كه در دسترس دارند بسنده كنند و پيرامون نو آوري‌هاي بيهوده نگردند (و ديدم كه چنين هم كردند)


قیمت : 12 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله خانه سالمندان

  مطالعات خانه سالمندان

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 162  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست ............................................................................................................................................................... 1
فصل اول: تعاریف و مفاهیم .................................................................................................................... 6
1-1 تعریف سالمند.............................................................................................................................................. 7
2-1 پيدایش خانه هاي سالمندان در جهان ....................................................................................................... 11
3-1 خانه هاي سالمندان در ایران...................................................................................................................... 12
4-1 ساختار جمعيتي سالمندان.......................................................................................................................... 11
1-1 ویژگي هاي دوره سالمندي........................................................................................................................ 17
1-1-1-1 برخي خصوصيات افراد مبتلا به آلزایمر........................................................................................... 21
2-1-1-1 چند توصيه طراحي مخصوص افراد مبتلا به الزایمر......................................................................... 22
3-1-1-1 چند توصيه کلي براي طراحي ......................................................................................................... 22
2-1-1 ویژگي هاي سایکولوژي....................................................................................................................... 24
1-2-1-1 روان شناسي دوران سالمندي............................................................................................................ 24
2-2-1-1 افسردگي در سالمندان...................................................................................................................... 27
3-2-1-1 علایم افسردگي در سالمندان............................................................................................................ 27
4-2-1-1 بي خوابي در سالمندان..................................................................................................................... 22
3-1-1 ویژگي هاي اجتماعي............................................................................................................................ 31
1-3-1-1 پایگاه اجتماعي- فرهنگي................................................................................................................. 31
2-3-1-1 جامعه شناسي سالمندي.................................................................................................................... 32
3-3-1-1 سه مدل در ارتباط با چگونگي تاثيرات محيطي بر روي سالمندان................................................... 33
6-1 تغذیه سالمندان.......................................................................................................................................... 31
1-6-1 مشکلات موثر بر وضع تغذیه سالمندان................................................................................................ 31
1-1-6-1 مشکلات در خوردن غذا.................................................................................................................. 31
2-1-6-1 اختلالات گوارشي............................................................................................................................ 36
3-1-6-1 مشکلات روده اي............................................................................................................................. 36
4-1-6-1 بيماري ها.......................................................................................................................................... 36
2-6-1 نيازهاي تغذیه اي سالمندان................................................................................................................... 36
1-2-6-1 انرژي................................................................................................................................................ 36
2-2-6-1 پروتئين............................................................................................................................................. 37
3-2-6-1 چربي ها........................................................................................................................................... 37
4-2-6-1 تامين ویتامين ها............................................................................................................................... 37
37.........................................................................................................................................C 1-2-6-1 ویتامين
6-2-6-1 ویتامين
33.......................................................................................................................................B6
33....................................................................................................................................B 7-2-6-1 ویتامين 12
3-2-6-1 مواد معدني....................................................................................................................................... 33
3-6-1 مواد غذایي غير مجاز............................................................................................................................. 32
4-6-1 توصيه هاي غذایي براي سالمندان......................................................................................................... 32
1-6-1 نتيجه کاربردي در طراحي..................................................................................................................... 41
7-1 نيازهاي سالمندان....................................................................................................................................... 41
1-7-1 احتياجات عاطفي.................................................................................................................................. 41
2-7-1 احتياجات معيشتي................................................................................................................................. 42
3-7-1 احتياج به تفریح و سرگرمي.................................................................................................................. 42
4-7-1 احتياج به شرکت در زندگي اجتماعي................................................................................................... 42
1-7-1 امنيت..................................................................................................................................................... 43
3-1 ورزش و سلامت سالمندان........................................................................................................................ 44
2-1 تفریحات.................................................................................................................................................... 46
11-1 نتيجه کابردي در طراحي......................................................................................................................... 43
11-1 فعال سازي سالمندان............................................................................................................................... 11
12-1 کار آفریني................................................................................................................................................ 11
13-1 فرهنگي اجتماعي............................................................................................................................... 12
14-1 فرهنگ سراي سالمند............................................................................................................................... 12
11-1 ایستگاه هاي فعاليت )فعال سازي( ......................................................................................................... 14
فصل دوم: ضوابط و استانداردها............................................................................................................ 66
1-2 شناخت فضاها........................................................................................................................................... 17
1-1-2 بخش نگهداري – اقامتي....................................................................................................................... 17
2-1-2 بخش خدماتي....................................................................................................................................... 12
3-1-2 بخش
اداري........................................................................................................................................... 61
4-1-2 بخش درماني و توان بخشي.................................................................................................................. 61
1-1-2 بخش تفریحي و فرهنگي...................................................................................................................... 62
6-1-2 بخش
ارتباطي........................................................................................................................................ 63
2-2 استانداردها................................................................................................................................................. 64
1-2-2 اندازه هاي اروگونومي........................................................................................................................... 64
2-2-2 ضوابط عمومي طراحي معماري............................................................................................................ 61
1-2-2-2 سطوح............................................................................................................................................... 61
2-2-2-2 سطوح شيب دار............................................................................................................................... 66
3-2-2-2 بازشوها............................................................................................................................................. 67
4-2-2-2 ميله دستگيره..................................................................................................................................... 63
1-2-2-2 علائم و تجهيزات............................................................................................................................. 62
6-2-2-2 پله..................................................................................................................................................... 71
7-2-2-2 آسانسور............................................................................................................................................ 72
3-2-2-2 راهرو................................................................................................................................................ 74
2-2-2-2 سرویس بهداشتي.............................................................................................................................. 76
11-2-2-2 سایر مقررات.................................................................................................................................. 73
3-2-2 ضوابط اختصاصي طراحي معماري خانه
سالمندان................................................................................ 72
1-3-2-2 الزامات عمومي................................................................................................................................. 72
2-3-2-2 فضاهاي اصلي.................................................................................................................................. 31
4-2-2 مشخصات فضاي باز مجموعه خانه سالمندان....................................................................................... 23
1-4-2-2 نکات کلي طراحي............................................................................................................................ 21
2-4-2-2 مسيرهاي پياده روي.......................................................................................................................... 27
3-4-2-2 فضاي سبز...................................................................................................................................... 111
4-4-2-2 پلکان و رمپ ها............................................................................................................................. 111
1-4-2-2 نشيمن گاه ها، مکان هاي گردهمایي و فعاليت ها.......................................................................... 112
6-4-2-2 مبلمان و تجهيزات.......................................................................................................................... 114
7-4-2-2 استخرها و نهرها............................................................................................................................. 116
3-4-2-2 نورپردازي....................................................................................................................................... 116
2-4-2-2 کاشت گل و گياه............................................................................................................................ 117
فصل سوم: نمونه های مشابه................................................................................................................ 111
1-3 نمونه هاي داخلي...................................................................................................................................... 111
1-1-3 خانه سالمندان فرزانگان........................................................................................................................ 111
1-1-1-3 خدمات درماني و توان بخشي......................................................................................................... 112
2-1-1-3 خدمات پرستاري و مراقبتي............................................................................................................. 112
3-1-1-3 خدمات تفریحي و اختصاصي......................................................................................................... 113
2-1-3 آسایشگاه معلولين و سالمندان کهریزک................................................................................................ 113
1-2-1-3 واحدهاي داخل آسایشگاه .............................................................................................................. 113
2-2-1-3 واحد اداري...................................................................................................................................... 112
3-2-1-3 خوابگاه مددجویان........................................................................................................................... 112
4-2-1-3 واحد خدمات................................................................................................................................. 121
1-2-1-3 واحد درماني................................................................................................................................... 124
6 واحد فرهنگي................................................................................................................................ 127 -2-1-3
7-2-1-3 مجتمع ورزشي............................................................................................................................... 123
3-2-1-3 ساختمان مهر.................................................................................................................................. 123
2-2-1-3 شهرک ها )اميد، گل ها، عميد( ..................................................................................................... 122
2-3 نمونه خارجي............................................................................................................................................ 131
3-3 نتایج حاصل از مطالعات موردي خانه هاي سالمندان در ایران................................................................ 143
فصل چهارم: شناخت بستر طرح.......................................................................................................... 111
1-4 تاریخچه شهر تهران.................................................................................................................................. 141
2-4 سابقه پيدایش منطقه 22 شهرداري تهران.................................................................................................. 146
1-2-4 مشخصات جغرافيایي منطقه 22 شهرداري تهران................................................................................. 143
2-2-4 وضعيت اقليم و هواشناسي منطقه 22 شهرداري تهران......................................................................... 142
3-2-4 توپوگرافي منطقه 22 شهرداري تهران................................................................................................... 111
4-2-4 پتانسيل هاي اکولوژیکي منطقه 22 شهرداري تهران............................................................................. 112
1-2-4 گونه هاي گياهي موجود در منطقه 22 شهرداري تهران...................................................................... 113
3-4 طرح تفصيلي منطقه 22 شهرداري تهران................................................................................................... 114
فصل پنجم: روند طراحی..................................................................................................................... 166
1-1 تحليل سایت............................................................................................................................................ 117
1-1-1 شبکه معابر و دسترسي ها ، ابعاد و مساحت سایت............................................................................ 117
2-1-1 همسایگي ها ، دید و منظر.................................................................................................................. 113
3-1-1 شيب عمومي زمين.............................................................................................................................. 161
2-1 نقشه ها و سایر مدارک طراحي............................................................................................................... 162
منابع

قیمت : 25 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

  موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1         رساله بیمارستان تخصصی قلب و عروق

  مطالعات بیمارستان تخصصی قلب و عروق

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 209  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

1
بسم الله الرحمن الرحیم
2
فهرست مطالب:
پیشگفتار ................................................................................................................................................................ 7
معرفی پروژه .......................................................................................................................................................... 8
دلایل انتخاب موضوع........................................................................................................................................... 9
موقعیت سایت ..................................................................................................................................................... 9
معیارهای انتخاب سایت ...................................................................................................................................... 9
آنالیز سایت .......................................................................................................................................................... 11
فصل اول : شناخت بستر .................................................................................................................................. 11
-1-1 مطالعات جغرافیایی و اقلیمی .......................................................................................................................... 11
-1-1-1 کلیات جغرافیای استان خوزستان ................................................................................................ 11
-2-1-1 بررسی خصوصیات جغرافیایی و اقلیم شهر اهواز ................................................................. 11
-1-2-1-1 منطقه بندی آب و هوایی ............................................................................................... 17
-2-2-1-1 تابش .................................................................................................................................. 17
-3-2-1-1 دما ....................................................................................................................................... 17
-4-2-1-1 رطوبت ................................................................................................................................ 17
-1-2-1-1 میزان و کیفیت بارندگی ................................................................................................... 18
-1-2-1-1 باد ......................................................................................................................................... 18
-3-1-1 تاثیراقلیم در معماری ................................................................................................................... 18
-1-3-1-1 جهت گیری ساختمان ....................................................................................................... 18
منابع و ماخذ فصل اول ....................................................................................................................................... 19
فصل دوم )معرفی بیمارستان، منطقه بندی و وظایف هرمنطقه( .................................................. 22
-1-2 انواع بیمارستان ........................................................................................................................................ 21
-2-2 وظایف بیمارستان .................................................................................................................................... 21
-3-2 منطقه بندی دربیمارستان ................................................................................................................ 21
-1-3-2 وظایف منطقه نگهداری ............................................................................................................... 21
-2-3-2 وظایف منطقه معالجات بیماران ............................................................................................... 22
-1-2-3-2 بخش جراحی ........................................................................................................................... 22
-2-2-3-2 استرلیزاسیون مرکزی ............................................................................................................. 23
-3-2-3-2 بخش قلب ................................................................................................................................. 23
-4-2-3-2 کاتتریزاسیون قلب ................................................................................................................... 24
-5-2-3-2 سی سی یو ................................................................................................................................. 24
-6-2-3-2 پست سی سی یو ................................................................................................................... 21
3
-7-2-3-2 بخش بازتوانی قلب .................................................................................................................. 21
-8-2-3-2 واحد هولتر مانیتورینگ ..................................................................................................... 23
9-2-3-2 - بخش آنژیو گرافی ) کت لب( ......................................................................................... 23
-12-2-3-2 بخش سانترال پرستاری ................................................................................................. 21
-11-2-3-2 آزمایشگاه .......................................................................................................................... 27
28..................................................................... )Radiographie ( -12-2-1-2 بخش رادیولوژی
-3-3-2 وظایف منطقه معالجات و معاینات بیماران درمانگاهی ............................................... 29
-1-3-3-2 بخش اورژانس .................................................................................................................... 31
-2-3-3-2 خون شناسی ..................................................................................................................... 32
-3-3-3-2 بخش دارویی بیمارستان .................................................................................................. 33
-4-3-3-2 کتابخانه ............................................................................................................................... 33
-4-3-2 وظایف منطقه تدارکات و تهیه وسایل اولیه .................................................................. 34
-1-4-3-2 بخش کاخداری ................................................................................................................ 34
31................................................................... (Sterilisation) -2-4-3-2 بخش مرکز گندزدائی
-3-4-3-2 وظایف بخش رختشویخانه ............................................................................................. 31
-4-4-3-2 وظایف بخش ضد عفونی و آماده کردن تخت ............................................................ 31
-1-4-3-2 وظایف انبار مواد غذائی ................................................................................................... 31
-1-4-3-2 وظایف بخش آشپزخانه ................................................................................................. 31
-7-4-3-2 وظایف منطقه تدارکات ................................................................................................... 31
-1-7-4-3-2 دفع فاضلاب ................................................................................................................. 31
2-7-4-3-2 –رختشویخانه ................................................................................................................ 31
3-7-4-3-2 – آشپزخانه ................................................................................................................... 37
-4-7-4-3-2 انبار ................................................................................................................................ 38
-1-7-4-3-2 کارگاه تعمیرات و تأسیسات ................................................................................... 39
-1-7-4-3-2 پارکینگ ...................................................................................................................... 39
-5-3-2 وظایف منطقه مكمل .............................................................................................................. 41
-1-1-3-2 وظایف بخش پذیرش بیمار برای بستری ........................................................... 41
-2-1-3-2 وظایف بخش کمكهای اولیه فوری ....................................................................... 41
3-1-3-2 - وظایف بخش مرکز کشیك .................................................................................. 41
-1-3-2 وظایف منطقه اداری – هال وفضاهای جنبی .............................................................. 42
-2-1-3-2 وظایف منطقه هال وفضاهای جنبی ........................................................................... 42
-1-1-3-2 وظایف منطقه اداری ....................................................................................................... 42
منابع و ماخذ فصل دوم ....................................................................................................................... 44
4
فصل سوم )شرایط آسایش بیمار( .......................................................................................... 41
-1-3 شرایط مناسب محیط بیمار .......................................................................................................... 41
-1-1-3 نورطبیعی، منظره و تهویه طبیعی ................................................................................... 41
-2-1-3 نور مصنوعی .......................................................................................................................... 47
-3-1-3 دما، رطوبت، تهویه مكانیكی .............................................................................................. 47
-1-3-1-3 کنترل دما و رطوبت ................................................................................................... 47
-2-3-1-3 تهویه مكانیكی ............................................................................................................. 47
-4-1-3 بهداشت محیط و کنترل عفونت ....................................................................................... 47
-1-1-3 ایمنی ....................................................................................................................................... 47
-1-1-3 صدای مطلوب و نامطلوب .................................................................................................... 48
-7-1-3 تسهیلات آسایشی و ایمنی بیماران .................................................................................. 49
-8-1-3 فضای معماری ....................................................................................................................... 12
-9-1-3 رنگ در فضای معماری ........................................................................................................ 12
منابع و ماخذ فصل سوم .............................................................................................................................. 14
فصل چهارم) شرایط روانی حاکم بر بخش ها و موقعیت فضاها( ......................... 11
-1-4 شرایط روانی حاکم بر بخش ها .................................................................................................... 11
-1-1-4 آزمایشگاه .............................................................................................................................. 11
-2-1-4 رادیولوژی ............................................................................................................................. 11
-3-1-4 فیزیوتراپی ........................................................................................................................... 11
-4-1-4 اورژانس ................................................................................................................................ 11
-1-1-4 جراحی ................................................................................................................................. 11
-1-1-4 داروخانه ............................................................................................................................... 17
-7-1-4 ریكاوری ............................................................................................................................... 17
-2-4 شرایط روانی حاکم و موقعیت فضاها ........................................................................................ 17
-1-2-4 هیئت مدیره ........................................................................................................................ 17
-2-2-4 بخش مدارک پزشكی ....................................................................................................... 18
-3-2-4 خش پذیرش ..................................................................................................................... 18
-4-2-4 بخش امور مالی ................................................................................................................ 19
-1-2-4 بخش مراقبت های ویژه کودکان ................................................................................. 19
منابع و ماخذ فصل چهارم ....................................................................................................................... 11
فصل پنجم) برنامه ریزی فیزیكی( ........................................................................................ 12
-1-1 روند کار در مناطق و در بخشهای هر منطقه ........................................................................ 13
5
-2-1 عوامل مؤثر در شكل گیری روند کار هراستاسیون و واحد استاسیونی ........................................ 13
-3-1 روند کاربین مناطق بیمارستان ............................................................................................................. 14
-4-1 موقعیت و عمل کرد بخشها نسبت بیكدیگر ..................................................................................... 78
-1-1 عوامل موثر در تعیین ظرفیت بیمارستان ........................................................................................... 79
-1-1 برنامه ریزی فیزیكی هر بخش یک منطقه نسبت به ظرفیت ...................................................... 82
-1-1-1 استاسیون معمولی ....................................................................................................................... 82
-2-1-1 استاسیون نگهداری و مراقبت شدید ....................................................................................... 81
-3-1-1 استاسیون بیماران خردسال ...................................................................................................... 82
-4-1-1 برنامه ریزی فیزیكی هر بخش در منطقه معاینات و معالجات بستری ............................ 83
-1-1-1 برنامه ریزی فیزیكی هر بخش در منطقه معاینات و معالجات مشترک .......................... 83
-1-1-1 برنامه ریزی مساحت قسمت های بخش بزرگسالان ........................................................... 81
-7-1-1 برنامه ریزی فیزیكی بخش تزریقات و داروخانه .................................................................. 81
-8-1-1 برنامه ریزی فیزیكی بخش خردسالان .................................................................................... 81
-9-1-1 برنامه ریزی فیزیكی منطقه مكمل .......................................................................................... 88
-12-1-1 برنامه ریزی فیزیكی منطقه اداری – هال و ضمائم ........................................................ 91
-11-1-1 برنامه ریزی فیزیكی منطقه تدارکات و تهیه وسائل اولیه .............................................. 93
-12-1-1 برنامه ریزی فیزیكی بخش نگهداری جسد ..................................................................... 122
-7-1 جدول مساحت های مفید و زیربنا برای میزان ظرفیت بیمارستانهای مختلف ....................... 122
212 تخت... 121 - -8-1 ریزفضا ها و استاندارد های بیمارستان تخصصی قلب وعروق با ظرفیت 112
-9-1 دیاگرام های ارتباطی بیمارستان تخصصی قلب و عروق .............................................................. 122
منابع و ماخذ فصل پنجم ................................................................................................................................ 134
فصل ششم )بررسی مبانی طراحی بیمارستان و احكام مربوطه( ........................... 131
-1-1 قوانین طراحی بیمارستان .......................................................................................................... 131
-2-1 استانداردهای بیمارستان ................................................................................................................... 138
-3-1 چگونگی طراحی بیمارستان ............................................................................................................. 139
-1-3-1 طراحی ورودی اصلی بیمارستان ................................................................................................ 139
-2-3-1 طراحی هال اصلی بیمارستان ....................................................................................................... 139
-3-3-1 طراحی راهروی اصلی بیمارستان ................................................................................................. 142
-4-3-1 طراحی پلكان اصلی بیمارستان .................................................................................................... 142
-1-3-1 شكل و سبک ساختمان بیمارستان ........................................................................................... 142
-1-3-1 نظم و ترتیب استقرار بخش ها در طبقات ............................................................................... 141
-7-3-1 چگونگی قرارگرفتن وسایل ، اثاثیه و تجهیزات و رنگآمیزی آنها ...................................... 147
منابع و ماخذ فصل ششم ............................................................................................................................... 148
6
فصل هفتم )مصادیق( ........................................................................................................................ 149
-1-7 نمونه بیمارستان تخصصی خارجی ................................................................................................ 112
-1-1-7 بیمارستان قلب ایندیانا ......................................................................................................... 112
-2-7 نمونه های بیمارستان تخصصی داخلی ......................................................................................... 112
-1-2-7 بیمارستان قلب سینا ............................................................................................................ 112
-2-2-7 بیمارستان قلب شهید رجایی تهران ................................................................................. 119
-3-2-7 پلی کلینیک تخصصی قلب بیمارستان بهارستان اصفهان ........................................... 182
-3-7 نمونه های بیمارستان عمومی داخلی ........................................................................................... 183
-1-3-7 بیمارستان امام اهواز ............................................................................................................. 183
منابع و ماخذ فصل هفتم ............................................................................................................................ 181
فصل هشتم )طراحی بیمارستان( ....................................................................................................... 181
-1-8 ایده حجمی ....................................................................................................................................... 187
-2-8 کانسپت کلی ..................................................................................................................................... 187
-3-8 طراحی بیمارستان ........................................................................................................................... 188
فهرست واژگان .............................................................................................................................................. 222
منابع و ماخذ کلیه فصول ........................................................................................................................... 224
7
پیشگفتار
بیمارستان از آغاز به عنوان درمانگاه های عمومی بود که در آن همۀ بیماری های داخلی ٬ جراحی ٬
چشم و روانی درمان می شد تا اینكه بر اثر گذشت زمان و نابسامان شدن کارها و بی توجهی ٬
بیمارستان ها در بسیاری از نقاط به ویرانه هایی تبدیل شدند و تنها در آنها دیوانگان باقی ماندند. از این
رو از کلمۀ مارستان با بیمارستان گاهی مفهوم دیوانه خانه به ذهن می آمد. بیمارستان نهادی است
اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای انسانها و بازگشت به تندرستی و معالجه
امراض به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم پدیدار گشته و همراه با تكامل و توسعه علوم و فنون و
مهارتها و شیوه زندگی و طی راهی طولانی در شكل امروزین خود به عنوان یک نیاز در جوامع بشری
نمایان شده است. بنابراین تاریخ بیمارستان متا ثر از پیشرفت و توسعه روزافزون دانش و تكنولوژی
پزشكی است.
طراحی فضاهای مناسب برای مكان های درمانی به لحاظ ماهیت و تعاریف و عملكرد ٬ تنوع چندانی
نداشته و به همین خاطر می توان گفت ضوابط و استانداردهای خاصی برای تعریف فضاهای یک مجتمع
درمانی وجود دارد. این مكان ها با توجه به مقتضیات طرح ٬ پتانسیل های شهری ٬ محل اجرای
طرح ٬ سرانه درمانی ٬ بهداشت عمومی و انتظارات و امكاناتی که جامعه از این مكان ها دارند شكل
میگیرند.

قیمت : 25 هزار تومان


 

دانشگاه آستارا

http://www.iau_astara.ac.ir/

دانشگاه آيت الله آملي

http://www.amoli.iau.ac.ir/

دانشگاه ابركوه

http://www.abarko/

دانشگاه ابهر

http://www.iau-abhar.ac.ir/

دانشگاه اراك

http://www.iau.arak.ac.ir/

دانشگاه ارسنجان

http://www.iaua.ac.ir/

دانشگاه اردستان

http://www.ardestan.iau.ac.ir/

دانشگاه استهبان

http://www.iauestahban.ac.ir/

دانشگاه اروميه

 

دانشگاه اهواز

http://www.iau.ahvaz.org/

دانشگاه بابل

http://www.azadbabol.ac.ir/

دانشگاه بافق

http://www.bafghazad.ac.ir/

دانشگاه بافت

http://www.iau-baft.ac.ir/sitedown.php

دانشگاه بجنورد

http://www.bojnourdiau.ac.ir/

دانشگاه بندرعباس

http://www.iauba.ac.i/

دانشگاه بوشهر

http://www.iauboushehr.ac.ir/

دانشگاه بيرجند

http://www.iau-birjand.ac.ir/

دانشگاه بردسير

http://www.bardsiriau.ac.ir/

دانشگاه بروجرد

http://www.iau.borujerd.ac.ir/

دانشگاه بناب

http://www.bonabiau.ac.ir/

دانشگاه بهبهان

http://www.iaubehbahan/

دانشگاه تاکستان

http://www.tiau.ir/

دانشگاه تبریز

http://www.iaut.ac.ir/

دانشگاه تربت حیریه

http://www.torbat_h_iau.com/

دانشگاه تهران پزشکی

http://www.iautmu.ac.ir/

دانشگاه  تهران شمال

http://www.iaunt.ac.ir/

دانشگاه تهران جنوب

http://www.azad.ac.ir/

دانشگاهتهران مرکزی

 

دانشگاه جهرم

http://www.jahrom.ac.ir/

دانشگاه جیرفت

http://www.jiroft.ac.ir/

دانشگاه خارک

http://www.iaukharg.ac.ir/

دانشگاه خلخال

http://www.aukh.ac.ir/

دانشگاه خمین

http://www.iaukhomein.ac.ir/index_files/slide0001.htm

دانشگاه خمینی شهر

http://www.iaukhsh.ac.ir/

دانشگاه خوراسگان

http://www.khuisf.ac.ir/default.aspx

دانشگاه خوی

http://www.khoyiau.ac.ir/

دانشگاه داراب

http://www.iaudarab.ac.ir/

دانشگاهدامغان

http://www.damghan.ac.ir/

دانشگاهدهاقان

http://80.191.142.126/

دانشگاه رودهن

http://www.roudeheniau.ac.ir/

دانشگاه زاهدان

http://www.iauzah.ac.ir/

دانشگاه زنجان

http://www.azu.ac.ir/main/index.asp

دانشگاه ساری

http://www.iausari.ac.ir/

دانشگاه ساوه

http://www.iau-saveh.ac.ir/

دانشگاه سبزوار

http://www.iaus.ac.ir/Home

دانشگاه سراب

http://www.iau-sarab.ac.ir/

دانشگاه سپیدان

http://www.iausepidan.ac.ir/

دانشگاه سمنان

http://www.semnaniau.ac.ir/

دانشگاه سنندج

http://www.iausanandaj.ac.ir/

دانشگاهسوادکوه

http://www.iausk.ac.ir/

دانشگاهسیرجان

http://www.iausirjan.ac.ir/

دانشگاه شاهرود

http://www.iau-shahrood.org/

دانشگاهشبستر

http://www.iaushab.ac.ir/

دانشگاه شهرری

http://www.iausr.ac.ir/

دانشگاه شهرکرد

http://www.iaushk.ac.ir/

دانشگاهشهرمجلسی

http://www.iaumajlesi.ac.ir/

دانشگاه شیراز

http://www.iaushiraz.ac.ir/farsi/fhome.php

دانشگاهشیروان

http://www.iau-shirvan.ac.ir/

دانشگاه طبس

http://www.iau-tabas.ac.ir/iau/main/default.asp

دانشگاه علی آباد کتول

http://www.aliabadiau.ac.ir/

دانشگاه فسا

http://www.iaufasa.ac.ir/

دانشگاهفلاورجان

http://www.falavarjan.ac.ir/

دانشگاه فیروزآباد

http://www.iauf.ac.ir/

دانشگاهقزوین

http://www.qazviniau.ac.ir/

دانشگاه قوچان

http://www.iauq.ac.ir/

دانشگاه کازرون

http://www.iauk.net/

دانشگاه کرج

http://www.kiau.ac.ir/

دانشگاه کرمان

http://www.iauk.ac.ir/

دانشگاه کرمانشاه

 

دانشگاه گچساران

http://www.iaug.ac.ir/Farsi

دانشگاه گرگان

http://www.gorganlau.org/

دانشگاه گرمسار

http://www.iau_garmsar.ac.ir/

دانشگاه گناباد

http://www.iaugonabad.ac.ir/

دانشگاه لارستان

http://www.iaularestan.ac.ir

دانشگاه ماکو

http://www.maku_iau.ac.ir/

دانشگاه ماهشهر

http://www.iau.6r.ac.ir/

دانشگاه مبارکه

http://www.mau.ac.ir/

دانشگاه مراغه

http://www.iau-maragheh.ac.ir/

دانشگاه مرودشت

http://www.miau.ac.ir/

دانشگاه مرند

http://www.marandiau.ac.ir/

دانشگاه مشهد

http://www.mshdiau.ac.ir/

دانشگاه میانه

http://www.iau.myianeh.ac.ir/

دانشگاه میبد

http://www.maybodu.ac.ir/

دانشگاه نائین

http://www.naeiniau.ac.ir/

دانشگاه نجف آباد

http://www.iaun.ac.ir/

دانشگاهنور

http://www.niau.ac.ir/

دانشگاهنیشابور

http://www.neyshabour.ac.ir/

دانشگاهنی ریز

http://www.iauneyriz.ac.ir/

دانشگاه ورامین پیشوا

http://www.iauneyriz.ac.ir/

دانشگاه همدان

http://www.iauh.ac.ir/

دانشگاه یاسوج

http://www.iauyasooj.ac.ir/

انشگاه یزد

http://www.yazdiau.ac.ir/

دانشگاهمرکزتفت

http://www.taftuniv.ac.ir/

دانشگاه خاش

http://www.iaukhash.ac.ir/

دانشگاه قائنات

http://www.qaeniau.ac.ir/

دانشگاه دولت آباد

http://www.iaudolatabad.ac.ir/

دانشگاه  عجبشیر

http://www.iau_ajabshir.ac.ir/

اردبیل

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبلان - اردبیل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نوین - اردبیل

اصفهان

دانشکده غیردولتی - غیرانتفاعی معارف قرانی - اصفهان

دانشگاه شیخ بهائی (غیر دولتی - غیرانتفاعی)- اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی المهدی (عج) - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جامی - دلیجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی امین - اصفهان (فولادشهر)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایران زمین - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بزرگمهر - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پیام - گلپایگان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانش پژوهان - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپاهان - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپهر - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنایی - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سینا - کاشان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی فولاد - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر (اصفهان)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه نائینی - نائین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهدعلم - کاشان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نجف اباد - نجف آباد اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نور دانش - میمه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان ایلام

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی باختر - ایلام

آذربایجان شرقی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارس - تبریز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اسوه - تبریز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانشوران - تبریز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رشدیه - تبریز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سراج - تبریز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی مراغه - مراغه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علم و فناوری - تبریز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) - تبریز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عین القضات - میانه

آذربایجان غربی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آذر آبادگان -ارومیه 

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آفاق -ارومیه موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زرینه - خوی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبا - ارومیه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه خوئی - خوی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کمال - ارومیه

بوشهر

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خرد - بوشهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لیان - بوشهر

تهران

آموزشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش آموزش کشور

دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) - تهران

دانشکده علوم حدیث (غیردولتی _ غیرانتفاعی) - وابسته به آستان قدس حضرت عبدالعظیم (ع) - شهرری

دانشگاه علم و فرهنگ (غیر دولتی - غیرانتفاعی) تهران - وابسته به جهاد دانشگاهی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارشاد - دماوند

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الکترونیکی رایانه ای - تهران

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الکترونیکی فاران - تهران

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر البرز - تهران

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الکترونیکی نورطوبی - تهران

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سوره - تهران

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صدر المتالهین (صدرا) - تهران

چهارمحال و بختیاری

 خراسان جنوبی

 خراسان رضوی

دانشگاه امام رضا (ع) (غیر دولتی - غیرانتفاعی)- مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اسرار - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بهار - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بینالود - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تابران - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی توس - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خاوران - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خراسان - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خیام - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سجاد - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سلمان - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سناباد - چناران

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شاندیز - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عطار - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فردوس - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کاویان - مشهد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مطهر - مشهد

خراسان شمالی 

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اشراق - بجنورد موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد

خوزستان

دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) - دزفول

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اهواز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کارون - اهواز

زنجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر 

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی روزبه - زنجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صائب - ابهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کار - زنجان

سمنان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شاهرود - شاهرود

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علاء الدوله سمنانی - گرمسار

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فضیلت - سمنان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کومش - سمنان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایوانکی - ایوانکی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی (گرمسار)

سیستان و بلوچستان

دانشگاه غیر دولتی - غیرانتفاعی بین المللی چابهار - چابهار 

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پرتو - زاهدان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تفتان - زاهدان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هاتف - زاهدان

فارس

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آباده -آباده 

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آپادانا -شیراز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارم - شیراز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اندیشه - جهرم

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پارس - مهر فارس

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تابناک - لامرد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حافظ - شیراز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زند - شیراز

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هنر - شیراز

قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی البرز - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الموت - محمدیه (قزوین)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان (قزوین)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پژوهش صنایع ایران - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رجاء - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سهروردی - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه مجلسی - تاکستان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی غزالی - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میرعماد - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کار - قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کاسپین - شهر صنعتی البرز (قزوین)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کوثر - قزوین 

قم

دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) - قم 

دانشگاه مفید غیر دولتی - غیرانتفاعی - قم

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پویش - قم

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکمت - قم

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی معصومیه (س) - قم

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 

کردستان

 کرمان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بعثت - کرمان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عرفان - کرمان

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مفاخر - رفسنجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جاوید - جیرفت

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کار - کرمان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کرمان - کرمان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر - کرمان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان

کرمانشاه

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دنا - گچساران

گلستان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بهاران - گرگان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبد کاووس

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگانی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی گلستان - گرگان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لامعه گرگانی - گرگان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میرداماد - گرگان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هیرکانیا - بندر گز

گیلان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی احرار - رشت

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جابربن حیان - رشت

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهریار - آستارا

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فجر - لنگرود

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قدر - رشت (کوچصفهان)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قدیر - لنگرود

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کادوس - رشت

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کوشیار گیلانی - بندر انزلی

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه آشرفیه

هرمزگان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قشم - جزیره قشم

 

لرستان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه بحرالعلوم بروجرد , دانشگاه هنر بروجرد

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نوآوران - کوهدشت (لرستان)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی یاسین - بروجرد

مازندران

دانشگاه علوم و فنون مازندران(غیر دولتی - غیرانتفاعی) - بابل 

موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیرانتفاعی شمال - آمل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آمل - آمل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایرانیکا - امیرکلا - بابل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پارسا - بابلسر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پویندگان - چالوس

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تجن - قائمشهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی توحید - گلوگاه (مازندران)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خزر - محمودآباد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خوارزمی - نور

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راه دانش - بابل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راهیان نور - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رحمان - رامسر

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رودکی - تنکابن

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی روزبهان - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سارویه - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ساریان - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبز - آمل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سمنگان - آمل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنا - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قائم - قائمشهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی طبرستان - چالوس

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی طبری - بابل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر (بابلسر)

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) - نور

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کاوش - محمود آباد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کسری - رامسر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی  نیما - محمودآباد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هراز - آمل

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هدف - ساری

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مازیار - رویان (نور)

مرکزی

دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) - ساوه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جامی - دلیجان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانشستان - ساوه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زرندیه - زرندیه (ساوه)

 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فخررازی - ساوه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر اراک - اراک

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهرگان - محلات

همدان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان 

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آبادانی و توسعه روستاها - همدان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الوند - همدان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی گنجنامه - همدان

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نهاوند - نهاوند

یزد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایساتیس - یزد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جواد - یزد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - یزد

موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مشاهیر - یزد

درباره ما
Profile Pic
مـــــــرکـــز طــراحــی طرح معمار انجام تمامی پروژه های معماری فروش تمامی پروژه های معماری 3 بعدی سازی پروزه های معماری کدی کردن پروژه های معماری انجام پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد تلفن تماس : 51 51 994 0936
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    کدهای اختصاصی