loading...
رساله معماری | مطالعات معماری ❶
برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله دانشکده هنر و معماری

  مطالعات دانشکده هنر و معماری

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 20 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 101  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

1
چکیده:
درابتدای طراحی؛ مهمترین بحث در شکل گیری معماری شرایطی است که در آن احساس نیاز به
موضوعی خاص جهت طراحی مطرح میشود.
شاید طراح این روزها بهتر میداند نیاز به چه دارد، نیاز به کجا دارد؟ چه چیز گمشده طراح است؟
دانشجوی رشته معماری نیازش را موقعی درک می کند که آن نیاز خودرانشان دهد و کمبودش
احساس شود. واین آغاز تفکر است وتفکر آغازگر طراحی است.
شاید از همان روزی که بشر آموخت که چگونه محیط خودرا تغییر دهد و سطح آسایش خودرا
بهبود بخشد معماری آغاز شد.
شاید باساخت دیواری ابتدایی وساده ، تنها جهت ایجاد سایه معماری به دنیای انسانها راه پیدا کرد.
معماری مدرن باساختن آغاز شد ، با سعی و تلالاش جهت حل مسائل و رفع نیاز همواره همگام بودو
البته براین امرخطاهایی نیز رخ میداد.شاید امروزه بزرگترین روش معماری کردن همان روشی
میباشد که هزاران سال پیش از آن استفاده میشد.
هدف همان است ونیازهاتغییر پیدا کرده است ولی راه حل کلی همان روش کوشش و خطا است ؛
همان آزمایش ونتیجه گیری و همان فلسفه ای است که معماران عصر تکنولوژی آن را از فلسفه
پوزیتیوییسم گرفته اند.
بااین تفکر نتیجه ای جز این گرفته نخواهد شد، شاید بزرگترین آموزگار معماری، خود آموزی
است. معماری بدون ساختن ، آزمایش کردن و خطا کردن معنا ندارد. و معمار بدون داشتن
شرایطی که بتواند دست به آزمایش وخطا بزند ،نمی تواند بیافریند،بسازدو معماری کند..
باچنین دیدگاهی ، حال باید وظیفه معمار را تبیین کرد. معماران کسانی هستند که نسبت به
مردم عادی بسیار آگاه تر دردرک زمان خود باشند وهمواره شنیدن صدای زمان و درک ساختار آن
وظیفه معمار است و معمار حقیقی کسی است که در حیطه ساختار زمانش دست به آفرینش بزند
ونیازها را در اثر خود برآورده کند و نکته مهمتر آن است که ساخته یک معمار، نه تنها باید
پاسخگوی نیازهای اصلی باشد ، خود موجب آسیب رساندن به بستر و محیط و البته صاحبان
آینده نشود.
2
دیگر وظیفه معمار توانا درمسیر خلق اثر پیش بینی آسیب ها ونیازها قبل از رسیدن آنها می
باشد.توجه کردن به معمار به عنوان خالق فضای زندگی، کار و... جزء اولین وظایف مهم استفاده
کنندگان از فضای معمار ی است .
بهتراست به معمار فرصت داده شود تادرجهت آفرینش و بروز خلالاقیت ها دست به کارشود. از
نظریات، الگوها و طرح های اودرجهت طراحی و برنامه ریزی ها وساخت بهره گیری شود.

قیمت : 20 هزار تومان


برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله دانشکده هنر معماری

  مطالعات دانشکده هنر معماری

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 15 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 81  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

1
چكيده
براي انتخاب موضوع طرح پايان نامه، اينجانب ابتدا به فكرر موضرو ا افتراكه بره بتروان ن ا بره
صو ت يك وزمه با ي ا ائه كاكه و البته شايد هم با بما تغييرات بتوانم به نوان با مشاو ه بره
ا گانهاي مو ك نظر ا ائه بدهم. كانشكده معما ي به موضوع طرح نهايا اينجانب ماباشد به كلير
نبوك اين چنين مربزي ك كاخ شهر زنجان مو ك انتخاب من قررا گرفر . همينرين ايرن گونره
طرحها به كلي كاشتن ضوابط و مقر ات خاص طراحا به گونهاي قانونمند مابايس طراحا شوك
و اين وش طراحا مو ك لاقه اينجانب ماباشد. بعد از انتخاب موضوع طرح به جستجوي سراي
مناسبا به كا اي با بري مرتبط با طرح باشد افتاكه، و سايتا مناسبا به با كانشگاه زاك اسلاما
واحد زنجان همجوا پيدا بركه. ك طراحاها بيشتر به خلق فضاهايا فكر مابركه بره بتروانم ك
ين يكپا چگا كا اي فضاهايا براي تنفس و نو گيري باشد. هميشه سعا مابركه به به گونهاي
اجرايا . فنا طراحا بنم تا بتوان ك ينده ن ا اجرا برك. براي تحقق اين هدف با مهندسران برا
سابقه ك شته مران و سازه مشو ت بركه، اميد اس توانسته باشم طرحا مطابق با مطالب ذبر
شده ك بالا ا ائه كهم.
2
هنر چيست؟
3
مقدمه:
با ها چنين پرسشا از كهانها شنيده شده اس . تشرخي »؟ چرا بايد يك اثر هنري كانسته شوك «
اينكه چه چيز هنر محسوب ماشوك و سنجش ا زش هر اثر هنري، كو مضوع جدا از هم اس ، بره
حتا اگر وش قاطعا نيز براي تفكيك هنر از غيرر هنرر ك كسر ماكاشرتيم براز نماتوانسرتيم
بيفي يا ا زش ثا هنري ا اندازهگيري نماييم.
ك اين بخش به بسط و تعريف هنر، يشههاي ن ماپرركازيم. مسرائلا بره ك ايرن بخرش مرو ك
بر سا قرا ماگيرند با تند از:
تعريف هنر 
تقسيمبندي انواع هنر 
يشههاي هنر 
4
2.1 . تعريف هنر
كميان از كيرباز بر اين اكت بوكهاند به كو موضوع فوق ا يكا بدانند و غالباً زمرانا بره پرسريده
برا گراها بره تفراوت ايرن كو »؟ هنر خروب چيسر « مراك اين اس به »؟ هنر چيس « ماشوك
موضوع، تا بنون هر اصلا به براي سنجش و ك جهبندي هنر پيشنهاك شده اس از بمال مطلروب
به كو بوكه اس .
فرينش يك اثر هنري ا نبايد با مها ت كستا يا استاكبا ي يكسان كانس ، برخا با هاي هنري
نياز فراوان به حد ا لاي نظم و كق فنا كا ند و پا ه كيگر ندا ك. اما حترا اثرري ا بره صررفاً يرا
بمال مها ت و بوشش صنعتگري ساخته شده اس نماتوان هنر كانس .
مگر نكه جهشا از تخي ك فرينش ن به برا فتره باشرد. تخير ، از جملره ا زشرهاي ثابر و
هميشگا هنر ماباشد، تخي يشه انديشهها يا احساسهاي خلاق اس ، تخير قرد تا اسر بره
مفاهيم هنري و معنوي جديد ا ماسازك.
ك كنياي امروز به بسط كانش و هنر به سر صو ت ماگيرك و زندگا از لحرا وسراي بيران و
ا تباط چنان غنا گشته اس به هنر بمابيش هردفهاي اوليره خروك ا از كسر كاكه ك زنردگا
جذب شده اس ، براي نكه هر نوع معيا سنجشا براي هنر ك كس كاشته باشريم نخسر بايرد
بپذيريم به ك زمينه هنر ا زشخايا ثاب و هميشگا وجوك كا ك و ا زش واقعا هر هنرري چيرزي
پايدا و مستق از تصرف زمان و وضع محيط اس .
شايد چنين ا زشهايا وجوك كاشته باشد اما اين حقيق نيز غيرقاب انكا ماباشد به قايد ك با ه
ثا هنري پيوسته ك تغيير اس نه فقط امروز بلكه ك سراسر تا يخ، حتا اصليترين ثا بلاسيك
نوسانهاي اوج و حضيض خوك ا كاشته اس و تا يخ ذوق به جزيا از تا يخ هنر ا تشكي ماكهد
چيزي جزك طرك بركن شاهكا هاي مشهو و برگزيدن ثا متروك نبوكه اس . پس چنين مانمايد
به خواص مطلق هنر بر كما پوشيده مانده اسر و هيكرس نماتوانرد مسرتق از تررثير زمران و
محيط ك با ه ثا هنري كاو ي بند، خواه ك گذشته و خواه ك حال حاضر.
بديها اس به يك مفهوه بلا مانند هنر كا اي تفاسير و تعا يف گوناگونا اس و هر بسا بسته
به چگونگا تفكر خوك نرا بيان ماكا ك و با همه اين تعا يف شخصا و زاكيهايا به براي محدوكه
هنر قايليم مكاتب قيدتا هم هر بداه تعريف و محدوكه خاصا ا برراي هنرر و هنرمنرد ك نظرر
ماگيرند. ك اينجا فقط به ذبر چند نمونه از تعا يف شخصا به بوسريله نويسرندگان و متفكرران
بز گ ك مو ك هنر بيان شده اس بسنده مابنيم:
دهاي قيده كا ند از وقتيكه بشر براي جلب نظر كيگران براي زيبايا خوك از چيزي استفاكه بررك
هنر بوجوك مد و برخا معتقدند هر چيزي به بدس بشر ساخته شوك و از ن زيبايا مشهوك باشد
با هنري اس . گروها هم معتقدند به هنر منشر مراكي كا ك و كمرا ك مواجهره برا طبيعر و
زندگا ماكي هنر ا بوجوك و كه اس .
ميگويد: » شناخت زيبايي « در كتاب » فليسين شاله «

قیمت : 15 هزار تومان


برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

  موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1         رساله خانه علوم و پژوهشکده فناوری

  مطالعات خانه علوم و پژوهشکده فناوری

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 20 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 175  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

مقدمه

مقدمه                                                                                               ا

روش تحقيق                                                                                        ط

ضرورت تحقيق                                                                                     ي

فرآيند مطالعات طراحي                                                                           ك

بيان مسئله                                                                                         ل

بيان موضوع                                                                                        ن

بيان هدف                                                                                           ع

مباني نظري معماري پروژه                                                                        ف

 

فصل اول مطالعات پايه

1ـ تحقيق و پژوهش                                                                               1

1ـ1ـ تحقيق و پژوهش                                                                           1

1ـ1ـ1ـ از نظر لغت                                                                               1

1ـ1ـ2ـ در اصطلاح                                                                               1

1ـ2ـ ضرورت‌هاي پژوهش                                                                        2

1ـ2ـ1ـ از نظر علمي                                                                             2

1ـ2ـ2ـ در جنبه مكتب‌شناسي                                                                  3

1ـ3ـ دامنه ضرورت‌ها                                                                             3

1ـ3ـ1ـ در جنبه حيات فردي                                                                   3

1ـ3ـ2ـ در جنبه اجتماعي                                                                       4

1ـ3ـ3ـ از نظر اخلاقي                                                                           4

1ـ3ـ4ـ از ديد اسلام                                                                             4

1ـ4ـ فوائد پژوهش                                                                                6

1ـ4ـ1ـ در جنبة فردي                                                                           6

1ـ4ـ2ـ در جنبة اجتماعي                                                                       6

1ـ4ـ3ـ در جنبة فرهنگي                                                                        7

1ـ5ـ نفس پژوهش و لذت آن                                                                    7

1ـ6ـ اهداف و مقاصد پژوهش                                                                    8

1ـ6ـ1ـ منظور از هدف                                                                           8

1ـ6ـ2ـ ضرورت و اهميت هدف در تحقيق                                                     9

1ـ6ـ3ـ ويژگيهاي اهداف                                                                         9

1ـ6ـ4ـ دسته‌بندي اهداف                                                                       10

1ـ7ـ مشكلات و موانع تحقيق پژوهش                                                          13

1ـ7ـ1ـ در رابطه با پژوهشگر                                                                    13

1ـ7ـ2ـ در رابطه با كادر تحقيق                                                                 15

1ـ7ـ3ـ در رابطه با منابع تحقيق                                                                15

1ـ7ـ4ـ در رابطه با واقعيت‌هاي جامعه                                                          15

1ـ8ـ انواع پژوهش از نظر عده پژوهشگران                                                     16

1ـ8ـ1ـ تحقيق فردي                                                                             17

1ـ8ـ2ـ تحقيق گروهي                                                                           17

1ـ9ـ امكانات لازم براي پژوهش                                                                 17

1ـ9ـ1ـ در جنبه پژوهشگر                                                                       17

1ـ9ـ2ـ در جنبه مسأله پژوهش                                                                 17

1ـ9ـ3ـ امكانات در رابطه با واقعيت‌ها                                                           17

1ـ9ـ3ـ1ـ امكانات اقتصادي                                                                     17

1ـ9ـ3ـ2ـ امكانات اجتماعي                                                                     18

1ـ9ـ3ـ3ـ امكانات سياسي                                                                       18

1ـ9ـ3ـ4ـ امكانات فرهنگي                                                                      18

1ـ9ـ3ـ5ـ امكانات مذهبي                                                                       18

1ـ9ـ3ـ6ـ امكانات ديگر                                                                          19

1ـ10ـ مراحل پژوهش                                                                            20

1ـ10ـ1ـ تعيين موضوع                                                                         20

1ـ10ـ2ـ تعيين مرز موضوع                                                                     21

1ـ10ـ3ـ تهيه اطلاعات                                                                          21

1ـ10ـ4ـ تدوين اطلاعات                                                                        21

1ـ10ـ5ـ تهيه فرضيه                                                                            21

1ـ10ـ6ـ بررسي مجدد فرضيه                                                                  21

1ـ10ـ7ـ تهيه اصل يا قانون                                                                     22

1ـ10ـ8ـ دستيابي به نظريه يا تئوري                                                           22

1ـ10ـ9ـ نگارش و ارائه تحقيق                                                                  22

1ـ11ـ طرح پژوهش                                                                              22

1ـ11ـ1ـ طرح تحقيق                                                                            23

1ـ11ـ2ـ نكات مورد بحث در طرح                                                             23

1ـ12ـ روش‌هاي كلي در پژوهش                                                                25

1ـ12ـ1ـ روش‌هاي فلسفيـ مذهبي                                                              25

1ـ12ـ2ـ روش‌هاي مطالعه‌اي                                                                    25

1ـ12ـ3ـ روش‌هاي تجربي                                                                       25

2ـ وضعيت علمي كشور                                                                           26

2ـ1ـ وضعيت علمي كشور                                                                       26

2ـ2ـ مشكلات و موانع ساختاري در نظام تحقيقاتي ايران                                     27

2ـ2ـ1ـ مشكلات مربوط به مديريت سياستگذاري و نيروي انساني                           27

2ـ2ـ2ـ مشكلات مربوط به ساختار و تشكيلات تحقيقات                                     28

2ـ2ـ3ـ مشكلات مربوط به اطلاع رساني فرهنگ و آموزش                                   28

2ـ2ـ4ـ مشكلات مربوط به قوانين و مقررات                                                   28

2ـ2ـ5ـ مشكلات مربوط به بهره‌برداري از منابع پژوهشي                                     28

2ـ3ـ  نقاط قوت و ضعف بخش پژوهش در ايران                                              29

3ـ بررسي آماري پژوهش در ايران                                                               30

3ـ1ـ بررسي آماري پژوهش در ايران و مقايسه آن در جهان                                  30

3ـ2ـ منابع مالي و انساني بخش پژوهش                                                        31

3ـ3ـ بهره‌وري بخش پژوهش در ايران                                                           32

3ـ4ـسياستها و خط‌مشي‌هاي بخش پژوهش در برنامه‌هاي توسعه ‌كشور                    33

4ـ رابطه علم و تكنولوژي با پژوهش                                                             35

4ـ1ـ رابطه علم و تكنولوژي با پژوهش                                                          35

4ـ2ـ ضرورت امر پژوهش در توسعه علم و فن‌آوري                                           35

4ـ3ـ نياز به تربيت پژوهشگر                                                                     36

5ـ جوانان در جامعه امروز                                                                        37

5ـ1ـ جوانان در جامعه امروز                                                                     37

5ـ2ـ مفهوم نوجواني و جواني                                                                    38

5ـ3ـ مفهوم نياز و بررسي آن در جوانان                                                        39

5ـ4ـ تقسيم‌بندي نيازها                                                                          40

5ـ4ـ1ـ نيازهاي فيزيولوژيك                                                                     40

5ـ4ـ2ـ نياز به امنيت (ايمني)                                                                   40

5ـ4ـ3ـ نياز به تعلق و عشق (وابستگي)                                                        41

5ـ4ـ4ـ نياز به احترام                                                                            41

5ـ4ـ5ـ نياز به خود شكوفائي يا تحقق ذات يا كامل شدن                                    41

5ـ5ـ طبقه بندي نيازهاي جوانان                                                                41

5ـ5ـ1ـ نيازهاي جسماني                                                                        42

5ـ5ـ2ـ نيازهاي رواني                                                                            42

5ـ5ـ3ـ نيازهاي زيستي                                                                          44

5ـ6ـ پيامدهاي عدم توجه به نيازهاي نوجوانان و جوانان                                      45

5ـ7ـ افراط و تفريط در برابر جوانان                                                             47

5ـ8ـ انگيزه پيشرفت زمينه‌اي براي پژوهشگري جوانان                                       48

5ـ9ـ علاقه جوانان به مجهولات                                                                 49

5ـ10ـ نيازهاي نسل جوان                                                                       49

5ـ11ـ تعليم و تربيت در دوران جواني                                                         50

5ـ12ـ تربيت مبتني بر ارزش‌شناسي در جوانان                                               52

5ـ13ـ لزوم رعايت حقوق جوانان و توجه به ميزان سن                                       54

5ـ14ـ هدف تعليم و تربيت جوانان                                                             55

5ـ15ـ تصريح هدف غائي تربيت                                                                56

5ـ16ـ دعوت اسلام به تعليم و تربيت                                                          57

6ـ پويا و سازنده بار آوردن انسان                                                                 58

6ـ1ـ پويا و سازنده بارآوردن انسان                                                              58

6ـ2ـ انسان فعال و انسان پذيرا                                                                  60

6ـ3ـ تأكيد بر حركت و تحول انسان از ديدگاه آيات قرآن                                    61

 

فصل دوم: مطالعات تكميلي

1ـ علم در آينه هنر                                                                               65

1ـ1ـ علم چيست؟                                                                                65

1ـ2ـ علم در آينه معماري                                                                        67

1ـ3ـ معماري و الكترونيك                                                                       71

1ـ3ـ1ـ ناماديت                                                                                   71

1ـ3ـ2ـ حسي بودن                                                                              71

1ـ3ـ3ـ چند رسانه‌اي بودن                                                                      72

2ـ معماري (مسئله يا پاسخ)                                                                      73

2ـ1ـ معماري (مسئله يا پاسخ)                                                                   73

2ـ2ـ انگاره‌هاي پنهاني ذهنيت                                                                   73

2ـ2ـ1ـ پايداري                                                                                   74

2ـ2ـ2ـ پويايي                                                                                    74

2ـ2ـ3ـ تغيير                                                                                     74

3ـ تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي                                                   77

3ـ1ـ تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي                                                77

4ـ ضرورت تأسيس باشگاه دانش‌پژوهان                                                         78

5ـ معرفي پژوهشکده مطالعه آثار تاریخی                                                       80

5ـ1ـ پژوهشکده مطالعه آثار تاریخی                                                             80

5ـ2ـ كليات                                                                                        80

5ـ3ـ وظايف                                                                                       80

5ـ4ـ اركان و تشكيلات                                                                           81

5ـ5ـ عضويت                                                                                      83

5ـ6ـ امور مالي                                                                                    84

5ـ7ـ آيين‌نامة پذيرش عضو در پژوهشکده مطالعه آثار تاریخی                               84

5ـ8ـ نمودار سازماني پژوهشکده مطالعه آثار تاریخی                                           86

 

فصل سوم: مطالعات تطبيقي

ـ مطالعات تطبيقي                                                                                 87

1ـ مركز تكنولوژي مك كورميك تريبون                                                        88

2ـ دانشگاه تكنولوژي و مجموعه آموزشي لاورنس                                              90

3ـ دانشگاه تكنولوژي چالمرز                                                                     92

4ـ دانشگاه تكنولوژي ماساچوست                                                                94

5ـ مركز فرهنگي ژرژ پمپيدو                                                                     95

 

فصل چهارم: مطالعات زمينه

1ـ مطالعات شهر مشهد                                                                           97

1ـ1ـ مطالعات تاريخي شهر مشهد                                                               97

1ـ2ـ پيدايش شهر مشهد                                                                        97

1ـ3ـ شناخت شهر مشهد                                                                        99

1ـ3ـ1ـ بررسي‌هاي كلي در مقياس شهر                                                        99

1ـ3ـ1ـ1ـ موقعيت جغرافيايي شهر مشهد                                                     100

1ـ3ـ1ـ2ـ شناخت استخوان‌بندي شهر مشهد                                                 100

1ـ3ـ1ـ3ـ محورهاي شاخص شهر مشهد به لحاظ نقش ارتباطي و يا سيماي شهري       101

1ـ3ـ1ـ4ـ نقاط شاخص شهر مشهد                                                            103

1ـ3ـ2ـ توسعه شهر مشهد در آينده                                                            104

1ـ3ـ2ـ1ـ بررسي اجمالي گسترش غربي شهر                                                 104

1ـ3ـ2ـ2ـ مساحت شهر و كاربريهاي اراضي طرح جامع (95ـ 70)                         105

1ـ4ـ بررسي شرايط اقليمي                                                                      106

1ـ4ـ1ـ وزش باد                                                                                  106

1ـ4ـ2ـ تابش آفتاب                                                                              106

1ـ4ـ3ـ بررسي وضعيت حرارتي هوا در شب و روز                                            107

1ـ4ـ4ـ مواقع گرم و مواقع سرد سال                                                           108

1ـ4ـ5ـ خلاصه و نتيجه‌گيري                                                                   109

1ـ4ـ6ـ جهت استقرار ساختمان                                                                 109

1ـ5ـ بررسي‌هاي جمعيتي شهر مشهد                                                          110

1ـ5ـ1ـ جمعيت شهر مشهد                                                                     110

1ـ5ـ2ـ جمعيت شناور شهر مشهد                                                              111

2ـ مطالعات سايت طراحي                                                                        113

2ـ1ـ معرفي سايت                                                                                113

2ـ2ـ تجزيه و تحليل محدوده مورد نظر                                                         113

2ـ2ـ1ـ روند شكل‌گيري محدوده در گذر تاريخ                                                113

2ـ2ـ2ـ بررسي موقعيت محدوده در شهر مشهد                                               114

2ـ2ـ2ـ1ـ موقعيت مكاني محدوده در شهر مشهد                                             114

2ـ2ـ2ـ2ـ موقعيت محدوده به لحا‌ظ اقتصادي                                                 114

2ـ2ـ2ـ3ـ موقعيت محدوده به لحاظ جمعيتي                                                 115

2ـ2ـ2ـ4ـ موقعيت محدوده به لحاظ حوزه اداري                                             115

2ـ2ـ2ـ5ـ موقعيت محدوده به لحاظ فضاي سبز                                              115

2ـ2ـ2ـ6ـ موقعيت محدوده به لحاظ تفريحي، فراغتي                                        115

2ـ2ـ3ـ شبكه دسترسي محدوده سايت                                                        116

 

فصل پنجم: تحليل

1ـ طبقه‌بندي اطلاعات                                                                            118

2ـ تحليل اطلاعات                                                                                121

3ـ مباني نظري طراح                                                                             124

4ـ مباني طراحي معماري پروژه                                                                  126

5ـ برنامه‌ريزي فيزيكي پروژه                                                                      128

5ـ1ـ مباني برنامه‌ريزي فيزيكي                                                                  128

5ـ1ـ1ـ بررسي جمعيت هدف (گروه‌هاي مخاطب)                                             128

5ـ1ـ2ـ رايزني با اساتيد و مسئولان مختلف                                                    128

5ـ1ـ3ـ بررسي نمونه‌هاي مشابه پژوهشي                                                       128

5ـ1ـ4ـ اساسنامه باشگاه                                                                         128

5ـ1ـ5ـ استاندارد‌هاي موجود                                                                    129

5ـ2ـ طرح جامع فيزيكي                                                                         129

5ـ2ـ1ـ حوزه‌بندي فضاها                                                                        129

5ـ2ـ1ـ1ـ اداري                                                                                  129

5ـ2ـ1ـ2ـ علمي ـ پژوهشي                                                                     129

5ـ2ـ1ـ3ـ‌ اقامتي‌                                                                                 130

5ـ2ـ1ـ4ـ خدماتي                                                                               130

5ـ2ـ1ـ5ـ ارتباطي                                                                               130

5ـ2ـ2ـ ابعاد، اندازه و استانداردهاي فضاهاي اصلي مجموعه                                  131

5ـ2ـ2ـ1ـ آزمايشگاه‌ها                                                                           131

5ـ2ـ2ـ1ـ1ـ طبقه‌بندي                                                                         131

5ـ2ـ2ـ1ـ2ـ روش‌ها يا گرايش‌ها                                                                131

5ـ2ـ2ـ1ـ3ـ اصول طراحي                                                                      131

5ـ2ـ2ـ1ـ4ـ فضاي لازم براي هر نفر                                                           132

5ـ2ـ2ـ1ـ5ـ مدول‌هاي طراحي                                                                 132

5ـ2ـ2ـ1ـ6ـ توزيع سرويس‌ها                                                                   133

5ـ2ـ2ـ1ـ7ـ سيستم‌هاي دفع مواد زايد                                                       134

5ـ2ـ2ـ1ـ8ـ انباري                                                                              134

5ـ2ـ2ـ1ـ9ـ نيازهاي ويژه                                                                       134

5ـ2ـ2ـ1ـ10ـ فضاهاي مرتبط                                                                  135

5ـ2ـ2ـ1ـ11ـ روكار سطح                                                                      135

5ـ2ـ2ـ2ـ كلاس‌ها‌                                                                               136

5ـ2ـ2ـ2ـ1ـ فضاي مورد نياز                                                                    136

5ـ2ـ2ـ2ـ2ـ شكل استاندارد اتاق                                                               136

5ـ2ـ2ـ3ـ كتابخانه                                                                               137

5ـ2ـ2ـ3ـ1ـ بررسي روابط داخلي در كتابخانه                                                137

5ـ2ـ2ـ3ـ2ـ ورودي در كتابخانه                                                                138

5ـ2ـ2ـ3ـ3ـ قسمت مطالعه در كتابخانه                                                       138

5ـ2ـ2ـ3ـ4ـ فضاي امانات كتابخانه                                                             138

5ـ2ـ2ـ3ـ5ـ نورگيري در كتابخانه                                                              139

5ـ2ـ2ـ3ـ6ـ تهويه در كتابخانه                                                                 139

5ـ2ـ2ـ3ـ7ـ حفاظت در مقابل آتش‌سوزي                                                    139

5ـ2ـ2ـ3ـ8ـ استاندارد فضاي كتابخانه                                                         140

5ـ2ـ2ـ4ـ ساختار اداري                                                                         140

5ـ2ـ2ـ5ـ سالن‌هاي سخنراني                                                                   141

5ـ2ـ2ـ5ـ1ـ شكل اساسي                                                                      141

5ـ2ـ2ـ5ـ2ـ ابعاد كمينه براي صندلي‌ها                                                       141

5ـ2ـ2ـ5ـ3ـ انواع ترتيب صندلي‌ها                                                             141

5ـ2ـ2ـ6ـ نمايشگاه                                                                               141

5ـ2ـ2ـ6ـ1ـ عملكرد نمايشگاه                                                                  142

5ـ2ـ2ـ6ـ2ـ نحوه نورپردازي در نمايشگاه                                                      142

5ـ2ـ2ـ6ـ3ـ مسيرهاي حركت                                                                  143

5ـ2ـ2ـ7ـ سلف سرويس                                                                         144

5ـ2ـ2ـ8ـ مجموعه اقامتي                                                                       146

5ـ2ـ2ـ8ـ1ـ خصوصيات استفاده‌كنندگان                                                     146

5ـ2ـ2ـ8ـ2ـ فضاهاي تشكيل‌دهنده مجموعه اقامتي                                          147

5ـ2ـ2ـ8ـ3ـ طبقات تشكيل‌دهنده فضاي اقامتي (اتاق‌خوابها)                                147

5ـ2ـ2ـ8ـ4ـ اتاق‌خوابها                                                                          149

5ـ2ـ2ـ8ـ5ـ تيپ‌بندي اتاق ميهمانان                                                          149

5ـ2ـ2ـ8ـ6ـ تجهيزات اتاق ميهمانان                                                           150

5ـ2ـ2ـ8ـ7ـ ورودي اصلي                                                                       150

5ـ2ـ2ـ8ـ8ـ ورودي خدماتي                                                                    150

5ـ2ـ2ـ8ـ9ـ لابي                                                                                150

5ـ2ـ2ـ8ـ10ـ فضاهاي خدمات و پشتيباني                                                   152

5ـ2ـ3ـ ريزفضاها                                                                                  154

5ـ2ـ4ـ تدقيق برنامه فيزيكي                                                                    155

6ـ جدول سازگاري فضاها                                                                         165

7ـ دياگرام ارتفاعي                                                                                166

8ـ دياگرام روابط عملكردي                                                                       167

9ـ سازه و تأسيسات                                                                               170

9ـ1ـ سازه                                                                                         170

9ـ2ـ تأسيسات                                                                                    170

9ـ2ـ1ـ آبرساني                                                                                   171

9ـ2ـ2ـ اطفاء و اعلام حريق                                                                     171

9ـ2ـ3ـ گرمايش و سرمايش                                                                     171

9ـ2ـ4ـ برق رساني                                                                               171

10ـ قابليت سنجي اراضي                                                                        172

10ـ1ـ قابليت استقرار توده و فضا در نقاط مختلف سايت                                     172

10ـ2ـ قابليت تنظيم و استقرار وروديهاي سواره، پياده و خدمات

قیمت : 20 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله خانه سالمندان

  مطالعات خانه سالمندان

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 162  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست ............................................................................................................................................................... 1
فصل اول: تعاریف و مفاهیم .................................................................................................................... 6
1-1 تعریف سالمند.............................................................................................................................................. 7
2-1 پيدایش خانه هاي سالمندان در جهان ....................................................................................................... 11
3-1 خانه هاي سالمندان در ایران...................................................................................................................... 12
4-1 ساختار جمعيتي سالمندان.......................................................................................................................... 11
1-1 ویژگي هاي دوره سالمندي........................................................................................................................ 17
1-1-1-1 برخي خصوصيات افراد مبتلا به آلزایمر........................................................................................... 21
2-1-1-1 چند توصيه طراحي مخصوص افراد مبتلا به الزایمر......................................................................... 22
3-1-1-1 چند توصيه کلي براي طراحي ......................................................................................................... 22
2-1-1 ویژگي هاي سایکولوژي....................................................................................................................... 24
1-2-1-1 روان شناسي دوران سالمندي............................................................................................................ 24
2-2-1-1 افسردگي در سالمندان...................................................................................................................... 27
3-2-1-1 علایم افسردگي در سالمندان............................................................................................................ 27
4-2-1-1 بي خوابي در سالمندان..................................................................................................................... 22
3-1-1 ویژگي هاي اجتماعي............................................................................................................................ 31
1-3-1-1 پایگاه اجتماعي- فرهنگي................................................................................................................. 31
2-3-1-1 جامعه شناسي سالمندي.................................................................................................................... 32
3-3-1-1 سه مدل در ارتباط با چگونگي تاثيرات محيطي بر روي سالمندان................................................... 33
6-1 تغذیه سالمندان.......................................................................................................................................... 31
1-6-1 مشکلات موثر بر وضع تغذیه سالمندان................................................................................................ 31
1-1-6-1 مشکلات در خوردن غذا.................................................................................................................. 31
2-1-6-1 اختلالات گوارشي............................................................................................................................ 36
3-1-6-1 مشکلات روده اي............................................................................................................................. 36
4-1-6-1 بيماري ها.......................................................................................................................................... 36
2-6-1 نيازهاي تغذیه اي سالمندان................................................................................................................... 36
1-2-6-1 انرژي................................................................................................................................................ 36
2-2-6-1 پروتئين............................................................................................................................................. 37
3-2-6-1 چربي ها........................................................................................................................................... 37
4-2-6-1 تامين ویتامين ها............................................................................................................................... 37
37.........................................................................................................................................C 1-2-6-1 ویتامين
6-2-6-1 ویتامين
33.......................................................................................................................................B6
33....................................................................................................................................B 7-2-6-1 ویتامين 12
3-2-6-1 مواد معدني....................................................................................................................................... 33
3-6-1 مواد غذایي غير مجاز............................................................................................................................. 32
4-6-1 توصيه هاي غذایي براي سالمندان......................................................................................................... 32
1-6-1 نتيجه کاربردي در طراحي..................................................................................................................... 41
7-1 نيازهاي سالمندان....................................................................................................................................... 41
1-7-1 احتياجات عاطفي.................................................................................................................................. 41
2-7-1 احتياجات معيشتي................................................................................................................................. 42
3-7-1 احتياج به تفریح و سرگرمي.................................................................................................................. 42
4-7-1 احتياج به شرکت در زندگي اجتماعي................................................................................................... 42
1-7-1 امنيت..................................................................................................................................................... 43
3-1 ورزش و سلامت سالمندان........................................................................................................................ 44
2-1 تفریحات.................................................................................................................................................... 46
11-1 نتيجه کابردي در طراحي......................................................................................................................... 43
11-1 فعال سازي سالمندان............................................................................................................................... 11
12-1 کار آفریني................................................................................................................................................ 11
13-1 فرهنگي اجتماعي............................................................................................................................... 12
14-1 فرهنگ سراي سالمند............................................................................................................................... 12
11-1 ایستگاه هاي فعاليت )فعال سازي( ......................................................................................................... 14
فصل دوم: ضوابط و استانداردها............................................................................................................ 66
1-2 شناخت فضاها........................................................................................................................................... 17
1-1-2 بخش نگهداري – اقامتي....................................................................................................................... 17
2-1-2 بخش خدماتي....................................................................................................................................... 12
3-1-2 بخش
اداري........................................................................................................................................... 61
4-1-2 بخش درماني و توان بخشي.................................................................................................................. 61
1-1-2 بخش تفریحي و فرهنگي...................................................................................................................... 62
6-1-2 بخش
ارتباطي........................................................................................................................................ 63
2-2 استانداردها................................................................................................................................................. 64
1-2-2 اندازه هاي اروگونومي........................................................................................................................... 64
2-2-2 ضوابط عمومي طراحي معماري............................................................................................................ 61
1-2-2-2 سطوح............................................................................................................................................... 61
2-2-2-2 سطوح شيب دار............................................................................................................................... 66
3-2-2-2 بازشوها............................................................................................................................................. 67
4-2-2-2 ميله دستگيره..................................................................................................................................... 63
1-2-2-2 علائم و تجهيزات............................................................................................................................. 62
6-2-2-2 پله..................................................................................................................................................... 71
7-2-2-2 آسانسور............................................................................................................................................ 72
3-2-2-2 راهرو................................................................................................................................................ 74
2-2-2-2 سرویس بهداشتي.............................................................................................................................. 76
11-2-2-2 سایر مقررات.................................................................................................................................. 73
3-2-2 ضوابط اختصاصي طراحي معماري خانه
سالمندان................................................................................ 72
1-3-2-2 الزامات عمومي................................................................................................................................. 72
2-3-2-2 فضاهاي اصلي.................................................................................................................................. 31
4-2-2 مشخصات فضاي باز مجموعه خانه سالمندان....................................................................................... 23
1-4-2-2 نکات کلي طراحي............................................................................................................................ 21
2-4-2-2 مسيرهاي پياده روي.......................................................................................................................... 27
3-4-2-2 فضاي سبز...................................................................................................................................... 111
4-4-2-2 پلکان و رمپ ها............................................................................................................................. 111
1-4-2-2 نشيمن گاه ها، مکان هاي گردهمایي و فعاليت ها.......................................................................... 112
6-4-2-2 مبلمان و تجهيزات.......................................................................................................................... 114
7-4-2-2 استخرها و نهرها............................................................................................................................. 116
3-4-2-2 نورپردازي....................................................................................................................................... 116
2-4-2-2 کاشت گل و گياه............................................................................................................................ 117
فصل سوم: نمونه های مشابه................................................................................................................ 111
1-3 نمونه هاي داخلي...................................................................................................................................... 111
1-1-3 خانه سالمندان فرزانگان........................................................................................................................ 111
1-1-1-3 خدمات درماني و توان بخشي......................................................................................................... 112
2-1-1-3 خدمات پرستاري و مراقبتي............................................................................................................. 112
3-1-1-3 خدمات تفریحي و اختصاصي......................................................................................................... 113
2-1-3 آسایشگاه معلولين و سالمندان کهریزک................................................................................................ 113
1-2-1-3 واحدهاي داخل آسایشگاه .............................................................................................................. 113
2-2-1-3 واحد اداري...................................................................................................................................... 112
3-2-1-3 خوابگاه مددجویان........................................................................................................................... 112
4-2-1-3 واحد خدمات................................................................................................................................. 121
1-2-1-3 واحد درماني................................................................................................................................... 124
6 واحد فرهنگي................................................................................................................................ 127 -2-1-3
7-2-1-3 مجتمع ورزشي............................................................................................................................... 123
3-2-1-3 ساختمان مهر.................................................................................................................................. 123
2-2-1-3 شهرک ها )اميد، گل ها، عميد( ..................................................................................................... 122
2-3 نمونه خارجي............................................................................................................................................ 131
3-3 نتایج حاصل از مطالعات موردي خانه هاي سالمندان در ایران................................................................ 143
فصل چهارم: شناخت بستر طرح.......................................................................................................... 111
1-4 تاریخچه شهر تهران.................................................................................................................................. 141
2-4 سابقه پيدایش منطقه 22 شهرداري تهران.................................................................................................. 146
1-2-4 مشخصات جغرافيایي منطقه 22 شهرداري تهران................................................................................. 143
2-2-4 وضعيت اقليم و هواشناسي منطقه 22 شهرداري تهران......................................................................... 142
3-2-4 توپوگرافي منطقه 22 شهرداري تهران................................................................................................... 111
4-2-4 پتانسيل هاي اکولوژیکي منطقه 22 شهرداري تهران............................................................................. 112
1-2-4 گونه هاي گياهي موجود در منطقه 22 شهرداري تهران...................................................................... 113
3-4 طرح تفصيلي منطقه 22 شهرداري تهران................................................................................................... 114
فصل پنجم: روند طراحی..................................................................................................................... 166
1-1 تحليل سایت............................................................................................................................................ 117
1-1-1 شبکه معابر و دسترسي ها ، ابعاد و مساحت سایت............................................................................ 117
2-1-1 همسایگي ها ، دید و منظر.................................................................................................................. 113
3-1-1 شيب عمومي زمين.............................................................................................................................. 161
2-1 نقشه ها و سایر مدارک طراحي............................................................................................................... 162
منابع

قیمت : 25 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله خانه سالمندان

  مطالعات خانه سالمندان

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 20 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 108  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ............................................................................................................ 1
اهداف کلی و جزئی ............................................................................................ 1
مقدمه ............................................................................................................. 2
فصل اول: مبانی نظری:
بخش نخست: سالمندی ازدیدگاههای مختلف:
دیدگاه جسمانی ................................................................................................. 3
دیدگاه روانی .................................................................................................... 3
دیدگاه مرضی ................................................................................................... 3
دیدگاه روانشناسی .............................................................................................. 3
سن پیری ......................................................................................................... 4
فرهنگ پیری..................................................................................................... 5
تعاریف مربوط به پیری و انواع پیری .......................................................................... 5
پیری امری مثبت یا منفی ....................................................................................... 5
بخش دوم:شناخت سالمند:
سالمندی چیست ................................................................................................ 7
الف
بررسی ازدیدگاه جمعیتی ....................................................................................... 7
احساسات مشترک سالمندان ................................................................................... 8
نیازهای اساسی جمعیت بازنشسته وسالمند................................................................... 8
مشکلات سالمندان.............................................................................................. 8
بخش سوم: معنایابی واژه خانه وسرا
چکیده ......................................................................................................... 10
مقدمه ........................................................................................................... 10
تعاریف خانه .................................................................................................. 11
تفاوت مفهوم خانه ازمسکن .................................................................................. 11
انواع خانه سالمندان ........................................................................................... 12
بخش چهارم: بهداشت و تغذیه سالمندان:
اهمیت بهداشت سالمندان .................................................................................... 13
علل رشد سالمندی ........................................................................................... 14
بهداشت فردی سالمندان ..................................................................................... 14
درد درسالمندان و تسکین به روش غیر دارویی ............................................................ 14
ماساژ درمانی درناراحتی های مختلف سالمندی .......................................................... 11
سلامت سالمندان .............................................................................................. 11
مشکلات و بیماریهای دوران سالمندی ..................................................................... 11
اهمیت تغذیه دردوره سالمندی .............................................................................. 17
ب
بخش پنجم: معلول و معلولیت
معلولیت و معماری ........................................................................................... 22
دسترسی ....................................................................................................... 22
طراحی کاربردی .............................................................................................. 22
طراحی احساسی .............................................................................................. 22
شبیه سازی سختی ها و معلولیت ........................................................................... 21
ایجاد دانش و آگاهی درمورد و معلولیت .................................................................... 21
جان ادامز ...................................................................................................... 22
بخش ششم: بررسی شناخت سالمند درجامعه ایران:
فرهنگ ایرانی و سالمندان .................................................................................... 24
بازنشستگی درایران و مشکلات آن ......................................................................... 24
اقتصاد و سالمندان ............................................................................................ 27
شرایط مناسب برای آسایشگاه سالمندان .................................................................... 28
سالمندان و موسیقی .......................................................................................... 32
تاثیرات خاطه گویی گروهی برزندگی سالمندان .......................................................... 31
توصیه های طراحی فضای سبز برای سالمندان ............................................................. 32
فصل دوم:ضوابط و استانداردها:
ضوابط عمومی طراحی معماری ............................................................................. 31
پ
کلیات .......................................................................................................... 34
سطوح .......................................................................................................... 34
سطوح
شیبدار..................................................................................................................................... 35
در .............................................................................................................. 35
پنجره ........................................................................................................... 31
میله دستگرد ................................................................................................... 31
علایم و تجهیزات ............................................................................................. 38
پله .............................................................................................................. 33
آسانسور ........................................................................................................ 42
راهرو ........................................................................................................... 42
سرویس بهداشتی ............................................................................................. 43
ضوابط اختصاصی طراحی خانه سالمندان .................................................................. 47
مکانیابی ........................................................................................................ 47
سرانه ........................................................................................................... 48
سطوح کف .................................................................................................... 48
فضای اصلی ................................................................................................... 43
فضای ورودی ................................................................................................. 43
فضای انتظار ................................................................................................... 52
فضای اداری ................................................................................................... 52
فضای درمانی .................................................................................................. 52
ت
مشترک عمومی ................................................................................................ 51
نشیمن .......................................................................................................... 51
کتابخانه ........................................................................................................ 52
غذاخوری ...................................................................................................... 53
فضای ورزشی ................................................................................................. 55
فضای سکونتی وبهداشتی .................................................................................... 55
اتاق خواب .................................................................................................... 55
تختخواب ...................................................................................................... 57
کمد ............................................................................................................. 57
سرویس
بهداشتی................................................................................................................................ 58
حمام ........................................................................................................... 58
فضای خدماتی ................................................................................................ 11
آشپزخانه ...................................................................................................... 12
رختشویخانه ................................................................................................... 12
انباری .......................................................................................................... 13
موتورخانه ..................................................................................................... 13
فضای نگهداری
متوفیان...................................................................................................................... 13
فضای باز عمومی ............................................................................................. 13
جداول ضوابط ................................................................................................. 15
ث
فصل سوم:نمونه های موردی:
خانه سالمندان واقع در ژاپن ................................................................................. 73
خانه سالمندان کهریزک ...................................................................................... 78
خانه سالمندان واقع در هلند .................................................................................. 82
فصل چهارم:تحلیل سایت:
تحلیل سایت..................................................................................................................................... 88
آنالیز سایت .................................................................................................... 83
قرار گیری سایت .............................................................................................. 32
موقعیت سایت)دسترسی ها( ................................................................................. 31
جهت باد ....................................................................................................... 33
فصل پنجم:مطالعات اقلیمی:
شرایط آسایش انسانی شهراهواز ............................................................................. 34
ویژگی معماری همساز با اقلیم شهراهواز .................................................................. 33
شکل قرار گیری ساختمان ................................................................................. 122
منابع و
ماخد........................................................................................................................... 122
ج

قیمت : 20 هزار تومان


برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

  موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1         رساله خانه معمار

  مطالعات خانه معمار

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 20 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 282  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

1
مقدمه
تنها فضا است که معماری را می سازد یا آنرا بهه ادرا در مهی آدرد ف فضهای مد هدد
دارای ادرا د احساس است که نسبت به هان داکهن ناهان مهی د.ها ف ایه فضها تنهها
بدسیله تعقل در نمی شدد ، چرا که فضای معماری می بایست بدسیله فضهایی نیهد در
شددف حرکت فضا هات دیای متعادی می د.ها کهه حرکهت عبیعهی نهدر ، بهاد، بهاران، یها
حرکات عبیعی انسان در آن انباشته می گرددف
به ای شکل انسان با معماری مرتبط می شدد د معماری از عریه حضهدر مهادی ا ،
حکم داسطه ای را دارد که می تدانا عداملی ماننا اقلیم د تاریخ را که شکل غیهر مسسهدس
دارنا انسجام بخااف
معمار سنتی با فضامنای ، فرم را در دست گرفته د با فرم .های .ناسهی سهاد ، تنهد
گرای .ا د احساسات را ارائه می د.ا ف قصا نهائی معمار ، نه بیان داشت ، بلکه آفهرین
فضا.ای نمادینی است که بر مادیت استدارناف
معماری تنها به کار بست فرم .ا نیست ف معمار معتقا است که علاد بر ایه ، معمهاری
است که چدنان شالدد فضها عمهل (Place) ساخت فضا د بالاتر از .مه ساخت یک مکان
مههی کنهها ف قصهها معمههاری در ابتههاا کاههمک بهها سههایت د از ایهه عریهه باسههت آدردن
چام اناازی از معماری چدنان مکانی ماخص در دل عبیعت استف
معماری به مثابه نمادی از خرد انسانی، عبیعت را استعلا می بخاها ف نمهادی کهه دارای
استقلال پیانهادی استف
پیشگفتار
2
شایا به نارت .نری یافت که به انااز معماری با زناگی مردم پیدنا داشته باشها ف .نهر
معماری از بارزتری لد .ای فر.نه .هر قهدم د .هر ددر تهاریخی د نمایاهار گدیهای
فضای زیست آدمی استف
ای .نر در گذشته تابع اصدل د ضهدابط کمهابی د معهی د شهناخته شها ای بهدد د
پیدنای استدار د نا گسستنی با فر.ن امعه د الاد.ای رفتاری داشهت ، بهه .مهی سهب
سههبک معمههاری .ههر ددر ، انعکاسههی از فر.نهه د .نههر آن ددر مسسههد مههی شهها د
دگرگدنیهایی که در سایر عرصه .ای زناگی د .نر به دقد بذر ای مندال بی سهبک .های
گدناگدن معماری رابطه ای چنان استدار د دد دارد که مرز بنای بی آنها دشدار بهه نرهر
می رساف
تسدلاتی که از آغاز قرن حاضر شرد شا ، مد گسیخته شهان رشهته .های اسهتدار
بی برخی از مرا.ر د لد .ای زناگی با فر.نه امعهه شها د در نتیجهه ردنهای کهه از
مرا.ر تمان د فر.ن غر اقتباس شا بدد د ردز به ردز گسترد تر می شها ، معمهاری
سنتی نید از حرکت باز ایستاد د در بسیاری از عرصه .ا ، پی از آنکهه فرصهت د امکهان
انطباق با تکندلدژی د شرایط ایا را بیابا، مدرد بی تد هی قرار گرفهت د بهه سهب آنکهه
اعلاعات د نرریه .ای مربدط به معماری ، سینه به سینه انتقال می بافت ، بهه تهاریب بها از
میان رفت نسلی از .نرمناان معمار د کسانی که با ایه عرصهه آشهنا بددنها ، بسهیاری از
اعلاعات د نرریه .ای مربدط به .نر معماری ایران از میان رفتف
3
تها م فر.نای د خدد باختای حاصل از ردیاردیی .نر د معماری ایران با مغر زمهی
نه تنها تاادم یافته است بلکه ردز به ردز گسترد تر نید می شدد د تلاشهای انجام شا از
سدی .نرمناان د پژد.ااران .ندز به نتایب مطلد نرسیا استف
آمدز معماری یکی از مهم تری مباحث در زمینه معماری امهردز در ایهران بهه شهمار
می آیا ، زیرا در ددر ای .ستیم که مسائل د امکانات بسهیار متنهدعی در زمینهه معمهاری
مطرح شا است که دربسیاری از عرصه .ا در عمل بها آنهها مدا هه .سهتیم ، بهادن آنکهه
ا.ااف د برنامه .ای آگا.انه د انایاه شا ای دربار آنها داشته باشیم ف به عنهدان مثهال ،
شمار داناکا .ای معماری در دد د.ه اخیر افدای چامایر د نابادرانه ای داشته است ،
د .ر کاام از آنها صا.ا داناجد ددر آمدزشی را عی می کننها ، در حالیکهه شهایا بهادن
اغراق بتدان اظهار داشت که در بسهیاری از آنهها بسهث دبررسهی کهافی دربهار ا.هااف د
ردشهای آمدزشی صدرت نارفته د فعالیتهای آمدزشی به عدر کدتا مات به پهی رانها
می شدد ، بادن آنکه دربار نتایب د پی آما.ای آن بررسی د انایاه کافی صهدرت گرفتهه
باشا ف داناکا .ای قایمی تر نید .مچنان به را خدد ادامه می د.نا ، بهادن انکهه رمهر د
بازد ردشهای آمدزشی خدد را در مسیری که عی کرد انا به عدر اساسی مدرد ارزیابی
قرار د.ناف
ا.میت د حساسیت آمدز معماری نسبت به برخی از دیار تخصص .ا در ای است که
در ای رشته نمی تدان به سادگی ماننا رشته .ایی مثل علدم عبیعی یا رشهته .های فنهی د
مهناسی نسبت به انتقال دان د تجربیات حرفهه ای اقهاام کهرد ، زیهرا از یهک سهد ا.هااف
4
مسئدلان د برنامه ریدی .ای .ر داحا آمدزشی د از سدی دیاهر آگها.ی د کهارآیی کهادر
آمدزشی نسبت به ا.ااف علمی د آمدزشی بسیار ا.میت داردف
در یک ناا ا مالی می تدان برخی از مباحث مهم د بنیادی آمدز معماری در ایران را
به چنا گرد به شرح زیر نام برد:
-1 ا.ااف د گرای .ا
-2 رد .ا د برنامه .ا
-3 مستدا د اعلاعات پایه
-4 پژد.
-5 مایریت آمدزشی د پژد.ای
-6 اساتیا د مارسان
-7 داناجدیان
-8 فضا د امکانات آمدزشی
-9 ارتباط معماری با نیاز.ای ا تماعی
-11 کارفرمایان د مردم
اغل داناکا .ا د مراکد آمدز در ایران تا سه د.ه پی ، گرای د .اف آمدزشهی
نسبتاً ماخص د آشکاری داشتنا ف بهرای نمدنهه مهی تهدان بهه داناهکا .نر.های زیبها در
دانااا تهران اشار کرد که از ابتاا با تد ه به رد آمدزشی بدزار فرانسه شهکل گرفهت
د به کار خدد ادامه داد د به .می سب رشته .هایی چهدن .نر.های تجسهمی ، مدسهیقی د
تئاتر نید در کنار معماری شکل گرفتف در حالیکه برخی از دیار مراکد آمدزشی معماری با
5
گرای به مهناسی ساختمان یا با گرای به عراحی د برنامهه ریهدی شههری پایها آمانها،
بادن آنکه رشته .ای .نری را در کنار معماری قرار د.ناف اما تقریبهاً از دد د.هه پهی کهه
شمار مراکد آمدز معماری به صدرت چامایری افدای یافهت، ا.هااف د گهرای .های
بیاتر آنها ناماخص د نا معی بدد د بسیاری از ای گدنه .ا مراکد .ندز نید چنی .ستنا
، در حالیکه به ظا.ر .مه مراکد آمهدز معمهاری بها گرایاهها د ا.هااف گدنهاگدن از یهک
مجمدعه سرفصهل دردس اسهتداد مهی کننها د بسهیاری از داناهجدیان آگها نیسهتنا کهه
متناس با چه .اف د گرای آمدز می بینناف
در برخی از مراکد آمدزشی در زمینه ردشها د برنامه .ای آمدزشی ، خط مای ردش
د برنامه ریدی شا ای د دد ناارد د گا متناس با تغییر یک یا چنا ندر در کادر مایریت،
ردشها نید دگرگدن می شدد د ال تر از آن ، د دد ردشها د برنامه .ای گا متدهادت د
یا مغایر در کنار یکایار به صدرت اتداقی نه برنامه ریدی شا است د ای نکته در بسیاری
از مدارد سب سردرگمی داناجدیان می شددف
مستدا د اعلاعات مد دد در دردس گدنهاگدن کمتهر از سهدی یهک گهرد آمدزشهی یها
پژد.ای مدرد ارزیابی قرار می گیرنا د در نتیجه برخی از دردس در عهی بهی از دد یها
چنا د.ه ارائه می شدنا بادن آنکه نتهایب د تهاریر آن مهدرد بهازبینی د در نتیجهه مستهدای
دردس در صدرت لددم مدرد تجایها نرهر قهرار گیهردف در ضهم نسهد ترکیه د تسلیهل
اعلاعات گدناگدنی که در دردس مختلف به دیژ دردس نرری به داناجد ارائه می شدد د
ارتباط آن با عراحی معماری در بسیاری از مدارد برای داناجدیان مبهم باقی مهی مانها د
در نتیجه غالباً سددمنای دردس مذبدر به حا مطلد نمی رساف

قیمت : 20 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله باغ کتاب ایران

  مطالعات باغ کتاب ایران

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 35 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 178  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

Contents

فصل اول : کلیات

1-1- مقدمه

1-2- تعریف موضوع (طرح)

1-3- دلایل انتخاب موضوع

1-3-1- اهداف

1-3-2- ضرورت طرح

1-4-  معرفی ویژیگی های ظرف بستر طرح

1-1-4- معرفی شهر تهران

2-1-4- بلایای طبیعی شهر تهران

3-1 -4 اقلیم شهر تهران

1-4 -4 معماری و شهرسازی شهر تهران

5-1 -4 اقتصاد شهر تهران

6-1 -4 جمعیت‌شناسی

1-5- بررسی ویژیگی های کالبدی بستر طرح

1-1-5- معرفی بوستان گفت و گو

فصل دوم : مبانی نظری طرح

1-2- تعریف کلی باغ و کاربرد آن در سایر هنرها

2-2- باغ ایرانی

1-2-2- تعریف باغ ایرانی

2-2-2- الگوی جامع باغ ایرانی(آرکه تایپی باغ ایرانی)

3-2-2-نقشهندسه در باغ ایرانی

4-2-2- نظامهای کارکردی باغ ایرانی

1-4-2-2- طرح باغ گسترده

2-4-2-2- طرح باغ حیاط

5-2-2- نظام های  کالبدی موجود در باغ ایرانی

3-2- کتاب چیست؟

4-2- ارایه ی کارکردهایی در جهت درک بهتر کتاب و کتابخانه

1-4-2- بیانطراحی

1-1-4-2-  طراحی فضای کتابخانه برای کودکان در کتابخانه‌های عمومی

1-1-1-4-2- مطالعه موردی کتابخانه جاوا تیمور

2-1-1-4-2- کتابخانه عمومی شهر سورابایا

5-2- تاثیر مبانی نظری بر طرح

1-5-2- من اینجا ریشه در خاکم

1-1-5-2- رابطه ی ریزوم و ریشه "شباهت ها و تفاوت ها"

2-1-5-2- نقش نظم در بی نظمی و تبیین هندسه ی مورد نظر

بنا 43

3-1-5-2- تبیین هندسه های کاربردی

1-3-1-5-2- هندسه ی فراکتال

6-2- تعاریف پایه و کاربردی

1-6-2-  بررسی پدیده ی ادراک و تاثیر آن بر مخاطب

2-6-2- من امروز ایرانی

3-6-2- از فضا تا مکان،از مکان تا سایت و از سایت تا اقلیم

1-3-6-2- شناختکاربردیروشچیدمانفضا

دردرکپیکرهبندیفضایی

2-3-6-2- کاربرد رنگ در فضا

4-6-2- مکان

4-6-2- بررسی ویژیگی های کالبدی بستر طرح

1-4-6-2- معرفی بوستان گفت و گو

2-4-6-2- امکانات بوستان گفت و گو

5-6-2- فرایند نگرش اقلیمی

6-6-2- فرایند نگرش سازه ای

7-6-2- فرایند نگرش گونه ای

1-7-6-2- معماری پرامتریک

2-7-6-2- معماری بیونیک

3-7-6-2- معماری ارگانیک

4-7-6-2- معماری پایدار

4-7-6-2- معماری ارکه تایپی

-2-7 سن و سطح آگاهی

فصل سوم : نقد آثار

1-3- بررسی نمونه های داخلی

1-1-3  پروژةباغكتابتهران

2-1-3  باغ آب و نور

3-1-3  باغ آب و نورسفارت ایران در بانکوک

4-1-3  فرهنگسرای نیاوران

2-3- بررسی نمونه های خارجی

5-1-3- چهره ی آلمان در اکسپوی 2010 شانگهای چین

6-1-3- چهره ی فرانسه در اکسپوی 2010 شانگهای چین

8-5-3 -  کتابخانه مدیا تک

فصل چهارم : بررسی استانداردها و ضوابط طراحی

1-4- بررسی استانداردها و ضوابط طراحی

1-1-4 کتابخانه ها (استاندارد ها)

1-1-1-4- کتابخانه

2-1-1-4- نکات مهم درطراحی:

2-1-4 -بررسی استانداردها و ضوابط طراحی

1-2-1-4 نكات كلي در طرح و چيدن قفسهها

3-1-4 ابعاد قفسهها

4-1-4- نکات لازم در ارائه طرح داخلي كتابخانهها

5-1-4- مخزن

1-5-1-4- انواع مخازن

2-5-1-4- خصوصیات مخازن بسته و انبارهای ویژه

6-1-4- منابع چاپی غیر کتاب

7-1-4- منابع غیر چاپی

8-1-4- بخش خدمات فنی:

8-1-4- بخش مطالعه

1-8-1-4-بخش فهرستگان

2-8-1-4- بخش فهرستگان پیشخوان تحویل کتاب

3-8-1-4- فضای مطالعه

4-8-1-4- تجهیزات مطالعه

9-1-4- بخش فعالیت‌های همگانی

1-9-1-4- سالن سمینار و تالار اجتماعات:

2-9-1-4- آمفی تئاتر

3-9-1-4-کارگاه ها

4-9-1-4-search area

5-9-1-4-  polycopy

6-9-1-4-smoking area

7-9-1-4-مطالعه ی نابینایان

8-9-1-4-        guard

10-1-4- بخش اداری

11-1-4- شیوه‌های نوین طراحی کتابخانه با توجه به محدودیت معلولین

1-11-1-4- مشکلات معلولین درکتابخانه و در مسیر آن

2-11-1-4- پیاده رو

3-11-1-4- درب ورودی

4-11-1-4- پنجره‌ها

2-4- بررسی ضوابط شهرسازی موثر بر طرح

1-2-4- تراکم منطقه

2-2-4- تراکم مجاز

4-2-4- راهبردها

3-4  مبنای طراحی فضاهای نمایشگاهی

1-3-4 مقدمه

2 -3-4 برداشت محتوایی باغ کتاب ایران در عرصه ی نمایشگاهی

3 -3-4- انواع موضوع برگزاری نمایشگاه

1-3 -3-4- نمایشگاه های عمومی

2-3-3-4- نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا

3-3-3-4-نمایشگاه های تخصصی

4-3-3-4- نمایشگاه های اختصاصی

5-3-3-4- اکسپو ها

4 -3-4- انواع مقیاس برپایی نمایشگاه

1-4 -3-4 - سطح نمایشگاه های بین المللی ، تابع استانداردها و ضوابط اتحادیه برگزارکنندگان نمایشگاه های بین اللمللی ( UFI )

2-4-3-4 - مقیاس جهانی

3-4-3-4 - مقیاس قاره ای

4-4 -3-4 - مقیاس حوزه ای

5-4 -3-4 - مقیاس چند جانبه

5-4 -3-4 - سطح نمایشگاه های ملی

6-4 -3-4 - مقیاس کشوری

7-4 -3-4 - مقیاس منطقه ای

8-4 -3-4 - مقیاس استانی

9-4 -3-4 - مقیاس شهرستانی

10-4 -3-4 - مقیاس شهری

11-4 -3-4 - مقیاس محله ای

12-4 -3-4 - سطح بین المللی

13-4 -3-4 - سطح داخل کشوری

5-3-4- فضاهای متشکله نمایشگاه

1-5-3-4- بخش 1 ، C.S بخش فضای سرپوشیده

-26-3-4- بخش 2 U.S بخش فضاهای روباز ( محوطه )

7-3-4- استفاده کنندگان نمایشگاه

8-3-4- سطوح کلی فضاهای نمایشگاه

9-3-4- سطوح سرانه ساختمان های نمایشگاهی

10-3-4- وسایل سالن های نمایشگاهی

11-3-4- شاخص های کنترل سطوح نمایشگاهی

12-3-4- گونه شناسی فضاهای نمایشگاهی باغ کتاب ایران

1-4-4- برنامه  فیزیکی و دیاگرام های پیشنهادی برای طراحی

 قیمت : 35 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

  موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1         رساله بیمارستان تخصصی قلب و عروق

  مطالعات بیمارستان تخصصی قلب و عروق

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 209  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

1
بسم الله الرحمن الرحیم
2
فهرست مطالب:
پیشگفتار ................................................................................................................................................................ 7
معرفی پروژه .......................................................................................................................................................... 8
دلایل انتخاب موضوع........................................................................................................................................... 9
موقعیت سایت ..................................................................................................................................................... 9
معیارهای انتخاب سایت ...................................................................................................................................... 9
آنالیز سایت .......................................................................................................................................................... 11
فصل اول : شناخت بستر .................................................................................................................................. 11
-1-1 مطالعات جغرافیایی و اقلیمی .......................................................................................................................... 11
-1-1-1 کلیات جغرافیای استان خوزستان ................................................................................................ 11
-2-1-1 بررسی خصوصیات جغرافیایی و اقلیم شهر اهواز ................................................................. 11
-1-2-1-1 منطقه بندی آب و هوایی ............................................................................................... 17
-2-2-1-1 تابش .................................................................................................................................. 17
-3-2-1-1 دما ....................................................................................................................................... 17
-4-2-1-1 رطوبت ................................................................................................................................ 17
-1-2-1-1 میزان و کیفیت بارندگی ................................................................................................... 18
-1-2-1-1 باد ......................................................................................................................................... 18
-3-1-1 تاثیراقلیم در معماری ................................................................................................................... 18
-1-3-1-1 جهت گیری ساختمان ....................................................................................................... 18
منابع و ماخذ فصل اول ....................................................................................................................................... 19
فصل دوم )معرفی بیمارستان، منطقه بندی و وظایف هرمنطقه( .................................................. 22
-1-2 انواع بیمارستان ........................................................................................................................................ 21
-2-2 وظایف بیمارستان .................................................................................................................................... 21
-3-2 منطقه بندی دربیمارستان ................................................................................................................ 21
-1-3-2 وظایف منطقه نگهداری ............................................................................................................... 21
-2-3-2 وظایف منطقه معالجات بیماران ............................................................................................... 22
-1-2-3-2 بخش جراحی ........................................................................................................................... 22
-2-2-3-2 استرلیزاسیون مرکزی ............................................................................................................. 23
-3-2-3-2 بخش قلب ................................................................................................................................. 23
-4-2-3-2 کاتتریزاسیون قلب ................................................................................................................... 24
-5-2-3-2 سی سی یو ................................................................................................................................. 24
-6-2-3-2 پست سی سی یو ................................................................................................................... 21
3
-7-2-3-2 بخش بازتوانی قلب .................................................................................................................. 21
-8-2-3-2 واحد هولتر مانیتورینگ ..................................................................................................... 23
9-2-3-2 - بخش آنژیو گرافی ) کت لب( ......................................................................................... 23
-12-2-3-2 بخش سانترال پرستاری ................................................................................................. 21
-11-2-3-2 آزمایشگاه .......................................................................................................................... 27
28..................................................................... )Radiographie ( -12-2-1-2 بخش رادیولوژی
-3-3-2 وظایف منطقه معالجات و معاینات بیماران درمانگاهی ............................................... 29
-1-3-3-2 بخش اورژانس .................................................................................................................... 31
-2-3-3-2 خون شناسی ..................................................................................................................... 32
-3-3-3-2 بخش دارویی بیمارستان .................................................................................................. 33
-4-3-3-2 کتابخانه ............................................................................................................................... 33
-4-3-2 وظایف منطقه تدارکات و تهیه وسایل اولیه .................................................................. 34
-1-4-3-2 بخش کاخداری ................................................................................................................ 34
31................................................................... (Sterilisation) -2-4-3-2 بخش مرکز گندزدائی
-3-4-3-2 وظایف بخش رختشویخانه ............................................................................................. 31
-4-4-3-2 وظایف بخش ضد عفونی و آماده کردن تخت ............................................................ 31
-1-4-3-2 وظایف انبار مواد غذائی ................................................................................................... 31
-1-4-3-2 وظایف بخش آشپزخانه ................................................................................................. 31
-7-4-3-2 وظایف منطقه تدارکات ................................................................................................... 31
-1-7-4-3-2 دفع فاضلاب ................................................................................................................. 31
2-7-4-3-2 –رختشویخانه ................................................................................................................ 31
3-7-4-3-2 – آشپزخانه ................................................................................................................... 37
-4-7-4-3-2 انبار ................................................................................................................................ 38
-1-7-4-3-2 کارگاه تعمیرات و تأسیسات ................................................................................... 39
-1-7-4-3-2 پارکینگ ...................................................................................................................... 39
-5-3-2 وظایف منطقه مكمل .............................................................................................................. 41
-1-1-3-2 وظایف بخش پذیرش بیمار برای بستری ........................................................... 41
-2-1-3-2 وظایف بخش کمكهای اولیه فوری ....................................................................... 41
3-1-3-2 - وظایف بخش مرکز کشیك .................................................................................. 41
-1-3-2 وظایف منطقه اداری – هال وفضاهای جنبی .............................................................. 42
-2-1-3-2 وظایف منطقه هال وفضاهای جنبی ........................................................................... 42
-1-1-3-2 وظایف منطقه اداری ....................................................................................................... 42
منابع و ماخذ فصل دوم ....................................................................................................................... 44
4
فصل سوم )شرایط آسایش بیمار( .......................................................................................... 41
-1-3 شرایط مناسب محیط بیمار .......................................................................................................... 41
-1-1-3 نورطبیعی، منظره و تهویه طبیعی ................................................................................... 41
-2-1-3 نور مصنوعی .......................................................................................................................... 47
-3-1-3 دما، رطوبت، تهویه مكانیكی .............................................................................................. 47
-1-3-1-3 کنترل دما و رطوبت ................................................................................................... 47
-2-3-1-3 تهویه مكانیكی ............................................................................................................. 47
-4-1-3 بهداشت محیط و کنترل عفونت ....................................................................................... 47
-1-1-3 ایمنی ....................................................................................................................................... 47
-1-1-3 صدای مطلوب و نامطلوب .................................................................................................... 48
-7-1-3 تسهیلات آسایشی و ایمنی بیماران .................................................................................. 49
-8-1-3 فضای معماری ....................................................................................................................... 12
-9-1-3 رنگ در فضای معماری ........................................................................................................ 12
منابع و ماخذ فصل سوم .............................................................................................................................. 14
فصل چهارم) شرایط روانی حاکم بر بخش ها و موقعیت فضاها( ......................... 11
-1-4 شرایط روانی حاکم بر بخش ها .................................................................................................... 11
-1-1-4 آزمایشگاه .............................................................................................................................. 11
-2-1-4 رادیولوژی ............................................................................................................................. 11
-3-1-4 فیزیوتراپی ........................................................................................................................... 11
-4-1-4 اورژانس ................................................................................................................................ 11
-1-1-4 جراحی ................................................................................................................................. 11
-1-1-4 داروخانه ............................................................................................................................... 17
-7-1-4 ریكاوری ............................................................................................................................... 17
-2-4 شرایط روانی حاکم و موقعیت فضاها ........................................................................................ 17
-1-2-4 هیئت مدیره ........................................................................................................................ 17
-2-2-4 بخش مدارک پزشكی ....................................................................................................... 18
-3-2-4 خش پذیرش ..................................................................................................................... 18
-4-2-4 بخش امور مالی ................................................................................................................ 19
-1-2-4 بخش مراقبت های ویژه کودکان ................................................................................. 19
منابع و ماخذ فصل چهارم ....................................................................................................................... 11
فصل پنجم) برنامه ریزی فیزیكی( ........................................................................................ 12
-1-1 روند کار در مناطق و در بخشهای هر منطقه ........................................................................ 13
5
-2-1 عوامل مؤثر در شكل گیری روند کار هراستاسیون و واحد استاسیونی ........................................ 13
-3-1 روند کاربین مناطق بیمارستان ............................................................................................................. 14
-4-1 موقعیت و عمل کرد بخشها نسبت بیكدیگر ..................................................................................... 78
-1-1 عوامل موثر در تعیین ظرفیت بیمارستان ........................................................................................... 79
-1-1 برنامه ریزی فیزیكی هر بخش یک منطقه نسبت به ظرفیت ...................................................... 82
-1-1-1 استاسیون معمولی ....................................................................................................................... 82
-2-1-1 استاسیون نگهداری و مراقبت شدید ....................................................................................... 81
-3-1-1 استاسیون بیماران خردسال ...................................................................................................... 82
-4-1-1 برنامه ریزی فیزیكی هر بخش در منطقه معاینات و معالجات بستری ............................ 83
-1-1-1 برنامه ریزی فیزیكی هر بخش در منطقه معاینات و معالجات مشترک .......................... 83
-1-1-1 برنامه ریزی مساحت قسمت های بخش بزرگسالان ........................................................... 81
-7-1-1 برنامه ریزی فیزیكی بخش تزریقات و داروخانه .................................................................. 81
-8-1-1 برنامه ریزی فیزیكی بخش خردسالان .................................................................................... 81
-9-1-1 برنامه ریزی فیزیكی منطقه مكمل .......................................................................................... 88
-12-1-1 برنامه ریزی فیزیكی منطقه اداری – هال و ضمائم ........................................................ 91
-11-1-1 برنامه ریزی فیزیكی منطقه تدارکات و تهیه وسائل اولیه .............................................. 93
-12-1-1 برنامه ریزی فیزیكی بخش نگهداری جسد ..................................................................... 122
-7-1 جدول مساحت های مفید و زیربنا برای میزان ظرفیت بیمارستانهای مختلف ....................... 122
212 تخت... 121 - -8-1 ریزفضا ها و استاندارد های بیمارستان تخصصی قلب وعروق با ظرفیت 112
-9-1 دیاگرام های ارتباطی بیمارستان تخصصی قلب و عروق .............................................................. 122
منابع و ماخذ فصل پنجم ................................................................................................................................ 134
فصل ششم )بررسی مبانی طراحی بیمارستان و احكام مربوطه( ........................... 131
-1-1 قوانین طراحی بیمارستان .......................................................................................................... 131
-2-1 استانداردهای بیمارستان ................................................................................................................... 138
-3-1 چگونگی طراحی بیمارستان ............................................................................................................. 139
-1-3-1 طراحی ورودی اصلی بیمارستان ................................................................................................ 139
-2-3-1 طراحی هال اصلی بیمارستان ....................................................................................................... 139
-3-3-1 طراحی راهروی اصلی بیمارستان ................................................................................................. 142
-4-3-1 طراحی پلكان اصلی بیمارستان .................................................................................................... 142
-1-3-1 شكل و سبک ساختمان بیمارستان ........................................................................................... 142
-1-3-1 نظم و ترتیب استقرار بخش ها در طبقات ............................................................................... 141
-7-3-1 چگونگی قرارگرفتن وسایل ، اثاثیه و تجهیزات و رنگآمیزی آنها ...................................... 147
منابع و ماخذ فصل ششم ............................................................................................................................... 148
6
فصل هفتم )مصادیق( ........................................................................................................................ 149
-1-7 نمونه بیمارستان تخصصی خارجی ................................................................................................ 112
-1-1-7 بیمارستان قلب ایندیانا ......................................................................................................... 112
-2-7 نمونه های بیمارستان تخصصی داخلی ......................................................................................... 112
-1-2-7 بیمارستان قلب سینا ............................................................................................................ 112
-2-2-7 بیمارستان قلب شهید رجایی تهران ................................................................................. 119
-3-2-7 پلی کلینیک تخصصی قلب بیمارستان بهارستان اصفهان ........................................... 182
-3-7 نمونه های بیمارستان عمومی داخلی ........................................................................................... 183
-1-3-7 بیمارستان امام اهواز ............................................................................................................. 183
منابع و ماخذ فصل هفتم ............................................................................................................................ 181
فصل هشتم )طراحی بیمارستان( ....................................................................................................... 181
-1-8 ایده حجمی ....................................................................................................................................... 187
-2-8 کانسپت کلی ..................................................................................................................................... 187
-3-8 طراحی بیمارستان ........................................................................................................................... 188
فهرست واژگان .............................................................................................................................................. 222
منابع و ماخذ کلیه فصول ........................................................................................................................... 224
7
پیشگفتار
بیمارستان از آغاز به عنوان درمانگاه های عمومی بود که در آن همۀ بیماری های داخلی ٬ جراحی ٬
چشم و روانی درمان می شد تا اینكه بر اثر گذشت زمان و نابسامان شدن کارها و بی توجهی ٬
بیمارستان ها در بسیاری از نقاط به ویرانه هایی تبدیل شدند و تنها در آنها دیوانگان باقی ماندند. از این
رو از کلمۀ مارستان با بیمارستان گاهی مفهوم دیوانه خانه به ذهن می آمد. بیمارستان نهادی است
اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای انسانها و بازگشت به تندرستی و معالجه
امراض به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم پدیدار گشته و همراه با تكامل و توسعه علوم و فنون و
مهارتها و شیوه زندگی و طی راهی طولانی در شكل امروزین خود به عنوان یک نیاز در جوامع بشری
نمایان شده است. بنابراین تاریخ بیمارستان متا ثر از پیشرفت و توسعه روزافزون دانش و تكنولوژی
پزشكی است.
طراحی فضاهای مناسب برای مكان های درمانی به لحاظ ماهیت و تعاریف و عملكرد ٬ تنوع چندانی
نداشته و به همین خاطر می توان گفت ضوابط و استانداردهای خاصی برای تعریف فضاهای یک مجتمع
درمانی وجود دارد. این مكان ها با توجه به مقتضیات طرح ٬ پتانسیل های شهری ٬ محل اجرای
طرح ٬ سرانه درمانی ٬ بهداشت عمومی و انتظارات و امكاناتی که جامعه از این مكان ها دارند شكل
میگیرند.

قیمت : 25 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله انستیتوی پرورش نمایش گل و گیاه

  مطالعات انستیتوی پرورش نمایش گل و گیاه

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 30 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 150  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست:
بخش اول
فصل اول:
آشنایي با موضوع طرح
گل................................................................................................................................... 1
هديه ای به زيبايی گل..……………………………………………………………………………… 2
استفاده از نقوش گل ها و گیاهان در تزئین تاريخ………………………………………………………… 5
گل و گیاهان نزد مردان ايران………………………………………………………………………… 6
سیر و تاريخچه کشاورزی.…………………………………………………………………………… 7
مکانیزاسیون کشاو.زی چیست؟..……………………………………………………………………… 8
اهداف مکانیزاسیون ………………………………………………………………………………… 9
مکانیزاسیون در ايران..……………………………………………………………………………… 9
بیوتکنولوژی...……………………………………………………………………………………… 11
عمده ترين کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورزی………………………………………………………… 11
نتیجه بیوتکنولوژی در کشاورزی..……………………………………………………………………… 11
بیوتکنولوژی نوين در ايران.…………………………………………………………………………… 12
مقدمه ای در باب پژوهش……………………………………………………………………………… 11
تحقیقات درگذشته……………………………………………………………………………………… 15
کلینیک گیاه پزشکی………………………………………………………………………….....……….. 17
تجهیزات کلینیک گیاه پزشکی .………………………………………………………………………… 18
وسايل مورد نیازدر اين قسمت شامل……………………………………………………………………… 18
آزمايشگاه اصلی.……………………………………………………………………………………… 19
وسايل و ادوات کوچک تر.……………………………………………………………………………… 21
ابزار کار آزمايشگاهی..………………………………………………………………………………… 21
اسباب و لوازم متفرقه…………………………………………………………………………………… 22
نگهداری و کار با وسايل………………………………………………………………………………… 22
کالیبره کردن………………………………………………………………………………………… 26
وسايل آزمايشگاه.......………………………………………………………………………………… 27
گلخانه.……………………………………………………………………………………………… 22
تعريف گلخانه………………………………………………………………………………………… 21
انواع گلخانه ها..……………………………………………………………………………………… 21
انواع بسترهای کاشت محصولات گلخانه ای.……………………………………………………………… 27
سازه گلخانه..………………………………………………………………………………………… 27
انواع گلخانه ها از لحاظ پوشش..………………………………………………………………………… 28
خصوصیات سازه های پیشرفته و مدرن…………………………………………………………………… 11
فصل دوم
دیدگاه نظری طرح
معماری پايدار چیست............................................................................................................................................................................................. 51
مرحله صرفه جويی در منابع ................................................................................................................................................................................. 55
باکمینستر فولر………… ..…………………………………………………………………………… 57
سازه های فضايی………… ...………………………………………………………………………… 59
تعريف و تاريخچه سازه های فضاکار……… ..…………………………………………………………… 61
سازه های فضا کار از نظر اسمی به سه گروه تقسیم می شوند………… ……………………………………… 67
انواع سازه های فضاکار…………… …………………………………………………………………… 71
مزايای سازه های فضاکار…………… ..………………………………………………………………… 72
محدوديت های شبکه های فضايی……………… ..………………………………………………………… 75
موارد استفاده سازه های فضاکار……………… ..………………………………………………………… 76
بررسی مواد و مصالح کاربردی در سازه های غشايی و مقايسه ی ويژگی آن……… ...………………………… 77
مقدمه.………………………………………………………………………………………………… 78
غشاه…… .……………………………………………………………………………………… 79
انواع غشاهای پارچه……………...……… …………………………………………………………… 82
ويژگی های سازه ای غشاها………… .…………………………………………………………………… 81
جمع بندی……………… ……………………………………………………………………………… 85
انرژی خورشیدی....................................................................................................................................................................................................................... 86
فصل سوم
معرفي نمونه های مشابه
پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد........................... ............................................................... ............................................................ 91
تجهیزات و امکانات............................................................................................................................................................................................................ 91
هرباريوم )مخزن گیاهی(.................................................................................................................................................................................................. 91
آزمايشگاه گیاهشناسی...................................................................................................................................................................................................... 92
باغ گیاهشناسی............................................................................................................................................................................................................... 92
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی................................................................................................................................... 97
بخش تحقیقات آبخیزداری.................................................................................................................................................................................... 98
بخش تحقیقات آفات و بیماريهای گیاهی........................................................................................................................................................ 99
بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر................................................................................................................................................... 111
بخش تحقیقات خاك و آب........................................................................................................................................................................... 112
بخش بیوتکنولوژی........................................................................................................................................................................................ 116
نمونه انستیتوی پرورش و نمايش گل و گیاه دانشجويی..................................................................................................................... 117
فصل چهارم
برنامه فيزیکي و عملکردی طرح
از اهداف مهم اين روز عبارتاند
بخش پنجم
ضوابط و استاندارد
آزمايشگاههای تحقیقاتی............................................................................................................................................................................... 111
فضاهای تحقیق................................................................................................................................................................................................ 115
محل قرار گیری دفاترولابراتوارها................................................................................................................................................................... 115
لابراتورها و دفاتر بدون پنجره........................................................................................................................................................................ 116
فضاهای پژوهشکده........................................................................................................................................................................................ 116
استانداردهای طراحی آمفی تئاتر............................................................................................................................................................... 121
فضاهای خدماتی پشت سن.......................................................................................................................................................................... 121
قسمت اداری سالن........................................................................................................................................................................................... 121
پارکینگ............................................................................................................................................................................................................ 126
فصل ششم
آشنایي با محيط طرح وتجزیه تحليل سایت
مقدمه................................................................................................................................................................................................ 128
ناهمواریها....................................................................................................................................................................................... 129
آب و هوا........................................................................................................................................................................................ 121
طبیعت استان تهران.................................................................................................................................................................. 119
منابع آب....................................................................................................................................................................................... 121
استان تهران در گذر زمان....................................................................................................................................................... 122
درباره بوستان گفتگو.................................................................................................................................................................. 127
امکانات.......................................................................................................................................................................................... 128
سبکهای طراحی..........................................................................................................................................................................

قیمت : 30 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله استادیوم

  مطالعات استادیوم

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 164  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

بخش اول
فصل اول : معرفی طرح
-1-1 تعريف استاديوم 1
-2-1 تاريخچه ساخت استاديوم 1
-3-1 تاريخچه ساخت استاديوم 1
-1-2-1 استاديوم 1
-2 دسته بنديهاي تاريخی 2 - 2 -1
-3-1 نسل استاديومها طبق نظر رود شر، رئيس ارشد ورزشگاه)اچ . او . کی( 3
-1-3-1 استاديوم هاي نسل اول 4
-2-3-1 استاديوم هاي نسل دوم :تأثير تلويزيون 4
-3-3-1 استاديوم هاي نسل سوم :استاديوم هاي خانوادگی 5
4-3-1 - استاديوم هاي نسل چهارم :تعهد جمعی و رسانه ها 5
-5-3-1 استاديوم هاي نسل پنجم : بازسازي شهري 5
-2-1 فصل دوم : بررسی محيط پيرامون
-1-2-1 مقدمه 8
-2-2-1 چکيده 9
-3-2-1 واژه هاي کليدي 9
-4-2-1 شناخت ويژگيهاي منطقه 10
-1-4-2-1 موقعيت استان همدان ]حوزه کلان [ 10
-2-4-2-1 موقعيت شهرستان ملاير 11
-5-2-1 بررسی و تعيين ويژگی هاي اقليمی منطقه 11
-1-5-2-1 آب و هواو عوامل مؤثر بر آن در شهر ملاير 11
-6-2-1 عناصر اقليمی 12
-3-1 فصل سوم : بررسی ضوابط و مقررات
-1-3-1 مشخصات کالبدي 16
-1-1-3-1 ابعاد و اندازهها 16
-2-1-3-1 روش ترسيم خطوط زمين فوتبال 17
-3-1-3-1 تعيين جهت قرارگيري زمين 18
-3-1-3-1 تجهيزات مورد نياز مسابقات فوتبال 18
4 - امکانات زمين بازي جهت مسابقات دو ميدانی 19 -1 -3-1
5 - ايمنی زمين بازي 20 -1-3-1
6 - اندازه نيمکتها 31 -1-3-1
7 - محلهاي ايستادن 31 -1-3-1
-1 ابعاد جايگاه تماشاگران ايستاده 32 – 7 -1-3-1
-2 انواع جايگاه هاي ايستادن 32 – 7 -1-3-1
-3 آرايش جايگاه تماشاگران ايستاده 32 – 7 -1-3-1
8 - آسايش تماشاگران 32 -1-3-1
9 - جايگاه معلولين 33 -1-3-1
-2-3-1 دسترسی ها 35
-3-3-1 تجهيزات 35
-4-3-1 نقشه )پلان( زمين استاديوم 36
-5-3-1 فضاي بازيکنان و اتاق رختکن 37
-1 فضاي بازيکنان 38 -5-3-1
-2 اتاق تعويض تيم ها 38 -5-3-1
-3 حوضچه هاي مخصوص استراحت و تمدد اعصاب 39 -5-3-1
-4 اتاق مخصوص ماساژ 39 -5-3-1
-5 اتاق تعويض مربيان تيم 39 -5-3-1
-6 اتاق داوران برحسب قوانين فيفا 40 -5-3-1
-7 فضاي آزمايش مواد مخدر 41 -5-3-1
-8 مراقبت هاي پزشکی 42 -5-3-1
-9 فضاي گرم کردن 42 -5-3-1
-11 نيمکت بازيکنان 43 -5-3-1
-11 فضاي تعويض نمايندگان رسمی 44 -5-3-1
-6-3-1 فضاهاي مربوط به اشخاص مهم و سرشناس و پذيرايی از مهمانان سازمانها 45
-1 استراحتگاههاي متعلق به اشخاص مهم 45 -6-3-1
-2 فضاي پذيرايی 45 -6-3-1
-3 سالن استراحت 46 -6-3-1
-4 کرسی هاي اجرايی 46 -6-3-1
-5 لژ و فضاهاي ويژه مخصوص اشخاص مهم 47 -6-3-1
-7 ارتفاعها 48 - 3-1
-8-3-1 تسهيلات رسانه ها )امکانات و فضاهاي کاري رسانه ها و مطبوعات( 49
-1 فضاهاي مربوط به عملکرد رسانه ها 49 - 8 -3-1
-2 موقعيت فضاهاي مربوط به رسانه ها 50 - 8 -3-1
-3 موقعيتهاي مفسرين 51 - 8 -3-1
-4 مکان و تجهيزات 51 - 8 -3-1
-5 فضاي کنترل مفسرين 52 - 8 -3-1
-6 نيمکتهاي گزارشگران تلويزيون 53 - 8 -3-1
-7 عکاسان 53 - 8 -3-1
-8 روزنامه نگاران 54 - 8 -3-1
-9 منطقه مختلط 55 - 8 -3-1
-11 فضاي مذاکرات و انجمن مطبوعاتی 56 - 8 -3-1
-11 موقعيت دوربين 57 - 8 -3-1
-12 فضاي مورد نياز فيلمبردار 57 - 8 -3-1
-13 حداقل فضاي مورد نياز دوربين ها 57 - 8 -3-1
-4-1 فصل چهارم : بررسی استانداردها
-1-4-1 استاندارد درهاي ورودي 58
-2 فضاهاي خروجی 58 -4-1
-3-4-1 مسيرهاي خروج اضطراري 58
-4 محاسبات زمان براي خروج جمعيت 59 -4-1
-5 تعداد رديفها 60 -4-1
-6 پله ها 60 -4-1
-7 گذرگاهها و سطوح شيبدار 61 -4-1
-8 بالابرها و پله برقی 61 -4-1
-9 وروديها 62 -4-1
-11 گردش افقی 63 -4-1
-11 درهاي داخلی 63 -4-1
-12 گردش عمودي 64 -4-1
-13 تعيين بلوک ها جهت استقرار نيمکت ها 64 -4-1
-14 بررسی تعيين بلوکها 65 -4-1
-15 فضاهاي ارتباطی 65 -4-1
-16 سهم فضاهاي ارتباطی 66 -4-1
-17 اندازه گيري ظرفيت اوليه 67 -4-1
-18 ارتباطات مخابراتی از راه دور 68 -4-1
-19 فضاهاي پشتيبانی 68 -4-1
-1 پارکينگ 69 -19 -4-1
-2 انبار 70 -19 -4-1
-3 تدارکات استاديوم 71 -19 -4-1
-1 سالن ميهمانان ويژه 72 -3 -19 -4-1
-2 فضاي رستوران 71 -3 -19 -4-1
-3 آشپرخانه مرکزي 72 -3 -19 -4-1
-4 کيوسکها و يا فروشگاهها 73 -19 -4-1
-5 محل کمک هاي اوليه 73 -19 -4-1
-6 فضاهاي کلی سرويس بهداشتی 74 -19 -4-1
-7 فضاهاي اداري و عمومی 75 -19 -4-1
-21 محدوده مخصوص بازيکنان 76 -4-1
-1 رختکن بازيکنان 77 -21 -4-1
-2 شرايط رختکن بازيکنان 78 -21 -4-1
-3 امکانات رختکن ها 78 -21 -4-1
-21 دفتر مربيان 78 -4-1
-1 امکانات دفتر مربيان 79 -21 -4-1
-22 اتاق داوران 79 -4-1
-1 امکانات اتاق داوران 79 -22 -4-1
-23 علائم در محوطه رختکن ها 80 -4-1
-24 بخش هاي عملکردي رسانه ها 81 -4-1
-1 محل قرار گيري گزارشگران 82 -24 -4-1
-2 محل قرارگيري عکاسان 83 -24 -4-1
-1-4- اتاق کنترل تصاوير و گزارش تلويزيونی 84 24- 3
-4 بخش خبرنگاران مطبوعات 85 -24 -4-1
-5 فضاي مشترک 87 -24 -4-1
-6 جايگاه مصاحبه فوري 87 -24 -4-1
-7 اتاق کنفرانس مطبوعاتی 88 -24 -4-1
-8 مرکز رسانه ها در استاديوم 89 -24 -4-1
-9 پخش تلويزيونی 90 -24 -4-1
-11 دوربين هاي اصلی پخش اختصاصی 92 -24 -4-1
-11 طراحی فضاي مورد نياز براي دوربين ها 95 -24 -4-1
-12 دوربين هاي ضبط تصاوير آهسته 96 -24 -4-1
-25 سالن هاي پذيرايی 97 -4-1
-26 لابی و پذيرش 98 -4-1
-27 سالن 98 -4-1
99 )VIP -28 سکوهاي تماشاي مسابقه )جايگاه -4-1
-29 ظرفيت سکو هاي مهمانان 100 -4-1
-31 اتاق هاي مهمانان 100 -4-1
-1 ايده هاي طراحی 101 -31 -4-1
-2 قرارگيري اتاق ها بين سکو هاي استاديوم 101 -31 -4-1
بخش دوم
-1-2 فصل اول : مبانی نظري طرح
115 (High-Tech) -1-1-2
-2-1-2 منابع 118
-2-2 فصل دوم : تحليل سايت 119
-3-2 فصل سوم : طراحی 121
-4-2 فصل چهارم : سازه 121
-2-4-2 سيستم هاي باربري ساختمانی 123
-1 سيستم هاي سازه با عملکرد شکلی 123 -2-4-2
-2 سيستم هاي سازه با عملکرد برداري 123 -2-4-2
-3 سيستم هاي سازه با عملکرد مقطعی 123 -2-4-2
-5 سيستم هاي سازه با عملکرد ارتفاعی 125 -2-4-2
-3-4-2 سيستم هاي سازه اي مناسب براي پوشش دهانه هاي بزرگ 125
-1 سيستم هاي خطی 125 -3-4-2
-2 سازه هاي فضاکار 127 -3-4-2
-4 لايه بندي 128 -3-4-2
-5 اتصالات 129 -3-4-2
-6 گنبدهاي مشبک 131 -3-4-2
-7 سازه کش بستی 131 -3-4-2
-8 سيستم سقف چرخ دوچرخه 131 -3-4-2
-9 سازه ورق هاي تاشده 132 -3-4-2
-11 سازههاي پارچه اي 133 -3-4-2
-1-11 دسته بندي سازههاي پارچهاي به لحاظ عملکرد 134 -3-4-2
-2-11 فرم و رفتار سازه هاي پارچه اي 138 -3-4-2
-11 بالشتکهاي بادي 141 -3-4-2
-1 ابعاد بالشتک ها 144 -11 -3-4-2
با پيش تنيدگی مکانيکی 144 ETFE -2 پوشش هاي -11 -3-4-2
-3 نصب و برپايی 145 -11 -3-4-2
147 ETFE -4 توليد و فرآوري محصول -11 -3-4-2
-5 باد کردن بالشتکها 147 -11 -3-4-2
-6 نگهداري 148 -11 -3-4-2
-8 رطوبت گيرها 149 -11 -3-4-2
-9-11 حريق 149 -3-4-2
-11-11 اکوستيک 149 -3-4-2
-11 انتقال حرارت 149 -11 -3-4-2
-12 طراحی سازه هاي پارچه اي 151 -3-4-2
-1 شکل سطح  پوشش 151 -12 -3-4-2
-2 پيشتنيدگی 151 -12 -3-4-2
-3 انعطافپذيري و تغيير شکل 152 -12 -3-4-2
-4 آب و هواي داخل پوسته 152 -12 -3-4-2
-5-2 فصل پنجم : تاسيسات 154
-1-5-2 تاسيسات برقی 154
-2 نورپردازي 154 -5-2
-1 نياز استفاده کنندگان 154 -2 -5-2
-2 رده هاي نورپردازي 155 -2 -5-2
-3-2 معيارهاي نورپردازي 156 -5-2
-4 يکنواختی نور 156 -2 -5-2
-5 طراحی روشنايی 157 -2 -5-2
-7 نورپردازي استاديوم فوتبال 158 -2 -5-2
-8 گرماي رنگ نور 161 -2 -5-2
-9 گرماي رنگ لامپ ها 161 -2 -5-2
-11 نصب چراغها 162 -2 -5-2
-12 روشنايی اضطراري 162 -2 -5-2
-13 آکوستيک 163 -2 -5-2
-3-5-2 تاسيسات مکانيکی 166
-1 تامين دماي مناسب 166 -3-5-2
-2 تامين هواي تازه 167 -3-5-2
-4-5-2 ملاحظات اقليمی 167
-1 آسايش گرمايی در زمين هاي روباز 168 -4-5-2
-5-5-2 ضوابط اقليمی طر احی زمينهاي ورزشی 168
-6-5-2 بررسی نحوه مديريت اقتصادي استاديوم ها )موثر بر معماري( 169

قیمت : 25 هزار تومان


تعداد صفحات : 10

درباره ما
Profile Pic
مـــــــرکـــز طــراحــی طرح معمار انجام تمامی پروژه های معماری فروش تمامی پروژه های معماری 3 بعدی سازی پروزه های معماری کدی کردن پروژه های معماری انجام پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد تلفن تماس : 51 51 994 0936
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    کدهای اختصاصی